Wykres

Pogodynka – JPA i Spring Data

Raport z frontu Pogodynki cz??? 6. Dzisiaj pokrótce opisuj? konfiguracj? warstwy dost?pu do bazy danych. Sama konfiguracja sko?czy?a si? na dodaniu kilku zale?no?ci i magicznych adnotacji, […]...

Wyświetlenia 19

OK 0

NOK 0

Java & .NET Chief Architect Hiring Tournament – ?od? ??

We’re coming to ?od? on Saturday April 29th for a massive hiring tournament to hire Senior Software Architects with years of hands-on development experience with Java or .NET. Crossover is an Au...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

Kontekst serwletu i obiekty nas?uchuj?ce w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o kolejnych podstawowych elementach, niezb?dnych do budowania aplikacji webowych w Javie. Dowiedz si? czym jest kontekst serwletu (ang. servlet context) i jak mo?esz […]...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Geecon Train nadje?d?a ! ??

Wyrusz z SoftwareMill w podró? na jedn? z najlepszych i najciekawszych konferencji Javowych w Polsce! Je?li wiesz o co chodzi zach?camy do do??czenia do eventu na Meetupie Mamy tylko 42 miejsca –...

Wyświetlenia 35

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG: no container with Bootique.io and Scala or Kotlin with Java

Zapraszamy na kolejne spotkanie PJUG! Zarezerwuj swój czas  27 kwietnia o godzinie 18.15 Spotkanie odb?dzie si? w  siedzibie firmy Codecool na ul. ?lusarskiej 9 w Krakowie. B?dziemy go?ci? dwóch prele...

Wyświetlenia 31

OK 0

NOK 0

Mentor – Software deweloper/ Codecool

My?la?e? mo?e o zmianie pracy na tak? w której b?dziesz inspirowa? innych? A mo?e w swojej obecnej pracy odczuwasz znu?enie i chcia?by? spróbowa? swych si? w czym? zupe?nie nowym? We wrze?niu otwieram...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

Rails Girls Kraków ??

Rails Girls comes to Krakow for the sixth time! Join the free, two-day crash-course to the exciting world of building web applications with Ruby on Rails. When? 19.05.2017, 18:30 Where? Kraków, Przemy...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Code4Life MeetUp ??

PO RAZ PIERWSZY W POZNANIU! Pos?uchaj o HealthIT (Twój kod mo?e mie? znaczenie!), Przetwarzaniu j?zyka naturalnego i Bioinformatyce na przyk?adach realnych projektów Globalnego Centrum Rozwi?za? IT Ro...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting ??

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw! Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail zat...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Nauka Modelowania Domeny z Programowaniem Funkcyjnym

Co b?dzie B?dzie warsztat FP + modelowanie domeny-> Modelowanie Domeny z FP - cz??? 1 - Oddzielenie biznesu od efektów ubocznych. Najprawdopodobniej 10 maja ale wiele rzeczy si? dzieje to i termi...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Pogodynka – JSON i walidacja

Kolejny raport z frontu Pogodynki. Tym razem krótko, w kilku ?o?nierskich s?owach opisz? o post?py w Pogodynce. Zabawa z JSONem Nie mog? powiedzie?, ?e zrobi?em to […]...

Wyświetlenia 47

OK 0

NOK 0

Filtry w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o komponentach u?ywanych w praktycznie ka?dej aplikacji webowej. Mowa tu o filtrach. Wysokopoziomowe biblioteki pomagaj?ce tworzy? aplikacje webowe (takie jest Spring MVC) bazuj...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

Open Source Day 2017

Serdecznie zapraszamy na konferencj? Open Source Day 2017, która odb?dzie si? ju? 17 maja w Warszawie, w hotelu Marriott. B?dzie to wyj?tkowa, jubileuszowa edycja spotkania. Z tej organizatorzy okazji...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Konferencja Chamberconf wraca

Niepowtarzalna impreza, któr? buduje nie tylko miejsce (zawsze zamek), ale przede wszystkim ludzie! W kameralnej atmosferze (~66 osób) spotykaj? si? na weekend fascynaci programowania, aby w wolnej i ...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Nag?ówki, sesje i ciasteczka

W pierwszej cz??ci artyku?u opisuj?cej serwlety dowiedzia?e? si? podstaw dotycz?cych serwletów. W tym artykule b?dziesz móg? poszerzy? t? wiedz?. Dowiesz si? jakie mo?liwo?ci daj? klasy HttpServletReq...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

dev.js Lublin #1

Zapraszamy na wydarzenie dev.js Lublin #1, które odb?dzie si? ju? 11 maja 2017 roku w klubie “Dom Kultury” przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 19 w Lublinie. Wydarzenie zrzesza pasjonatów: Ja...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

meet.js Katowice #24

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie meet.js Katowice, które odb?dzie si? 12 kwietnia (?roda) o godzinie 18:00 w Strefie Centralnej. Na spotkanie obowi?zuje rejestracja. Darmowy bilet na spotkan...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Java od podstaw

Zapraszamy na warsztaty, na których poznasz podstawowe elementy zwi?zane z tworzeniem oprogramowania. Jako baz? wybrali?my platform? Java. Znany, prosty j?zyk obiektowy (co to oznacza dowiesz si? podc...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Salesforce – wady, wi?ksze wady i zalety

Prezentacja przeznaczona jest dla osób, które nie wiedz?, czym jest ta technologia. Cz??ciowo z biznesowego punktu widzenia, cz??ciowo z technicznego punktu widzenia. Prezentowane przyk?ady  b?d? opar...

Wyświetlenia 51

OK 0

NOK 0

Pogodynka – szkielet aplikacji webowej

Kolejna informacja dotycz?ca post?pu prac nad projektem Pogodynka. Dzisiaj troch? o Spring MVC i przyk?adowej konfiguracji, zapraszam do lektury. W tym tygodniu przygotowa?em dla Was do?? […]...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

Ostatni tydzień

Nauka Modelowania Domeny z Programowaniem Funkcyjnym

Co b?dzie B?dzie warsztat FP + modelowanie domeny-> Modelowanie Domeny z FP - cz??? 1 - Oddzielenie biznesu od efektów ubocznych. Najprawdopodobniej 10 maja ale wiele rzeczy si? dzieje to i termi...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Geecon Train nadje?d?a ! ??

Wyrusz z SoftwareMill w podró? na jedn? z najlepszych i najciekawszych konferencji Javowych w Polsce! Je?li wiesz o co chodzi zach?camy do do??czenia do eventu na Meetupie Mamy tylko 42 miejsca –...

Wyświetlenia 35

OK 0

NOK 0

Code4Life MeetUp ??

PO RAZ PIERWSZY W POZNANIU! Pos?uchaj o HealthIT (Twój kod mo?e mie? znaczenie!), Przetwarzaniu j?zyka naturalnego i Bioinformatyce na przyk?adach realnych projektów Globalnego Centrum Rozwi?za? IT Ro...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

Rails Girls Kraków ??

Rails Girls comes to Krakow for the sixth time! Join the free, two-day crash-course to the exciting world of building web applications with Ruby on Rails. When? 19.05.2017, 18:30 Where? Kraków, Przemy...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting ??

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw! Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail zat...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Kontekst serwletu i obiekty nas?uchuj?ce w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o kolejnych podstawowych elementach, niezb?dnych do budowania aplikacji webowych w Javie. Dowiedz si? czym jest kontekst serwletu (ang. servlet context) i jak mo?esz […]...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG: no container with Bootique.io and Scala or Kotlin with Java

Zapraszamy na kolejne spotkanie PJUG! Zarezerwuj swój czas  27 kwietnia o godzinie 18.15 Spotkanie odb?dzie si? w  siedzibie firmy Codecool na ul. ?lusarskiej 9 w Krakowie. B?dziemy go?ci? dwóch prele...

Wyświetlenia 31

OK 0

NOK 0

Mentor – Software deweloper/ Codecool

My?la?e? mo?e o zmianie pracy na tak? w której b?dziesz inspirowa? innych? A mo?e w swojej obecnej pracy odczuwasz znu?enie i chcia?by? spróbowa? swych si? w czym? zupe?nie nowym? We wrze?niu otwieram...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

Java & .NET Chief Architect Hiring Tournament – ?od? ??

We’re coming to ?od? on Saturday April 29th for a massive hiring tournament to hire Senior Software Architects with years of hands-on development experience with Java or .NET. Crossover is an Au...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

Pogodynka – JPA i Spring Data

Raport z frontu Pogodynki cz??? 6. Dzisiaj pokrótce opisuj? konfiguracj? warstwy dost?pu do bazy danych. Sama konfiguracja sko?czy?a si? na dodaniu kilku zale?no?ci i magicznych adnotacji, […]...

Wyświetlenia 19

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Pogodynka – szkielet aplikacji webowej

Kolejna informacja dotycz?ca post?pu prac nad projektem Pogodynka. Dzisiaj troch? o Spring MVC i przyk?adowej konfiguracji, zapraszam do lektury. W tym tygodniu przygotowa?em dla Was do?? […]...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

Serwlety w aplikacjach webowych

W artykule tym przeczytasz o serwletach. Poznasz podstawy protoko?u HTTP. Dowiesz si? czym s? serwlety i jak je pisa?. Dowiesz si? tak?e czym jest plik war […]...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

Nag?ówki, sesje i ciasteczka

W pierwszej cz??ci artyku?u opisuj?cej serwlety dowiedzia?e? si? podstaw dotycz?cych serwletów. W tym artykule b?dziesz móg? poszerzy? t? wiedz?. Dowiesz si? jakie mo?liwo?ci daj? klasy HttpServletReq...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

Filtry w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o komponentach u?ywanych w praktycznie ka?dej aplikacji webowej. Mowa tu o filtrach. Wysokopoziomowe biblioteki pomagaj?ce tworzy? aplikacje webowe (takie jest Spring MVC) bazuj...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

Konferencja Chamberconf wraca

Niepowtarzalna impreza, któr? buduje nie tylko miejsce (zawsze zamek), ale przede wszystkim ludzie! W kameralnej atmosferze (~66 osób) spotykaj? si? na weekend fascynaci programowania, aby w wolnej i ...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Nauka Modelowania Domeny z Programowaniem Funkcyjnym

Co b?dzie B?dzie warsztat FP + modelowanie domeny-> Modelowanie Domeny z FP - cz??? 1 - Oddzielenie biznesu od efektów ubocznych. Najprawdopodobniej 10 maja ale wiele rzeczy si? dzieje to i termi...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

dev.js Lublin #1

Zapraszamy na wydarzenie dev.js Lublin #1, które odb?dzie si? ju? 11 maja 2017 roku w klubie “Dom Kultury” przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 19 w Lublinie. Wydarzenie zrzesza pasjonatów: Ja...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Salesforce – wady, wi?ksze wady i zalety

Prezentacja przeznaczona jest dla osób, które nie wiedz?, czym jest ta technologia. Cz??ciowo z biznesowego punktu widzenia, cz??ciowo z technicznego punktu widzenia. Prezentowane przyk?ady  b?d? opar...

Wyświetlenia 51

OK 0

NOK 0

meet.js Katowice #24

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie meet.js Katowice, które odb?dzie si? 12 kwietnia (?roda) o godzinie 18:00 w Strefie Centralnej. Na spotkanie obowi?zuje rejestracja. Darmowy bilet na spotkan...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Open Source Day 2017

Serdecznie zapraszamy na konferencj? Open Source Day 2017, która odb?dzie si? ju? 17 maja w Warszawie, w hotelu Marriott. B?dzie to wyj?tkowa, jubileuszowa edycja spotkania. Z tej organizatorzy okazji...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Spotkanie PJUG – Real life Clean Architecture and Top Java Performance Mistakes

Our next PolishJUG meeting is going to happen on 19th of May 2016 at 6:15 p.m. We will have a pleasure to listen 2 presentations by Mattia Battiston on Architecture and  by Andreas Grabner on Java Per...

Wyświetlenia 549

OK 0

NOK 0

Czytelno?? typów a procent prosty

"Kot rozszerza Animala" - tego typu przyk?ady s? zazwyczaj t?em do nauki programowania. Czy to pomaga? Niedawno kto? gdzie? podrzuci? taki obrazek "Stefan mamy zlecenie na sklep ze zwierz?tami - w ko...

Wyświetlenia 534

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 473

OK 0

NOK 0

JavaDay Minsk 2016

Java Day 2016 will take place in Minsk on June, 11. Two tracks, more than a dozen of speakers and lots of interested professionals will gather in “Verh” loft space to discuss the hottest trends of Jav...

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

Eclipse Demo Camp 2016

Zapraszamy na kolejn? edycj? Eclipse Demo Camp w Poznaniu!   B?dzie to ?wietna okazja, aby pos?ucha? o nowych, ciekawych rozwi?zaniach stworzonych przez spo?eczno?? Eclipse i nie tylko.   Gd...

Wyświetlenia 450

OK 0

NOK 0

Dziwna metoda reduce

G?ównym j?zykiem tego posta b?dzie Java8 której pisanie zu?ywa klawiatur? jak ma?o który j?zyk.. Ale b?dzie te? o tzw. "sztuce upadania". By? o tym jaki? czas temu artyku? w magazynie Coaching - numer...

Wyświetlenia 447

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 420

OK 0

NOK 0

TechTalks w Katowicach i Wroc?awiu – meetupy dla developerów

TechTalks to mi?dzynarodowe spotkania IT, które firma EPAM od kilku lat rozwija w swoich lokalizacjach na ca?ym ?wiecie. Meetupy prowadzone s? przez do?wiadczonych developerów EPAM, którzy    ch?tnie ...

Wyświetlenia 391

OK 0

NOK 0

Getting Things Programmed comming soon

So, I've fished work on my new book (in Polish) 'Getting Things Programmed'.The goal behind this book is to help you become more effective developer than you can imagine. I my two books: 'How to talk ...

Wyświetlenia 389

OK 0

NOK 0

Confitura 2016

Confiturka coraz bli?ej: http://2016.confitura.pl/ The post Confitura 2016 appeared first on Polish Java User Group. ...

Wyświetlenia 364

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Symfony2: No Metadata Classes to process.

Przy próbie wygenerowania sql’a dla utworzonej encji otrzyma?em taki oto komunikat: No Metadata Classes to process. Encja by?a wygenerowana poleceniem (Symfony version 2.0.0-RC1): Wy?wietlenie s...

Wyświetlenia 7825

OK 0

NOK 0

New article about Scala and WebSphere Liberty Profile and niceties of latest updates

Hot on the heels of my new article Scala as Shared Library for Java EE applications in WebSphere 8.5 Liberty Profile about Scala as the language for developing Java EE enterprise applications with the...

Wyświetlenia 7728

OK 0

NOK 0

JMS tutorial – krótkie wprowadzenie

JMS (Java Message Service) ka?dy wie co to jest a jak nie to warto sprawdzi? w wikipedii JMS wspiera dwa typy komunikatów (messaging models). W ka?dym mamy klienta [message consumer] i dostawc? [me...

Wyświetlenia 6173

OK 0

NOK 0

java seo friendly url (slug)

Tworz?c aplikacj? internetow?, cz?sto w adresach pojawia si? jaki? tekst, np tytu? wprowadzony przez u?ytkownika podczas dodawania artyku?y, chocia?by blogi na wordpressie. Jednak adres w postaci www....

Wyświetlenia 4711

OK 1

NOK 0

JSF + Facelets tutorial – ci?g dalszy [cz??? 2]

Mia?o by? dwa wpisy odno?nie JSF i Facelets, ale za?o?enia si? zmieni?y i b?dzie trzy Dzisiaj w sumie nieco mniej o Facelets a troch? wi?cej o JSF + i18n (internationalization). JSF u?atwia stworzeni...

Wyświetlenia 4077

OK 0

NOK 0

Facelets tutorial – wprowadzenie – cz??? 1

Tym razem wpis nie b?dzie o problemach ale o czym? dzia?aj?cym Poprzednio odnios?em si? do przyk?adowej aplikacji wykorzystuj?cej JSF i JPA, teraz poka?? na przyk?adzie podobnej aplikacji, jak wykor...

Wyświetlenia 3485

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3 + SiteMesh 3 – pierwsze starcie

Po d?u?szej przerwie czas wróci? do pisania Wprawdzie praca magisterska jeszcze nie sko?czona ale jest troch? lu?niej i czas na jaki? m?dry wpis. Ostatnio jeden blogerów Darek Zo? zacz?? na swoim blog...

Wyświetlenia 2812

OK 0

NOK 0

Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep

Krakowski oddzia? firmy Oracle serdecznie zaprasza na spotkanie pod tytu?em: Patterns of SaaS: refactoring databases, or how to apply 650,000 changes in a few hours without losing any sleep Odb?dzie s...

Wyświetlenia 2503

OK 0

NOK 0

JavaCamp #7 - 14 stycznia

W sobot? 14 stycznia zapraszamy Was na kolejne spotkanie JavaCamp. Plan spotkania wygl?d nast?puj?co: 10:00 - 11:00 Piotr Bucki opowie o bezpiecze?stwie frameworków WEBowych Java na przyk?adzie ataku...

Wyświetlenia 2201

OK 0

NOK 0

Poor man's CRUD: jqGrid, REST, AJAX, and Spring MVC in one house

More than two years back I wrote an article on how two implement elegant CRUD in Struts2. Actually I had to devote two articles on that subject because the topic was so broad. Today I have taken much ...

Wyświetlenia 2188

OK 0

NOK 0

Problem z utworzeniem projektu Spring Roo (STS @ Ubuntu)

Postanowi?em wypróbowa? Spring Roo. ?eby u?atwi? sobie prac? z projektem pobra?em ?rodowisko STS (SpringSource Tool Suite 2.3.2.RELEASE) wersja na Linuxa 64 bit (korzystam z Ubuntu 9.04). Instalacja ?...

Wyświetlenia 2019

OK 0

NOK 0

Przeprowadzka Polskiego Forum Eclipse

Jesieni? 2007 roku ruszy?o Polskie Forum Eclipse (eclipseforum.org.pl), z czasem coraz wi?cej osób odwiedza?o tamto miejsce, pojawia?y si? ciekawe pytania i odpowiedzi. Niestety niedawno mieli?my... ...

Wyświetlenia 2003

OK 0

NOK 0

SwingWorker w akcji;)

Postanowi?em oderwa? si? od swojej piekielnej potyczki z wyra?eniami regularnymi i napisa? co? w ko?cu zgodnego z tytu?em blogu. Temat na pocz?tek ?atwy, ale od czego? trzeba zacz??, a dok?adnie wykon...

Wyświetlenia 1940

OK 0

NOK 0

How to wait until AJAX call completes in Selenium web tests

Find out how to make web tests written in Selenium stable when AJAX is introduced to the web application....

Wyświetlenia 1720

OK 0

NOK 0

JAVA.PL Podcast #3 – newscast

Ju? najwy?szy czas na kolejny - trzeci odcinek podcastu. Podobnie jak poprzednio robimy przegl?d blogosfery oraz opowiadamy o zbli?aj?cych si? imprezach. Dla tych z Was którzy dopytuj? si? o pierwszy ...

Wyświetlenia 1663

OK 1

NOK 0

Testy jednostkowe – czym s?, po co testowa? i jak?

Dzisiaj klient zg?osi? mi problem z jedn? z jego starych stron. Problem polega? na tym, ?e zawarto?? strony wy?wietla si? trzy razy. Rzeczywi?cie, kilka dni wcze?niej majstrowa?em troch? w kodzie kont...

Wyświetlenia 1642

OK 0

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1573

OK 0

NOK 0

M2_REPO

Od paru dni u?ywam Eclipse'a Galileo. Po zainstalowaniu nowego ?rodowiska lokalne repozytorium Mavena nie by?o widoczne przez Eclipse, dlatego nale?a?o ustawi? zmienn? ?rodowiskow? M2_REPO, która b?dz...

Wyświetlenia 1501

OK 0

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1458

OK 2

NOK 0

Thinking in Java

Ostatnimi czasy odnosz? wra?enie, ?e ilo?? dyskusji typu “Czy uczy? si? Javy, a je?li tak to z czego?” jakby wzros?a. Do tego w ka?dej z nich co i rusz wspomina si? o ksi??ce Bruce’...

Wyświetlenia 1432

OK 0

NOK 0

 
Ostatni tydzień

Nauka Modelowania Domeny z Programowaniem Funkcyjnym

Co b?dzie B?dzie warsztat FP + modelowanie domeny-> Modelowanie Domeny z FP - cz??? 1 - Oddzielenie biznesu od efektów ubocznych. Najprawdopodobniej 10 maja ale wiele rzeczy si? dzieje to i termi...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Rails Girls Kraków ??

Rails Girls comes to Krakow for the sixth time! Join the free, two-day crash-course to the exciting world of building web applications with Ruby on Rails. When? 19.05.2017, 18:30 Where? Kraków, Przemy...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Code4Life MeetUp ??

PO RAZ PIERWSZY W POZNANIU! Pos?uchaj o HealthIT (Twój kod mo?e mie? znaczenie!), Przetwarzaniu j?zyka naturalnego i Bioinformatyce na przyk?adach realnych projektów Globalnego Centrum Rozwi?za? IT Ro...

Wyświetlenia 33

OK 0

NOK 0

meet.js Wroc?aw – meeting ??

Zapraszamy na kolejny meet.js Wroc?aw! Startujemy o 19:00, ko?czymy ok. 21:00. Spotykamy si? w biurze Monterail, ul. O?awska 27-29 p.II Wst?p na spotkanie jest wolny. Dla pierwszych osób Monterail zat...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Geecon Train nadje?d?a ! ??

Wyrusz z SoftwareMill w podró? na jedn? z najlepszych i najciekawszych konferencji Javowych w Polsce! Je?li wiesz o co chodzi zach?camy do do??czenia do eventu na Meetupie Mamy tylko 42 miejsca –...

Wyświetlenia 35

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG: no container with Bootique.io and Scala or Kotlin with Java

Zapraszamy na kolejne spotkanie PJUG! Zarezerwuj swój czas  27 kwietnia o godzinie 18.15 Spotkanie odb?dzie si? w  siedzibie firmy Codecool na ul. ?lusarskiej 9 w Krakowie. B?dziemy go?ci? dwóch prele...

Wyświetlenia 31

OK 0

NOK 0

Mentor – Software deweloper/ Codecool

My?la?e? mo?e o zmianie pracy na tak? w której b?dziesz inspirowa? innych? A mo?e w swojej obecnej pracy odczuwasz znu?enie i chcia?by? spróbowa? swych si? w czym? zupe?nie nowym? We wrze?niu otwieram...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

Kontekst serwletu i obiekty nas?uchuj?ce w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o kolejnych podstawowych elementach, niezb?dnych do budowania aplikacji webowych w Javie. Dowiedz si? czym jest kontekst serwletu (ang. servlet context) i jak mo?esz […]...

Wyświetlenia 32

OK 0

NOK 0

Java & .NET Chief Architect Hiring Tournament – ?od? ??

We’re coming to ?od? on Saturday April 29th for a massive hiring tournament to hire Senior Software Architects with years of hands-on development experience with Java or .NET. Crossover is an Au...

Wyświetlenia 29

OK 0

NOK 0

Pogodynka – JPA i Spring Data

Raport z frontu Pogodynki cz??? 6. Dzisiaj pokrótce opisuj? konfiguracj? warstwy dost?pu do bazy danych. Sama konfiguracja sko?czy?a si? na dodaniu kilku zale?no?ci i magicznych adnotacji, […]...

Wyświetlenia 19

OK 0

NOK 0

 
Ostatni miesiąc

Serwlety w aplikacjach webowych

W artykule tym przeczytasz o serwletach. Poznasz podstawy protoko?u HTTP. Dowiesz si? czym s? serwlety i jak je pisa?. Dowiesz si? tak?e czym jest plik war […]...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

Pogodynka – szkielet aplikacji webowej

Kolejna informacja dotycz?ca post?pu prac nad projektem Pogodynka. Dzisiaj troch? o Spring MVC i przyk?adowej konfiguracji, zapraszam do lektury. W tym tygodniu przygotowa?em dla Was do?? […]...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

meet.js Katowice #24

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie meet.js Katowice, które odb?dzie si? 12 kwietnia (?roda) o godzinie 18:00 w Strefie Centralnej. Na spotkanie obowi?zuje rejestracja. Darmowy bilet na spotkan...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Java od podstaw

Zapraszamy na warsztaty, na których poznasz podstawowe elementy zwi?zane z tworzeniem oprogramowania. Jako baz? wybrali?my platform? Java. Znany, prosty j?zyk obiektowy (co to oznacza dowiesz si? podc...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Salesforce – wady, wi?ksze wady i zalety

Prezentacja przeznaczona jest dla osób, które nie wiedz?, czym jest ta technologia. Cz??ciowo z biznesowego punktu widzenia, cz??ciowo z technicznego punktu widzenia. Prezentowane przyk?ady  b?d? opar...

Wyświetlenia 51

OK 0

NOK 0

dev.js Lublin #1

Zapraszamy na wydarzenie dev.js Lublin #1, które odb?dzie si? ju? 11 maja 2017 roku w klubie “Dom Kultury” przy ul. Krakowskie Przedmie?cie 19 w Lublinie. Wydarzenie zrzesza pasjonatów: Ja...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Nag?ówki, sesje i ciasteczka

W pierwszej cz??ci artyku?u opisuj?cej serwlety dowiedzia?e? si? podstaw dotycz?cych serwletów. W tym artykule b?dziesz móg? poszerzy? t? wiedz?. Dowiesz si? jakie mo?liwo?ci daj? klasy HttpServletReq...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

Konferencja Chamberconf wraca

Niepowtarzalna impreza, któr? buduje nie tylko miejsce (zawsze zamek), ale przede wszystkim ludzie! W kameralnej atmosferze (~66 osób) spotykaj? si? na weekend fascynaci programowania, aby w wolnej i ...

Wyświetlenia 55

OK 0

NOK 0

Open Source Day 2017

Serdecznie zapraszamy na konferencj? Open Source Day 2017, która odb?dzie si? ju? 17 maja w Warszawie, w hotelu Marriott. B?dzie to wyj?tkowa, jubileuszowa edycja spotkania. Z tej organizatorzy okazji...

Wyświetlenia 50

OK 0

NOK 0

Filtry w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o komponentach u?ywanych w praktycznie ka?dej aplikacji webowej. Mowa tu o filtrach. Wysokopoziomowe biblioteki pomagaj?ce tworzy? aplikacje webowe (takie jest Spring MVC) bazuj...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

 
Ostatni rok

Nowo?? radykalna

"Far be from us, Sire, the dangerous novelty of thinking." W szkole ?redniej na kierunku "j?zyk polski - specjalizacja systemy komputerowe" (pisanie wypracowa? na polski zabiera?o z 3-4 razy wi?cej ...

Wyświetlenia 226

OK 0

NOK 0

Od Backendu do Frontendu – prelekcje Rails Girls Tricity

Wierzcie lub nie, Rails Girls Tricity przeprogramuje pi?tek 13! Podczas #1 spotkania spo?eczno?ci Rails Girls Tricity dowiecie si? sk?d czerpa? pomys?y na w?asn? aplikacj? webow?, jak zrobi? dobry Bac...

Wyświetlenia 256

OK 0

NOK 0

Wst?p do Big Data: Apache Hadoop i modele oblicze? rozproszonych

Poniewa? era Big Data nadchodzi wielkimi krokami, tak?e na naszym ?odzkim podwórku, chcemy przybli?y? temat wszystkim zainteresowanym. Pierwsza prezentacja ma na celu omówienie wymaga?, które stawia s...

Wyświetlenia 262

OK 0

NOK 0

Otwarte czwartki w Hackerspace Silesia

Zapraszamy co czwartek na 18:00! Dzi?ki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich kupili?my nowy sprz?t i realizujemy nowe, interesuj?ce projekty. Je?li zastanawiasz si?, co w?a?ciwie robi nas...

Wyświetlenia 236

OK 0

NOK 0

Spotkanie PJUG – JLupin Next Server & Code optimization and effectiveness

Zapraszamy na kolejne spotkanie PolishJUG, które odb?dzie si? w czwartek 28 kwietnia 2016 o godzinie 18:30 w Drukarnia Jezz Club na ul. Nadwi?la?skiej 1 (sala po schodach w dó?). Na spotkaniu Piotr Ró...

Wyświetlenia 217

OK 0

NOK 0

UNCONF 2016

Zapraszamy na 4. czerwca na Unconf – wyj?tkow? konferencj? po?wi?con? tematom Agile, która prowadzona b?dzie w formie dyskusji Open Space. Na Unconf nie ma agendy, nudnych tematów i zmarnowanego czasu...

Wyświetlenia 178

OK 0

NOK 0

Konferencja informatyczna – WySPA.iT

Lubelskie Dni Nauki i Biznesu to pierwsza edycja mi?dzynarodowej konferencji skierowanej do przedstawicieli ?wiata nauki, organów pa?stwowych i samorz?dowych, spo?eczno?ci akademickich i wszystkich or...

Wyświetlenia 177

OK 0

NOK 0

meet.js Bia?ystok

Po ponad pó?rocznej przerwie spowodowanej brakiem czasu, niedostatkiem tematów oraz rozjazdami organizatorów (i milionem innych bezsensownych wymówek ;)) wskrzeszamy bia?ostockie spotkania zrzeszaj?ce...

Wyświetlenia 169

OK 0

NOK 0

For comprehension ale ?e w Javie

Pytanie czy w sytuacji gdy chc? napisa? po prostu kilka kawa?ków kodu potrzebny jest jaki? rozbudowany wst?p? Sam sobie odpowiem, ?e nie i dlatego tylko wspomn?, ?e b?dzie tutaj o konstrukcji, która m...

Wyświetlenia 222

OK 0

NOK 0

Jak rekrutowa? analityka do zespo?u lub projektu

Zapytajcie go na czym polega praca analityka.Moim zdaniem na tym: http://it-consulting.pl/autoinstalator/wordpress/2016/05/03/wiedza-a-nauka-i-prawda...

Wyświetlenia 245

OK 0

NOK 0

 
Ogółem

Szkolenia dla ka?dego

Wiele osób dba o rozwój swojej wiedzy technicznej. Albo chce dba?. Cz?sto taka osoba staje przed wyborem: szuka? materia?ów i ......

Wyświetlenia 1184

OK 4

NOK 0

RESTful Web Services i Apache CXF

Przegl?daj?c ostatnio dokumentacj? API serwisu Blip natrafi?em na stwierdzenie, i? architektura intefejsu programistycznego Blip.pl wykonana jest zgodnie ze wskazaniami stylu REST. Generalnie wiedzia?...

Wyświetlenia 1163

OK 4

NOK 0

Integracja dWorld z Bloggerem

Dzi?ki Grzegorzowi Dudzie zosta?em dodany do jednego z najciekawszych w Polsce serwisów o Javie w Polsce - dWorld.pl . Od tego momentu moje posty maj? si? automatycznie pojawia? na dWorld w zak?adce B...

Wyświetlenia 945

OK 4

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1128

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1218

OK 3

NOK 0

JPA: persist() vs. merge()

W trakcie pisania kawa?ka kodu wykorzystuj?cego JPA natrafi?em na nast?puj?c? sytuacj?. Z innej warstwy aplikacji otrzymywa?em nowy obiekt, którego jeden z atrybutów by? obiektem zapisanym ju? wcze?ni...

Wyświetlenia 1170

OK 3

NOK 0

Debian jako serwer Javy – Serwery, bazy i routing

Po przygodach z przenoszeniem aplikacji z Jetty na Tomcata serwer ostatecznie stoi. Jest to ca?kowicie mój VPSik. Pierwotnie dzia?a? na nim Gentoo, jednak?e nigdy nie bawi?em si? z t? dystrybucj? w zw...

Wyświetlenia 1086

OK 3

NOK 0

From JUnit3 to Easyb

In this post I would like to show you a simple class and its tests and what was the evolution since JUnit3 to easyb. I won't show it in the TDD or BDD way. We will start with the simple class and the...

Wyświetlenia 960

OK 3

NOK 0

Publikujemy WebService w Groovy

Do tego zadania z pomoc? przychodzi nam równie? GroovyWS. Utworzymy sobie prost? us?ug?, która b?dzie zajmowa?a si? dodawaniem liczb. Tworzymy dla niej kod:   class MyCalc { double add(...

Wyświetlenia 984

OK 2

NOK 0

Google Chrome i szybkie szukanie (na przyk?adzie JIRA)

Taki ma?y przydatny drobiazg: W opcjach Google Chrome w zak?adce Basic klikamy przycisk Manage przy Default Search. Pó?niej klikamy Add. Jako name podajemy dowoln? nazw?, np. "Moja firmowa JIRA". Jak...

Wyświetlenia 1458

OK 2

NOK 0

Java i programowanie - jak zacz?? i z czego si? uczy?

Ostatnio kilku moich znajomych ze studiów pyta?o mnie w rozmowach od czego zaczyna?em nauk? Javy, co mog? poleci?, jakie ksi??ki warto przeczyta? i gdzie w internecie mo?na znale?? dobre materia?y i t...

Wyświetlenia 1134

OK 2

NOK 0

Ma?o znany ficzer GWT

Ma?o znany, bo nie wymieniany w ksi??kach. Mianowicie kto u?ywa adnotacji @RemoteServiceRelativePath, khe? Pewno niewielu z was. Co daje nam ta adnotacja? Otó? w tradycyjnym sposobie tworzenia po??cze...

Wyświetlenia 999

OK 2

NOK 0

Da? programistom klocki…

… to zawsze co? ciekawego zbuduj? ...

Wyświetlenia 1189

OK 2

NOK 0

perwszy test z Apache JMeter

Temat testów wydajno?ciowych pojawia si? od czasu do czasu w waszych komentarzach, mailach lub wiadomo?ciach GG. Dzisiaj zaspokoj? ciekawo?? tych, którzy chcieliby zacz?? a nie bardzo wiedz? jak. Prze...

Wyświetlenia 1116

OK 2

NOK 0

Bajtkod praktycznie z wtyczk? Bytecode Outline dla Eclipse

Czasy, kiedy pracowa?em wy??cznie w Eclipse IDE dawno min??y i teraz cz??ciej mo?na by?o mnie spotka? przy NetBeans IDE, a ostatnio nawet przy IntelliJ IDEA (darmowe licencje s? dost?pne za prezentacj...

Wyświetlenia 1010

OK 2

NOK 0

Strategia Oracle po przej?ciu Sun'a

Witam!W poprzednim po?cie stara?em si? przybli?y? histori? przej?cia ukochanego S?oneczka przez Oracle. W tym chcia?bym przedstawi? jak z punktu widzenia prostego, akademickiego programisty Javy ma si...

Wyświetlenia 1000

OK 2

NOK 0

EJB3 tutorial, part 04: Introducing JPA

In the last post about EJB3 (phew, three months ego ...) we discussed the session beans' lifecycle callbacks. So far we know how to create a stateless (or stateful) session bean and call it from a sta...

Wyświetlenia 996

OK 2

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 3

I wracam po dwóch dniach choroby do zapoznawania si? z nowo?ciami W JDK7. Dzisiaj czas na podstawowe zmiany, czyli: Core Project Jigsaw - Modularyzacja Projekty w Javie staj? si? coraz wi?ksze, samo...

Wyświetlenia 862

OK 2

NOK 0

Pozwól czytelnikom g?osowa?!

Ka?dy czytelnik Blogsfery mo?e oddawa? g?osy na wpisy, które mu si? podobaj? (lub nie), wystarczy ?e kliknie odpowiedni przycisk: za ......

Wyświetlenia 787

OK 2

NOK 0

21 things I like and don't like about Groovy

I hope my post is controversial. I also hope that many of you (including experienced Groovy programmers) will learn something new :) So here we go 21 things I like and don't like about Groovy... Don...

Wyświetlenia 864

OK 2

NOK 0

 

Wst?p do Androida

Android jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym przeznaczonym dla urz?dze? mobilnych. Wed?ug danych firmy Canalys w ostatnim kwartale 2010 roku Android osi?gn?? wynik 32,9 miliona sprzeda...

Wyświetlenia 1095

OK 0

NOK 0

Atlassian Bitbucket – wreszcie wsparcie dla GIT-a

Jak dowiedzia?em si? przed chwil?, Atlassian wypu?ci? now? wersj? swojego serwisu Bitbucket który s?u?y? jako hosting dla naszych projektów. Jeszcze do niedawna Bitbucket obs?ugiwa? jedynie Mercurial ...

Wyświetlenia 755

OK 1

NOK 0

Inne podej?cie do przechowywania danych w systemie Android, z wykorzystaniem db4o i NetBeans 6.9

W systemie Android domy?lnie mamy dost?p do relacyjnej bazy danych SQLite w której mo?emy zapisywa? informacje z naszej aplikacji. Jest to typowy sposób dost?pu do danych w tym systemie. Nie jest dziw...

Wyświetlenia 838

OK 0

NOK 0

What I Got from 33rd Degree

This week I attended the 33rd Degree conference in Kraków. Most of the time I followed the “soft” path and learned how people work and how I can improve my skills (not only as a programmer...

Wyświetlenia 848

OK 0

NOK 0

4 developers i 33rd Degree (wej?ciówki za darmo)

Jeszcze tylko dwa tygodnie zosta?y do konferencji 4Developers i 33rd Degree! Pami?tajcie, ?e ju? 4 kwietnia programi?ci, architekci i ......

Wyświetlenia 778

OK 0

NOK 0

Call for ... code samples

Ch?tnie przedstawi?bym ide? naturalnego porz?dku refaktoryzacji na przyk?adowym kodzie. Niestety (co jest oczywiste rzecz jasna) nie mog? u?y? kodu produkcyjnego klientów, a nie mam czasu przygotowywa...

Wyświetlenia 912

OK 0

NOK 0

Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket author talk at 33rdDegree

var dzone_url = 'http://tomaszdziurko.pl/2011/02/crowded-conferences-2011-calendar-poland-wicket-author-talk-33rddegree/'; var dzone_title = 'Crowded conferences 2011 calendar in Poland and Wicket aut...

Wyświetlenia 969

OK 1

NOK 0

Moja ksi??ka do SCJP dost?pna jako eBook

Zdecydowa?em si? udost?pni? mo?liwo?? zakupu mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" w postaci elektronicznej (jako PDF). Trzeba i?? z duchem czasu, oszcz?dza? papier i takie tam :) Zaled...

Wyświetlenia 984

OK 0

NOK 0

Wymarzona konferencja nadchodzi

Rok 2011 nadchodzi, a z nim nowe konferencje. Do nich do??czy jeszcze jedna. Strona oficjalna jeszcze nie zosta?a uruchomiona, ale ......

Wyświetlenia 1256

OK 0

NOK 0

Java4People 2011 – call for papers!

Java4People is a free polish conference organized in Szczecin (Poland) by and for Java enthusiasts. We already have had two editions in 2008 and 2009, now it is time to launch call for papers for upco...

Wyświetlenia 750

OK 0

NOK 0

Django and Rails and Grails comparison

I’ve recently found a link to an interesting presentation at zenzire.com. Its author, Jaime Buelta, speaks about differences between Django, Rails and Grails frameworks. I know Django and Grails...

Wyświetlenia 742

OK 0

NOK 0

Czy chcesz aby Apple upubliczni?o kod JDK? Podpisz petycj?.

Ostatnio w sieci, a? zahucza?o od informacji na temat zaprzestania rozwoju JDK na platform? Mac OS X przez koncern Apple.Podpiszmy petycj? aby Open JDK nie by?o rozwijane od pocz?tku i mia?o pewien wz...

Wyświetlenia 947

OK 0

NOK 0

NinePatch - bezstratne skalowanie elementów graficznych interfejsu

Oto kolejny post zwi?zany troch? mniej z programowaniem a troch? bardziej z tworzeniem interfejsu u?ytkownika. Zastanawiali?cie si? kiedy? w jaki sposób realizowany jest mechanizm wy?wietlania przycis...

Wyświetlenia 757

OK 0

NOK 0

Jednostki miary w Androidzie czyli ró?nice pomi?dzy px, pt, dp, mm, in oraz sp

System Android pozwala nam definiowa? rozmiary poszczególnych elementów UI na kilka ró?nych sposobów. Przyznam, ?e dotychczas nie przyk?ada?em do tego wi?kszej uwagi, aczkolwiek zdaj? sobie spraw?, ?e...

Wyświetlenia 738

OK 1

NOK 0

Mercurial - gar?? linków dla poznaj?cych to narz?dzie

Gar?? linków, publikacji i porad dla osób, które, jak ja w tej chwili, b?d? wdra?a?y si? w u?ywanie Mercuriala, czyli troch? innego narz?dzia do zarz?dzania kodem ni? najpopularniejsze CVS czy SVN.1. ...

Wyświetlenia 765

OK 1

NOK 0

Us?ugi dzia?aj?ce w tle - wst?p do Android Services

Du?ym ograniczeniem telefonów komórkowych jest rozmiar ich wy?wietlacza. I w zasadzie jest to najwi?kszy problem, z którym w jaki? sposób musz? poradzi? sobie aplikacje stworzone pod system Android. J...

Wyświetlenia 796

OK 0

NOK 0

Open Flash Chart 2 on Grails

Demand for a new feature for our accounting office management application  appeared recently. Service is made in Grails, so  I started from searching charts plugins for this framework. I could choose ...

Wyświetlenia 748

OK 0

NOK 0

ParcelScout - Deployment i profile w mavenie

Aplikacja SPU jest ju? praktycznie gotowa, ostatni? rzecz? jaka pozosta?a to skonfigurowanie deploy'mentu (nie znam dobrego, polskiego odpowiednika tego s?owa). Aplikacj? instalowa? b?d? na jednym z b...

Wyświetlenia 763

OK 0

NOK 0

Android: The “right way” – dependency injection

At work we use an hacked “up in a few hours” webapp to track our working hours. And its basically “enough”… until I have to get out from work (while being in a hurry R...

Wyświetlenia 722

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Przesiadka na JDO

Pisz?c aplikacj? przeznaczon? do dzia?ania w chmurze Google App Engine, mamy do wyboru dwa interfejsy dost?pu do danych. S? to JPA i JDO. Mimo, i? App Engine faworyzuje JDO, w Grails popularniejszy zd...

Wyświetlenia 713

OK 0

NOK 0

70-480 – Tworzenie procesu roboczego sieci Web

Uruchamianie i zatrzymywanie procesu roboczego sieci Web; przekazywanie danych do procesu roboczego sieci Web.

Wyświetlenia 548

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie wywo?ania zwrotnego

Odbieranie wiadomo?ci z HTML5 WebSocket API; stosowanie kwerendy jQuery w celu realizacji wywo?ania AJAX; pod??czanie zdarzenia; wdra?anie wywo?ania zwrotnego przy u?yciu funkcji anonimowych; obs?uga wska?nika „this”.

Wyświetlenia 504

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie narz?dzi obs?ugi wyj?tków

Ustawianie i reagowanie na kody b??dów; rzucanie wyj?tku; ??danie sprawdze? „null check”; wdra?anie bloków try-catch-finally.

Wyświetlenia 598

OK 0

NOK 0

70-480 – Wywo?ywanie i obs?uga zdarzenia

Obs?uga typowych zdarze? udost?pnianych przez model DOM (OnBlur, OnFocus, OnClick); deklarowanie i obs?uga zdarze? propagowanych; obs?uga zdarzenia przy u?yciu funkcji anonimowej.

Wyświetlenia 505

OK 0

NOK 0

70-480 – Wdra?anie przep?ywu programu

Tworzenie iteracji elementów kolekcji i tablicy; zarz?dzanie decyzjami programu przy u?yciu instrukcji switch, instrukcji if/then i operatorów; ocena wyra?e?.

Wyświetlenia 515

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie i wdra?anie obiektów i metod

Wdra?anie obiektów natywnych; tworzenie obiektów i w?a?ciwo?ci niestandardowych dla obiektów natywnych przy u?yciu prototypów i funkcji; dziedziczenie z obiektu; wdra?anie metod macierzystych i tworzenie metod niestandardowych.

Wyświetlenia 523

OK 1

NOK 0

70-480 – Okre?lanie zakresu obiektów i zmiennych

Definiowanie okresu istnienia zmiennych; utrzymywanie obiektów poza globaln? przestrzeni? nazw; stosowanie s?owa kluczowego „this” w celu odwo?ania si? do obiektu, który wyzwoli? zdarzenie; lokalne i globalne ustalanie zakresu zmiennych.

Wyświetlenia 571

OK 1

NOK 0

70-480 - Wdra?anie interfejsów API HTML5

Wdra?anie interfejsów API magazynu, interfejsów API AppCache i interfejsów API geolokalizacji.

Wyświetlenia 541

OK 1

NOK 0

70-480 – Programowe stosowanie stylów do elementów HTML

Zmiana lokalizacji elementu; stosowanie przekszta?cenia; pokazywanie i ukrywanie elementów.

Wyświetlenia 558

OK 1

NOK 0

70-480 – Pisanie kodu wspó?dzia?aj?cego z formantami interfejsu u?ytkownika

JavaScript i funkcje pozwalaj?ce manipulowa? struktur? DOM, a tak?e kontrolki multimedialne

Wyświetlenia 617

OK 1

NOK 0

70-480 – Tworzenie struktury dokumentu

„Tworzenie struktury interfejsu u?ytkownika przy u?yciu znaczników semantycznych, w tym dla aparatów wyszukiwania i czytników ekranu (elementy Section, Article, Nav, Header, Footer i Aside); tworzenie kontenera uk?adu w j?zyku HTML.”

Wyświetlenia 536

OK 1

NOK 0

70-480 – Wst?p do HTML5, JavaScript i CSS3

Egzamin 70-480 uj?ty jest w ?cie?ce certyfikacyjnej Microsoft i ma na celu zbadanie umiej?tno?ci zdaj?cego w obszarach wykorzystania HTML5, CSS3 oraz j?zyka JavaScript.

Wyświetlenia 539

OK 1

NOK 0

Angular 1.3.0 (superluminal-nudge)

Po 8 miesi?cach pracy oko?o 400 osób, ponad 2000 zmianach, prawie 20 wersjach testowych i 6 wersjach RC, ?wiat?o dzienne ujrza?a nowa wersja frameworka AngularJS, oznaczona numerem 1.3.0.

Wyświetlenia 512

OK 1

NOK 0

AngularJS #8 – Factory vs Service vs Provider

AngularJS daje nam mo?liwo?? pisania kodu na wiele ró?nych sposobów - Factory vs Service vs Provider

Wyświetlenia 683

OK 0

NOK 0

AngularJS #7 – HTML na sterydach – wprowadzenie do dyrektyw

AngularJS nie by?by bez dyrektyw tym samym frameworkiem. To w?a?nie dyrektywy s? absolutn? przewag? AngularJS. Tak jak w tytule – u?ycie dyrektyw, to HTML na sterydach. Dzi?ki nim jeste?my w stanie nauczy? nasz HTML nowych sztuczek.

Wyświetlenia 829

OK 0

NOK 0

AngularJS #6 - Karma - pierwszy test

... chcia?bym Was wprowadzi? w ?wiat Jasmine i Karma.

Wyświetlenia 868

OK 0

NOK 0

AngularJS #5 – ng-repeat

W poprzednim wpisie wprowadzi?em Was w tematyk? filtrów w AngularJS. Mocno powi?zanym elementem jest dyrektywa ngRepeat, która pozwala na iterowanie po kolekcji elementów oraz ich wy?wietlanie i / lub filtrowanie.

Wyświetlenia 769

OK 0

NOK 0

AngularJS #4 – Wprowadzenie do filtrów

W wyniku przed?wi?tecznej gor?czki i mojego „niedoczasu” nie da?em rady postara? si? o kolejny wpis w zesz?ym tygodniu. Tym razem chcia?bym zrobi? ma?y wst?p do filtrów w AngularJS.

Wyświetlenia 745

OK 1

NOK 0

AngularJS #3 – Pierwsza metoda w naszym $scope

Najprostsz? form? wykorzystania kontrolera jest utworzenie zmiennej, która przypisana jest do $scope. Sam $scope wstrzykiwany jest do kontrolera poprzez argument funkcji.

Wyświetlenia 1833

OK 1

NOK 0

AngularJS #2 – ng-controller

Przeczyta?em gdzie?, ?e „AngularJS, to w ko?cu JavaScript bez bólu”. Dwa miesi?ce wystarczy?y mi by si? o tym przekona? i mam nadziej?, ?e uda mi si? Wam to pokaza?.

Wyświetlenia 705

OK 1

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf