Blog: Ma?e co nieco

Dzie? Programisty i promocja Helionu

Zbli?a si? 0xFF dzie? roku znany przez niektórych dniem Programisty ;)W zwi?zku z tym Helion og?osi? 3 dniow? promocj? na ksi??ki o nazwie Maraton Programistyczny w Helion . A wszystkim którzy w tej c...

Wyświetlenia 736

OK 0

NOK 0

JDD 2012 - Warszawa

W ostatni? ?rod? (28.03.2012) by?em na Java Developer Day w Warszawie. Impreza by?a organizowana przez Oracle. Wst?pn? prezentacj? przedstawi? nam Gregor Rayman. Du?o mi?ych s?ów o przysz?o?ci J...

Wyświetlenia 695

OK 0

NOK 0

20% zni?ki na ksi??ki Helionu

Je?eli przymierzacie si? do kupna jaki? nowych ksi??ek z wydawnictwa Helion to teraz jest ten czas ;) Dzi?ki promocji "Wiosenne porz?dki" do 1.04.2012 wszystkie ksi??ki s? ta?sze o 20%. To jest dobra ...

Wyświetlenia 536

OK 0

NOK 0

NetCAT 7.2 wystartowa?

Program NetCAT - czyli testowanie nowej wersji Netbeans w?a?nie wystartowa?. Je?eli kto? chce si? zapisa? i pomóc w testowaniu wersji 7.2 zapraszam: - nale?y si? zapisa? na list? dyskusyjn? &nbs...

Wyświetlenia 430

OK 0

NOK 0

Dzi? 20% upustu na ebookpoint.pl

Tylko do pó?nocy dnia dzisiejszego 6.12.2012 http://ebookpoint.pl/promocja obni?y? wszystkie ceny o 20%. Co pozwala zakupi? co? nowego w ramach prezentu od Miko?aja. Od czasu do czasu obserwuj? n...

Wyświetlenia 547

OK 0

NOK 0

Netbeans 7.1 RC1

Dwa dni temu w poniedzia?ek pojawi?a si? pierwsza wersja RC (Release Candidate 1) Netbeansa 7.1. Du?ych zmian nie ma, zreszt? wymieni?em je przy opisywaniu wersji Beta w pa?dzierniku. Jak kto? jest za...

Wyświetlenia 475

OK 0

NOK 0

Promocja Manning na ebooki

Jeden z najbardziej znanych wydawców ksi??ek informatycznych (m.in. ca?a seria "... in Action") firma Manning og?osi?a obni?k? na ebooki. Do ko?ca miesi?ca mo?na kupi? ebooki taniej o 40% (a przy zaku...

Wyświetlenia 534

OK 0

NOK 0

eBookpoint.pl - promocja i test

Wczoraj na facebooku eBookpoint.pl udost?pni? kod promocyjny 20% na wszystkie ksi??ki. Dzi?kujemy wszystkim, którzy odwiedzili ebookpoint.pl. Serwery by?y bardzo obci??one ale wytrzyma?y. Teraz j...

Wyświetlenia 489

OK 0

NOK 0

eBookpoint.pl - eksi??ki od Heliona

Dzi? Helion otworzy? nowy sklep internetowy z ksi??kami w wersji cyfrowej. Zapowiada si? na najlepszy w Polsce sklep z e-bookami. Najpierw mo?e o zaletach: brak DRM - zakupione ksi??ki maj? tylko zn...

Wyświetlenia 550

OK 0

NOK 0

Zni?ka na eBooki z Packt Publishing

Jedno z najbardziej znanych wydawnictw wydaj?cych ksi??ki infromatyczne - Packt Publishing oferuje do ko?ca pa?dziernika zni?k? na wszystkie eBooki dotycz?ce OpenSource. Cena tych ksi??ek zosta?a obni...

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

Netbeans 7.1 Beta

Wczoraj w?a?nie zosta?o og?oszone wydanie wersji Beta Netbeansa 7.1. Wszystkie zmiany które maj? by? w wersji 7.1 s? dost?pne pod http://wiki.netbeans.org/NewAndNoteworthyNB71. Z ciekawszych rzeczy: ...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

Netbans 7.0 & NetCAT

Nie b?dzie Nebeans 6.10 - zamiast tego zdecydowano na zmian? numeracji i przyznanie zaszczytnego i szcz??liwego numeru 7.0 dla nowej wersji Netbeans. Zapewne dlatego, ?e nowe NB ma wspiera? JDK7 - w t...

Wyświetlenia 582

OK 0

NOK 0

Zacz??y si? prace nad nowym Netbeansem 6.10

Rozpocz?to "przymiarki" do wydania nowej wersji Netbeans oznaczonej numerem 6.10. W tej chwili dost?pna jest ju? do ?ci?gni?cia wersja Milstone 1. Nie ma du?ych zmian, ale jest kilka ciekawych u?atwie...

Wyświetlenia 550

OK 0

NOK 0

Pisanie testów w groovym i Netbeansie

Netbeans (nawet najnowszy 6.9.1) ma b??d, który "psuje" plik antowy je?eli chcemy wrzuca? klasy Grooviego do testów. Dostajemy na konsoli:Compiling 1 source file to /Users/piotrzalewski/NetBeansProjec...

Wyświetlenia 536

OK 0

NOK 0

Netbeans 6.9 wydany

Po d?ugich testach (od lutego) dostali?my now? wersj? Netbeans o numerku 6.9. Zmiany opisywa?em przy okazji wydania pierwszej wersji (6.9M1). W skrócie: - netbeans b?dzie si? uruchamia? ju? tylko dla ...

Wyświetlenia 563

OK 0

NOK 0

Groovy, Griffon i wybór IDE

Mam nowy niedu?y projekt aplikacji standalone, postawi?em wi?c zapozna? si? przy okazji z Griffonem. Griffon (http://griffon.codehaus.org/) jest frameworkiem (1) do pisania w Groovym aplikacji w Swing...

Wyświetlenia 547

OK 1

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci podsumowanie

Po ponad dwóch tygodniach i 4 postach zapoznawania si? z JDK 7, mog? si? wreszcie pokusi? o podsumowanie. Nowe JDK nie wprowadza rewolucji, nie wrzuca du?o nowo?ci, jednak b?dzie mia?o wiele fajnych c...

Wyświetlenia 637

OK 0

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 4

Po przerwie ?wi?tecznej, wracamy do zapoznawania si? z planowanymi nowo?ciami w JDK7. Dzi? czas na zmiany w kliencie.Klient XRender pipeline for Java 2D Dzi?ki temu Java2D b?dzie mog?a lepiej wykorzys...

Wyświetlenia 562

OK 0

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 3

I wracam po dwóch dniach choroby do zapoznawania si? z nowo?ciami W JDK7. Dzisiaj czas na podstawowe zmiany, czyli: Core Project Jigsaw - Modularyzacja Projekty w Javie staj? si? coraz wi?ksze, samo...

Wyświetlenia 1247

OK 2

NOK 0

JDK 7 - nowo?ci 2

Ci?gniemy dalej nasze zapoznawanie si? z JDK7. W dzisiejszym odcinku to co wszystkich dotyczy i interesuje chyba najbardziej, czyli zmiany w j?zyku Java. Zmiany w j?zyku Java JSR 294: Wsparcie w j?zyk...

Wyświetlenia 617

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf