Blog: Notatnik "programisty"

Professional Scrum Developer I

I znów si? pochwal?… uda?o mi si? zda? egzamin i zdoby? certyfikat Professional Scrum Developer I. Podobnie jak egzamin PSM I, tak i PSD I sk?ada si? z 80 pyta? w j?zyku angielskim typu: true/fa...

Wyświetlenia 810

OK 0

NOK 0

Professional Scrum Master I

Musz? si? pochwali?: zda?em dzi? egzamin i tym samym jestem posiadaczem certyfikatu: Professional Scrum Master I :) Szczerze mówi?c egzamin okaza? si? znacznie ?atwiejszy ni? przypuszcza?em, ale zaczn...

Wyświetlenia 467

OK 0

NOK 0

jUnit + Reflections by zaoszcz?dzi? kilka chwil

Kilka razy (… ok mo?e kilkana?cie ;) ) zdarzy?o mi si? napisa? klasy reprezentuj?ce encje Hibernate i zapomnie? dopisa? je do XML’a z mappingiem. Te niedopatrzenie wychodzi na jaw w momenc...

Wyświetlenia 743

OK 0

NOK 0

Projekt jako ogród

Oj d?ugo nic nie pisa?em na blogu… Jestem w?a?nie w trakcie lektury ksi??ki “Pragmatyczny programista od czeladnika do mistrza” A Hunt, D. Thomas (link). W podrozdziale “Refak...

Wyświetlenia 652

OK 0

NOK 0

Nagrania z Confitury 2011

Wczoraj zauwa?y?em, ?e cz??? nagra? z Confitury jest ju? dost?pna w sieci - gor?co zach?cam do obejrzenia prezentacji na których si? nie by?o. Wszystkie nagrania b?d? dost?pne pod adresem: http://vide...

Wyświetlenia 661

OK 0

NOK 0

Google+ (Google plus)

Sporo ostatnio mo?na w sieci znale?? info na temat nowej zabawki Googla. Ja od wczoraj mam dost?p do Google+ i musz? przyzna?, ?e podoba mi si? prostota, intuicyjno?? i super design serwisu (Inne zmia...

Wyświetlenia 632

OK 0

NOK 0

Video-IT.pl

Chcia?bym zaprezentowa? wszystkim moje ostatnie przedsi?wzi?cie: video-it.pl Ogl?dam do?? du?o nagra? z ró?nych konferencji i stwierdzi?em, ?e przyda?oby si? miejsce w którym mia?bym wszystkie interes...

Wyświetlenia 567

OK 0

NOK 0

Confitura 2011 (dawna Javarsovia)

Wczorajszy dzie? sp?dzi?em w Warszawie w Centrum Konferencyjno-Kongresowe przy ulicy Bobrowieckiej, gdzie odbywa?a si? najwi?ksza i najciekawsza darmowa, javowa konferencja w Polsce - Confitura 2011 (...

Wyświetlenia 531

OK 0

NOK 0

GWT speed up

Ostatnimi czasy do?? cz?sto musz? kompilowa? projekt który pisz? w GWT - sprawa jest do?? uci??liwa bo zajmuje oko?o 6 min, a zdarza mi si? robi? to kilka a nawet kilkana?cie razy dziennie. Jako ?e na...

Wyświetlenia 724

OK 0

NOK 0

S?awomir Sobótka w Toruniu

Nawet nie wyobra?acie sobie mojego zdziwienia gdy rano zaraz po przebudzeniu sprawdzi?em maile na telefonie a tam informacja z Toru?skiej Grupy Developerów .NET , ?e S?awek Sobótka wyst?pi w Toruniu....

Wyświetlenia 602

OK 0

NOK 0

SCJP/OCPJP 6 - zdane :)

Uda?o si?. Wczoraj w godzinach porannych zda?em egzamin na SCJP 6 / OCPJP 6 Uzyska?em 83% - z czego jestem raczej bardzo zadowolony (jad?c by?em pewny, ?e b?dzie ci??ko) Egzamin zdawa?em w Bydgoszczy...

Wyświetlenia 809

OK 0

NOK 0

java4people

I kolejny wpis na blogu z relacj? z konferencji - jako? ostatnio du?o tych moich konferencyjnych podró?y :) Tym razem zawia?o mnie a? do Szczecina - ze wzgl?du na raczej s?abe po??czenie kolejowe mi?d...

Wyświetlenia 504

OK 0

NOK 0

4developers 2011

Kilka s?ów na temat konferencji 4developers która mia?a miejsce w poniedzia?ek w Warszawie i w której mia?em przyjemno?? uczestniczy?. Do samej Warszawy przyjechali?my dzie? wcze?niej - zwiedzili?my ...

Wyświetlenia 592

OK 0

NOK 0

WDI 2011

W ?rod? uczestniczy?em w konferencji WDI 2011. Uczestniczy?em w takich oto wyk?adach: Pokonaj strach, sprzedaj pomys? – Skuteczne techniki prezentacji. Jakub Ja?brzykowski Poznaj przysz?o?? IT na pod...

Wyświetlenia 511

OK 0

NOK 0

web.xml listener i cron4j

Zastanawia?em si? dzi? jak zrobi? by w mojej webowej aplikacji jaki? kod wykonywa? si? po za?adowaniu aplikacji (np scheduler który co okre?lony czas co? tam robi) Rozwi?zanie okaza?o si? bardzo prost...

Wyświetlenia 715

OK 0

NOK 0

SFI - wra?enia

W sobot? sko?czy?a si? tegoroczna edycja SFI. Wypada?oby podsumowa? wyjazd - jedno jest pewne ZDECYDOWANIE NIE ?A?UJE MIMO WIELOGODZINNEJ JAZDY POCI?GAMI :) Kraków - jest ekstra :) (tak to by? mój pie...

Wyświetlenia 575

OK 0

NOK 0

SFI

Ju? jutro rozpoczyna si? 7 edycja Studenckiego Festiwalu Informatycznego. W tym roku postanowi?em wzi?? udzia? w tym wydarzeniu. Mam nadzieje ?e warto b?dzie wstawa? w ?rodku nocy i jecha? pó? Polski ...

Wyświetlenia 634

OK 0

NOK 0

GWT EventBus

Znalaz?em fajny filmik ukazuj?cy w bardzo prosty sposób mechanizm EventBus i postanowi?em ?e si? podziele: http://tv.jetbrains.net/videocontent/gwt-event-bus-basics A o EventBus chyba pierwszy raz us?...

Wyświetlenia 699

OK 0

NOK 0

Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6 - M.Lipi?ski

OK. W?a?nie sko?czy?em czyta? ksi??k? Mariusza Lipi?skiego “Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6″. Có? mog? powiedzie? ? Ksi??ka obj?to?ciowo niewielka jednak w zasadzie nie ma strony któr...

Wyświetlenia 788

OK 0

NOK 0

Head First Design Patterns

W zesz?ym tygodniu sko?czy?em czyta? ksi??k? “Head First Design Patterns”. Wg mnie ksi??ka jak najbardziej godna polecenia. Ka?dy wzorzec zosta? dok?adnie opisany w charakterystyczny dl...

Wyświetlenia 592

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf