Blog: 97 rzeczy, o których ka?dy programista wiedzie? powinien

Profesjonalny programista

Kim jest profesjonalny programista? Jedn? z najwa?niejszych cech profesjonalnego programisty jest osobista odpowiedzialno??. ......

Wyświetlenia 1260

OK 0

NOK 0

Poznaj swoje IDE

W latach 80-tych nasze ?rodowiska programistyczne by?y niczym wi?cej ni? wychwalanymi pod niebiosa edytorami tekstowymi. ......

Wyświetlenia 474

OK 0

NOK 0

Nie ignoruj tego b??du!

B??d, jaki b??d? Nie b?dzie powa?ny. Na pewno. Mog? go zignorowa?. To nie jest strategia, która prowadzi do solidnego kodu. ......

Wyświetlenia 627

OK 1

NOK 0

Dobieraj swoje narz?dzia z uwag?

Wspó?czesne aplikacje rzadko budowane s? od podstaw. Sk?adane s? z istniej?cych narz?dzi - komponentów, bibliotek i frameworków - z wielu powodów. ......

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

Przejrzyj swoj kod, zanim zaczniesz obwinia? innych

Programi?ci - wszyscy! - cz?sto maj? problemy ze zrozumieniem, ?e ich kod jest zepsuty. To jest po prostu tak ma?o prawdopodobne, ?e to na pewno musi by? wina kompilatora. ......

Wyświetlenia 562

OK 0

NOK 0

Nie bój si? psu?

Ka?dy w bran?y bez w?tpienia pracowa? nad kodem, który by? co najmniej niepewny. ......

Wyświetlenia 641

OK 0

NOK 0

Ci?g?e doskonalenie

......

Wyświetlenia 613

OK 0

NOK 0

Ci?g?e doskonalenie

?yjemy w ciekawych czasach. W miar? jak tworzenie oprogramowania rozprasza si? po planecie, zaczynasz zdawa? sobie spraw?, ?e jest wielu ludzi zdolnych wykonywa? Twoj? prac?. ......

Wyświetlenia 358

OK 0

NOK 0

Kodowanie a wnioskowanie

Próba wnioskowania na temat poprawno?ci programu cz?sto skutkuje formalnym dowodem, który jest d?u?szy ni? sam kod i z wi?kszym prawdopodobie?stwem zawiera b??dy. ......

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

Zasada skautów

Skauci maj? zasad?: "Zawsze zostawiaj obozowisko czystsze ni? je zasta?e?." Je?li zastaniesz ba?agan, posprz?taj go niezale?nie od tego, kto by? jego sprawc?. ......

Wyświetlenia 588

OK 0

NOK 0

Przed refaktoryzacj?

W pewnym momencie, ka?dy programista b?dzie odczuwa? potrzeb? refaktoryzacji istniej?cego kodu. ......

Wyświetlenia 562

OK 0

NOK 0

Programuj w j?zyku dziedziny

Wyobra? sobie dwa fragmenty kodu. Zachodzisz w g?ow?, co takiego ten kod robi. ......

Wyświetlenia 764

OK 0

NOK 0

Pi?kno drzemie w prostocie

Jest pewien cytat za Platonem, który uwa?am za szczególnie wart znajomo?ci i wa?ny z punktu widzenia twórców oprogramowania. ......

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

Wdra?aj wcze?nie i cz?sto

Testowanie procesu wdro?enia i instalacji cz?sto odk?adane jest na sam koniec realizacji projektu. ......

Wyświetlenia 487

OK 0

NOK 0

Strze? si? wspó?dzielenia

To by? mój pierwszy projekt w tej firmie. By?em ?wie?o upieczonym absolwentem, który nie mo?e doczeka? si?, a? b?dzie móg? si? wykaza?. ......

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

Zautomatyzuj swój standard kodowania

Prawdopodobnie by?e? ju? w takiej sytuacji. Na pocz?tku projektu ka?dy ma sporo dobrych ch?ci — nazwijmy je "postanowieniami nowoprojektowymi". ......

Wyświetlenia 455

OK 0

NOK 0

Post?puj rozwa?nie

Cho?by nie wiem jak bardzo bezpiecznie wygl?da? harmonogram na pocz?tku iteracji, nigdy nie unikniesz dzia?ania pod presj? w którym? jego momencie. ......

Wyświetlenia 416

OK 0

NOK 0

Stosuj zasady programowania funkcjonalnego

Programowanie funkcjonalne cieszy si? ostatnio wzmo?onym zainteresowaniem w?ród spo?eczno?ci programistów pisz?cych w j?zykach g?ównego nurtu. ......

Wyświetlenia 405

OK 0

NOK 0

Zapytaj "Co zrobi?by u?ytkownik?" (Nie jeste? u?ytkownikiem)

Wszyscy mamy sk?onno?? do zak?adania, ?e inni ludzie my?l? tak jak my. Ale tak nie jest. ......

Wyświetlenia 406

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf