Blog: Marek Szpak - Zapiski m?odego programisty

Wra?enia po lekturze specyfikacji "Contexts and Dependency Injection" (JSR-299)

Ch?? przyst?pienia do lektury specyfikacji "Contexts and Dependency Injection" stanowi?a dla mnie doskona?? motywacj?, aby dowiedzie? si? czego? wi?cej na temat samego wstrzykiwania zale?no?ci (Depend...

Wyświetlenia 1155

OK 0

NOK 0

DB2 9.7 Bootcamp and Oracle to DB2 9.7 Migration Clinic

Wraz z kolegami z uczelni postanowi?em wzi?? udzia? w organizowanym w Krakowie (13.12 - 16.12) przez IBM Polska czterodniowym szkoleniu "DB2 9.7 Bootcamp and Oracle to DB2 9.7 Migration Clinic". Podej...

Wyświetlenia 546

OK 0

NOK 0

DB2 Academic Associate Workshop

W ubieg?ym tygodniu (29.11 - 1.12) mia?em przyjemno?? wzi?? udzia? w szkoleniu organizowanym przez IMB Polska, którego celem by?o zapoznanie s?uchaczy (wy??cznie spo?eczno?? akademick?) z DB2 9.7 dla ...

Wyświetlenia 542

OK 0

NOK 0

Pierwszy kontakt z technologi? JavaServer Faces

Je?eli mia?bym rozpatrywa? ubieg?y miesi?c pod wzgl?dem skuteczno?ci zdobywania przeze mnie wiedzy, ?mia?o zakwalifikowa?bym listopad jako bardzo udany. Swoj? aktywno?? przede wszystkim (ale nie tylko...

Wyświetlenia 534

OK 0

NOK 0

Wzorce projektowe - Prezentacja w ramach przedmiotu "Komunikacja interpersonalna"

Przedmiot "Komunikacja interpersonalna", który ma za zadanie przygotowa? nas, studentów do przysz?ej pracy - a co za tym idzie, obcowania nie tylko ze sprz?tem, stanowi przyjemn? odskoczni?od typowo t...

Wyświetlenia 612

OK 0

NOK 0

Wra?enia po lekturze ksi??ki "Java. Efektywne programowanie. Wydanie II"

Joshua Bloch stworzy? podr?cznik, w którym ka?dy programista powinien znale?? co? dla siebie, zawarte w nim informacje odno?nie efektywnego wykorzystania Javy przede wszystkim znajduj? swoje zastosowa...

Wyświetlenia 532

OK 0

NOK 0

Wra?enia po lekturze ksi??ki "Head First Design Patterns. Edycja polska"

Trzymaj?c w r?ku "Head First Design Patterns. Edycja polska" mo?na odnie?? wra?enie, ?e czeka nas ci??ka przeprawa przez ponad 600 stron pe?nych wiedzy.My?l?, ?e ka?dy kto mia? styczno??z omawian? poz...

Wyświetlenia 524

OK 0

NOK 0

Wra?enia po lekturze ksi??ki "Hibernate w akcji"

Si?gaj?c po "Hibernate w akcji" (Christian Bauer, Gavin King) nie spodziewa?em si?,?e lektura podr?cznika potrwa ponad miesi?c, przyczyn takiego przebiegu zdarze? daleko szuka? nie trzeba – najpierw z...

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

Moje pierwsze kroki z Hibernate oraz PostgreSQL

Zastosowanie odwzorowania obiektowo-relacyjnego w przyk?adowych projektach planowa?em poprzedzi? zdobyciem wiedzy teoretycznejz zakresu tematów ORM oraz Hibernate. Bior?c pod uwag? fakt,i? do uko?czen...

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

Hibernate oraz Java 4-Ever

Zdobywanie wiedzy w okresie letnim nie jest zadaniem prostym - s?oneczna pogoda wygrywa dzie? po dniu z moj? ch?ci? do dalszej lektury ksi??ki "Hibernate w akcji" (Christian Bauer, Gavin King). Czysto...

Wyświetlenia 516

OK 0

NOK 0

Wra?enia po lekturze ksi??ki "Czysty kod. Podr?cznik dobrego programisty"

Rozpoczynaj?c lektur? "Podr?cznika dobrego programisty" poinformowany zosta?em, ?e "Nauka pisania czystego kodu jest ci??k? prac?" - po takim wst?pie spodziewa?em si? czego? wi?cej ni? wspomnianego pr...

Wyświetlenia 605

OK 0

NOK 0

Oficjalne zako?czenie praktyk w IBM Poland

Wraz z pocz?tkiem marca informowa?em za po?rednictwem bloga o moim udziale w programie praktyk edukacyjnych organizowanym przez firm? IBM. Przez trzy miesi?ce poznawa?em system Kerberos, produkt IBM W...

Wyświetlenia 594

OK 0

NOK 0

Laboratorium z Remote Method Invocation

Tematem ostatnich zaj?? laboratoryjnych realizowanych w ramach przedmiotu "Programowanie wspó?bie?ne i rozproszone" by? pakiet Remote Method Invocation, w skrócie RMI. Wykonane ?wiczenie mia?o na celu...

Wyświetlenia 566

OK 0

NOK 0

Wra?enia po lekturze ksi??ki "JUnit. Pragmatyczne testy jednostkowe w Javie"

Od ksi??ki "JUnit. Pragmatyczne testy jednostkowe w Javie" oczekiwa?em, ?e b?dzie dobrym wprowadzeniem do tematyki testów jednostkowych i nie zawiod?em si?. Tak jak w przypadku "Pragmatycznego program...

Wyświetlenia 546

OK 0

NOK 0

"JUnit. Pragmatyczne testy jednostkowe w Javie" oraz "Czysty kod. Podr?cznik dobrego programisty"

Moja domowa biblioteczka jeszcze nie imponuje swoj? obszerno?ci?, aczkolwiek cieszy mnie fakt, ?e stale si? powi?ksza, a interesuj?cych pozycji do przeczytania nie brakuje. Nowo pozyskana pozycja "JUn...

Wyświetlenia 605

OK 0

NOK 0

Przystosowywanie aplikacji klienckiej do wspó?pracy z us?ug? sieciow?, której lokalizacja uleg?a zmianie

Modyfikacja wn?trza archiwum jar klienta us?ugi sieciowej mo?e by? szybkim sposobem na przystosowanie aplikacji do wspó?pracy z us?ug?, której lokalizacja uleg?a zmianie. Klient stworzony w oparciu o ...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

Instalacja oraz uruchomienie us?ugi sieciowej pod WebSphere Application Server 7

Uruchomienie us?ugi sieciowej pod WAS'em nie jest rzecz? skomplikowan?, przekona?em si? o tym, wykorzystuj?c do tego celu stworzon? wcze?niej przyk?adow? us?ug? (Tworzenie us?ugi sieciowej z wykorzyst...

Wyświetlenia 525

OK 0

NOK 0

Tworzenie us?ugi sieciowej z wykorzystaniem JAX-WS i NetBeans IDE 6.8

Jak ju? wcze?niej napisa?em, czytanie wszelkiej ma?ci dokumentacji dotycz?cych technologii Web Services umila?o mi wolny czas przez ostatni tydzie?. Bior?c pod uwag?, ?e nie sam? teori? cz?owiek ?yje,...

Wyświetlenia 454

OK 0

NOK 0

Integracja systemu Kerberos z WebSphere Application Server 7

Poznawanie technologii Web Services zapewnia?o mi niema?? rozrywk? przez ostatnich kilka dni, a to dopiero pocz?tek mojej przygody z SOAP, WSDL i JAX-WS. Temat poch?on?? mnie tak bardzo, ?e zupe?nie z...

Wyświetlenia 466

OK 0

NOK 0

Troubleshooting - ci?g dalszy

B??dne by?o przyj?te za?o?enie, ?e ?ród?em problemów podczas prób wykorzystania systemu Kerberos jako mechanizmu autoryzacji jest WAS. Pomys?y jak rozwi?za? zagadk? ko?czy?y si? wraz z up?ywem czasu -...

Wyświetlenia 906

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf