Blog: Dariusz Ludera Homepage

Java 7 w akcji

Wreszcie znalaz?em woln? chwil? by wypróbowa? w praktyce nowe ficzery Java 7. Zabawy z wersj? beta najnowszego jdk u?atwia NetBeans IDE 7.0 Beta 2. Do testów na pierwszy ogie? posz?y usprawnienia w sa...

Wyświetlenia 1351

OK 1

NOK 0

Monitoring podstawowych parametrów JVM z poziomu web aplikacji

Problem Monitoring podstawowych parametrów JVM z poziomu web aplikacji – przydatne zw?aszcza wtedy, gdy nasz serwer aplikacji/kontener serwletów nie pokazuje takich informacji w swojej webowej k...

Wyświetlenia 763

OK 0

NOK 0

Vaadin vs Richfaces i o tym co z tego wysz?o [Java EE 6, Maven, Glassfish, Oracle]

G?o?no ostatnio na DWorld i DZone zrobi?o si? o nowej ods?onie Vaadina – frameworku opartego na GWT. Nigdy wcze?niej nie mia?em styczno?ci z GWT (prócz kilku tutoriali i paru hellowordów). Pracu...

Wyświetlenia 655

OK 0

NOK 0

Jak wyci?gn?? kilka pierwszych wyników zapytania SQL

-- Oracle select a.* from (select rownum row_num, t.* from t_table t ) a where a.row_num <= N -- DB2 select * from t_table fetch first 10 rows only -- Informix select fir...

Wyświetlenia 632

OK 0

NOK 0

Singleton z double-checked locking oraz problem z wielow?tkowo?ci? w TestNG

Wyczyta?em ostatnio w m?drych ksi??kach (tej i tej), ?e synchronizacja singletonów na poziomie ca?ej metody getInstance mo?e w ?rodowisku wielow?tkowym znacznie (25%) spowolni? pobieranie instancji ob...

Wyświetlenia 546

OK 1

NOK 0

JSF – automatyczna zamiana null na 0 lub pusty string

My?lalem, ?e JSF nie ma ju? przede mn? wi?kszych tajemnic, gdy w projekcie objawi? si? nam nast?puj?cy b??d: JSF domy?lnie z automatu zamienia formularzowe puste inputy na odpowiadaj?ce im 0 lub puste...

Wyświetlenia 457

OK 0

NOK 0

IBM EGL fail

IBM jest obecnie na etapie lansowania technologii EGL, umo?liwiaj?cej tworzenie webowych aplikacji RIA dla IBM i. W telegraficznym skrócie jest to zlepek generatorów kodu Java, Java Script i COBOL. Na...

Wyświetlenia 432

OK 0

NOK 0

JavaBlackBelt

Od 27 lipca zacz??em bawi? si? w zdobywanie kolejnych pasów na JavaBlackBelt. W skrócie chodzi o zdawanie egzaminów dotycz?cych technologii oko?o javowych, za które uzyskujemy punkty przeliczane nast?...

Wyświetlenia 452

OK 0

NOK 0

Grails na IBM i – przyk?adowa aplikacja

Poni?ej link do obiecanego tutoriala prezentuj?cego mo?liwo?ci wykorzystania frameworku Grails na IBM i (AS/400). Aplikacja i ko?lawy opis jej stworzenia pochodzi, po mocnym okrojeniu, z mojej pracy m...

Wyświetlenia 440

OK 0

NOK 0

Grails i IBM i

Ostatnio mia?em okazj? pobawi? si? Grailsami – re-we-la-cy-jny framework. Najlepszy, najbardziej przemy?lany szkielet tworzenia aplikacji jaki widzia?em. Zadziwi? mnie zw?aszcza ogrom pluginów, ...

Wyświetlenia 446

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf