Blog: S?awomir Czerwi?ski

Confitura, czyli aperitif

W zesz?ym roku si? nie uda?o, mimo i? bardzo chcia?em. Dlatego Confitury 2012 wyczekiwa?em z niecierpliwo?ci?, odk?d tylko na forum warszawskiej JUG pojawi?y si? pierwsze zapowiedzi. Dr...

Wyświetlenia 1088

OK 0

NOK 0

Fabryki testów

D?ugo nosi?em si? z zamiarem napisania czego? na temat fabryk testów w TestNG. W ko?cu napisa?em… Zapraszam do pobrania Software Developer’s Journal 3-2011 i przec...

Wyświetlenia 642

OK 0

NOK 0

O Java Killerach s?ów kilka

Okres letni oznacza lepsz? pogod?. Zamiast siedzie? przed komputerem, w wolnym czasie mo?na pój?? na spacer do parku albo wyjecha? gdzie? nad wod?. Niestety oznacza to mniej wpisów na blogu. Ju? ...

Wyświetlenia 680

OK 0

NOK 0

Ile wynosi $100?

Przeczyta?em dzisiaj ciekawy wpis dotycz?cy egzaminu na technika informatyka. Zawarte w nim informacje zainspirowa?y mnie do napisania takiego oto fragmentu kodu: public class Dollars { public st...

Wyświetlenia 615

OK 0

NOK 1

Aspektowe warunkowanie algorytmu

W programach, z których korzysta wielu ró?nych u?ytkowników, modu? ustawie? potrafi by? bardziej skomplikowany ni? sama aplikacja. Wi?kszo?? opcji przyjmuje posta? warto?ci logicznych. W...

Wyświetlenia 527

OK 0

NOK 0

Drzewo katalogów w CSS

Pracuj?c nad nowym artyku?em, po raz kolejny doszed?em do momentu, gdzie powinienem przedstawi? struktur? plików i katalogów w projekcie. Do tej pory radzi?em sobie przy pomocy znacznika pre...

Wyświetlenia 664

OK 0

NOK 0

Wywo?anie i wykonanie metody

Przygotowa?em ostatnio plik pom.xml dla projektu korzystaj?cego z AspectJ. Zanim przejd? do omawiania rzeczywistych problemów, przedstawi? pokrótce budow? prostego aspektu. ?eby uzyska? jak najwi...

Wyświetlenia 729

OK 0

NOK 0

Projekt Maven z AspectJ

Programowaniem aspektowym (ang. Aspect-oriented programming) zainteresowa?em si? ponad rok temu. Niestety od tamtej pory nie znalaz?em do?? czasu, aby zaj?? si? tym zagadnieniem na powa?nie. Nads...

Wyświetlenia 465

OK 0

NOK 0

Seam: Pobieranie konfiguracji poczty z bazy

Gdy ju? uda?o mi si? wys?a? wiadomo?? email z poziomu aplikacji Seam, postanowi?em przenie?? konfiguracj? serwera poczty wychodz?cej do bazy danych – tak aby u?ytkownik (administrator) syst...

Wyświetlenia 437

OK 0

NOK 0

Seam: Powiadomienia email

Dzisiejszy artyku? stanowi jedynie wst?p do bardziej zaawansowanych zagadnie? dotycz?cych poczty elektronicznej w Seam Framework. Opisz? tutaj podstawow? konfiguracj? oraz wysy?anie prostej wiado...

Wyświetlenia 444

OK 0

NOK 0

Odwracanie kolejno?ci elementów tabeli

Potrzebowa?em utworzy? tabel?, zawieraj?c? elementy tabeli ?ród?owej, lecz w odwrotnej kolejno?ci. Zadanie jest dziecinnie proste, jednak chcia?em si? upewni?, czy nie ma ju? specjalnie dla tego ...

Wyświetlenia 562

OK 0

NOK 0

Testy integracyjne walidatorów Hibernate

Gdy pierwszy raz pisa?em o walidatorze Hibernate dla  NIP, utworzy?em jedynie testy jednostkowe, pozwalaj?ce sprawdzi? poprawno?? dzia?ania samego algorytmu. Dla przypomnienia, poni?ej przed...

Wyświetlenia 483

OK 1

NOK 0

Dodatkowe walidatory Hibernate

W zwi?zku z sugestiami czytelników, postanowi?em utworzy? i opublikowa? kilka przydatnych walidatorów Hibernate. Na pocz?tek przygotowa?em adnotacje dla czterech numerów identyfikacyjny...

Wyświetlenia 623

OK 1

NOK 0

Publikowanie wtyczki Maven

Chyba ka?dy autor wtyczki Maven chcia?by mie? mo?liwo?? opublikowania swojego dzie?a. Nawet projekt tworzony na wewn?trzne potrzeby przedsi?biorstwa powinien by? dost?pny dla uprawnionych pracowników,...

Wyświetlenia 531

OK 0

NOK 0

Strona wtyczki Maven

Niezale?nie od tego, czy projekt publikowany jest szerszej grupie osób, czy tylko pracownikom jednej firmy, przydaje si? strona WWW, na której mo?na znale?? szczegó?y techniczne programu b?d? bib...

Wyświetlenia 486

OK 0

NOK 0

Testowanie wtyczek Maven

Automatyczne testowanie oprogramowania, do niedawna stanowi?ce najwy?ej uzupe?nienie dla r?cznych testów, dzi? jest powszechn? praktyk?. Tak?e idea programowania sterowanego testami (ang. Test-Dr...

Wyświetlenia 480

OK 0

NOK 0

Praca z API dla wtyczek Maven

Gdy ju? wyros?em z kompilacji programów z poziomu IDE (bez kontroli nad tym, co si? tak naprawd? dzieje), bardzo pomocne okaza?y si? skrypty makefile. Pozwala?y one zdefiniowa? poleceni...

Wyświetlenia 447

OK 0

NOK 0

Diagramy Dia w dokumencie LaTeX

Gdy ju? planowa?em utworzenie dokumentacji projektu w LATEX z wykorzystaniem Apache Maven i opisanej ostatnio wtyczki, pomy?la?em o umieszczeniu w dokumencie diagramów UM...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

LaTeX i Maven2

Seri? artyku?ów zwi?zanych z Apache Maven zaczynam od tematu, który by? mo?e powinien pojawi? si? du?o pó?niej. Jednak uko?czy?em w?a?nie prac? nad projektem, który wi??e si? bezpo?rednio z ...

Wyświetlenia 420

OK 0

NOK 0

Seam, iText i zapis do pliku

Seam Framework pozwala na generowanie plików PDF przy pomocy widoków JSF oraz biblioteki iText. Zagadnienie to zosta?o szerzej opisane w dokumentacji. Jednak wygenerowany t? metod? doku...

Wyświetlenia 489

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf