Blog: Dawid Walczak - Notatnik programisty Java

EJB3 - interceptory

Jedn? z nowo?ci w specyfikacji EJB w wersji trzeciej s? interceptory, poprzez które w prosty sposób mo?na zastosowa? w budowanym systemie paradygmat programowania zorientowanego aspektowo. Intercepto...

Wyświetlenia 1218

OK 0

NOK 0

JPA - relacje jeden-do-jednego

W niniejszym artykule przyjrz? si? bli?ej relacji jeden-do-jednego oraz mapowaniu jej w JPA. Mo?na powiedzie?, ?e relacja jeden-do-jednego jest szczególnym przypadkiem relacji jeden-do-wielu/wiele-do...

Wyświetlenia 637

OK 0

NOK 0

JPA - relacje jeden-do-wielu i wiele-do-jednego

W niniejszym artykule chcia?bym zaprezentowa? mapowanie relacji jeden-do-wielu i bli?niacz? do niej relacj? wiele-do-jednego. W tego typie relacji mo?emy rozró?ni? byty na jeden byt nadrz?dny - po jed...

Wyświetlenia 2130

OK 0

NOK 0

JPA - modelowanie dziedziczenia

Relacja dziedziczenia jest w?a?ciwa tylko dla modelu obiektowego i jako tako nie wyst?puje w modelu relacyjnym. Z tego wzgl?du opracowane zosta?y podej?cia do reprezentacji dziedziczenia w modelach re...

Wyświetlenia 462

OK 0

NOK 0

Serializacja XML - zapis java.util.Date oraz warto?ci enumeracji

Niniejszy artyku? jest kontynuacj? w?tku z artyku?u TestNG - dane testowe z plików XML o wykorzystaniu standardowej (J2SE) schemy serializacji XML objektów do preparowania danych testowych. Ten artyku...

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Testowanie ziaren EJB3 z u?yciem TestNG

Po pierwszych potyczkach z JPA nadszed? czas na zdobycie pierwszych do?wiadcze? w pisaniu ziaren EJB3. Najpierw chcia?em jednak wybada? sprawy zwi?zane z testowaniem tych?e ziaren. W poprzednich wersj...

Wyświetlenia 445

OK 0

NOK 0

TestNG - dane testowe z plików XML

Pisz?c artyku? TestNG - dostawca danych przypomnia?em sobie o pewnym mini framework'u do wykonywania testów jednostkowych, który przysz?o mi kiedy? napisa?. Musia?em go napisa? nie dlatego, ?e w proje...

Wyświetlenia 459

OK 0

NOK 0

TestNG - dostawca danych

Jak wspomnia?em w artykule TestNG - pierwsze kroki. Framework TestNG umo?liwia definiowanie parametrów w pliku konfiguracyjnym, które pó?niej mo?na wykorzysta? jako argumenty metod testuj?cych. Jednak...

Wyświetlenia 436

OK 0

NOK 0

JPA - obiekty wbudowane (komponenty)

Wst?p Obiekty wbudowane stosuje si? w przypadku rozbie?no?ci modelu obiektowego i fizycznego modelu bazodanowego. Przyk?adowo z bytem U?ytkownik jest zwi?zany byt Adres. W modelu obiektowym byty te b...

Wyświetlenia 551

OK 0

NOK 0

TestNG - pierwsze kroki

Przy okazji pisania przyk?adu do artyku?u "JPA - pierwsze kroki" postanowi?em, ?e zrobi? te? pierwsze kroki do poznania framework'u wspomagaj?cego wykonywanie testów jednostkowych - TestNG. Moje pierw...

Wyświetlenia 497

OK 0

NOK 0

JPA - Pierwsze kroki

Przyd?ugawy wst?p Poniewa? od opublikowania ostatecznej wersji specyfikacji EJB3 up?yn??o ju? sporo czasu, i pojawia si? coraz wi?cej implementacji tej technologii - mniej lub bardziej kompletnych. To...

Wyświetlenia 606

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf