Blog: Java i pochodne

Czerwcowe spotkanie Szczecin JUG - Micha? Gozdalik (ponownie!)

Zapraszam Was ponownie na spotkanie Szczeci?skiej Grupy U?ytkowników Java. Drugi raz b?dziemy mieli okazj? pos?ucha? Micha?a Gozdalika, tym razem z tematem:"Funkcjonalne testy równoleg?e"-- Opis narz?...

Wyświetlenia 1163

OK 0

NOK 0

Zapraszam na spotkanie Szczecin JUG - Filip Paj?k o TestNG

Zapraszam Was w imieniu swoim i Filipa na spotkanie, którego tematem b?dzie:"Nie tylko JUnit. O TestNG s?ów par? a nawet kilka."Filus jest cudownym (bo osi?gni?cie tego zakrawa?o na cud) absolwentem k...

Wyświetlenia 443

OK 0

NOK 0

Je?li Twój produkt jest ?wietny, nie musi by? dobry

Wa?ne by faktycznie powsta?!Temat tego postu zaczerpn??em z wpisu Paul'a Buchheit'a If your product is Great, it doesn't need to be Good. Nasz?a mnie przy tym pewna refleksja..... Wielu z nas pr?dze...

Wyświetlenia 415

OK 0

NOK 0

Najlepsze praktyki projektowania stron w Google Web Toolkit

Ostatnio chcia?em poduczy? si? odno?nie wzorca Model-View-Presenter, który jest coraz bardziej popularny i cz??ciej brany pod uwag? ni? MVC. Polecam powy?sz? prezentacj? z tegorocznej konferencji Goog...

Wyświetlenia 376

OK 0

NOK 0

Status oraz JetBrains Seeder Program

Witam Was serdecznie po d?u?szym czasie. By?y ró?ne tego powodu (jestem w ko?cu magistrem!), ale nie ma co opowiada?. Trzeba wzi?? si? do roboty.Szczecin JUG nie od dzisiaj ma problemy z generowaniem ...

Wyświetlenia 383

OK 0

NOK 0

7 spotkanie Szczecin JUG - EJB 3.0 od podstaw

Zapraszam na nast?pne spotkanie, które tak jak ostatnio odb?dzie si? na Zachodniopomorskim Wydziale Technologicznym w sali 128. 12 marca br., godz. 18:00.Tematem b?dzie Enterprise JavaBeans 3.0 od pod...

Wyświetlenia 383

OK 0

NOK 0

Rejestracja na java4people 2009 rozpocz?ta!

Druga edycja java4people zbli?a si? wielkimi krokami! Ju? 4 kwietnia (sobota) odb?dzie si? najwi?ksza w pó?nocno-zachodniej Polsce konferencja dotycz?ca j?zyka Java. Swoj? drog? to chyba techniczna ró...

Wyświetlenia 369

OK 0

NOK 0

UnsatisfiedLinkError na Mac OS X

Na Mac OS X od czasu do czasu nie dzia?a co? zwiazanego z Jav? 6. W zasadzie to nie mam poj?cia dlaczego Apple zajmuje si? implementacj? Javy, a nie Sun jak na pozosta?aych systemach. Jaki? czas temu ...

Wyświetlenia 356

OK 0

NOK 0

Enterprise JavaBeans 3.0: stanowe ziarna sesyjne

Stateful Session Beans (@Stateful) s? bardzo podobne do ziaren bezstanowych. Ró?ni? si? w zasadzie cyklem ?ycia. Kontener dba o to, aby ziarno stanowe nie zgubi?o nigdzie stanu, który przechowuje oraz...

Wyświetlenia 436

OK 0

NOK 0

Enterprise JavaBeans 3.0: bezstanowe ziarna sesyjne

No to teraz ju? wszystko b?dzie proste ;-) W komentarzu do poprzedniego posta napisa?em, ?e ziarna nazywane s? sesyjne ze wzgl?du na nazwanie tak czasu wywo?ania/trwania metody biznesowej. Innym okre?...

Wyświetlenia 405

OK 0

NOK 0

6 spotkanie Szczecin JUG - B?a?ej Ksycki - GlassFish

Zapraszam na kolejne spotkanie. Tym razem o serwerze aplikacyjnym GlassFish opowie B?a?ej Ksycki.B?a?ej Ksycki jest absolwentem Wydzia?u Informatyki Politechniki Szczeci?skiej. W ci?gu jego kariery za...

Wyświetlenia 359

OK 0

NOK 0

Enterprise JavaBeans 3.0: Ziarna sesyjne

Ma?a dygresja. Nauk? EJB 3.0 rozpocz??em od przeczytania Simplified API dost?pnego na stronie http://java.sun.com/products/ejb/docs.html. Przyznam, mimo ?e rzeczy fajne, to spa? mi si? chcia?o nie raz...

Wyświetlenia 382

OK 0

NOK 0

Enterprise JavaBeans 3.0: Wprowadzenie

Po co nam biznesowe ziarna javowe? Ano po to by by?o nam l?ej. Ka?dy z nas pr?dzej czy pó?niej zmierzy si? z aplikacj?, która b?dzie musia?a dzia?a? dla wielu u?ytkowników/zapyta? itd., by? dobrze zab...

Wyświetlenia 346

OK 0

NOK 0

5 spotkanie Szczecin JUG - Spring Framework

Zapraszam na kolejne spotkanie Szczecin JUG. B?dziemy mieli okazj? po raz kolejny pos?ucha? Macieja Majewskiego z firmy BLStream, który opowie o tym jak tworzy? aplikacje korporacyjne z u?yciem Spring...

Wyświetlenia 393

OK 0

NOK 0

NetBeans 6.5 dost?pny... I to po polsku!

Od dzisiaj dost?pna jest wersja 6.5 NetBeans IDE. Tak?e w j?zyku polskim! Uda?o si? uko?czy? t?umaczenie platformy, dlatego te? od dzisiaj gdy b?dziecie budowa? swoje Rich Client Applications oparte o...

Wyświetlenia 406

OK 0

NOK 0

Wra?enia z NetBeans Day w Poznaniu

By?em, zobaczy?em, wygra?em :-) Ale po kolei. Impreza rozpocz??a si? zgodnie z czasem. Jako pierwszy wyst?pi? Geertjan Wielenga z czeskiego oddzia?u Sun'a zajmuj?cego si? NetBeans. Geerjan jest osob? ...

Wyświetlenia 395

OK 0

NOK 0

NetBeansDay w Poznaniu, troch? o IntelliJ dla Eclipse'owców i Java 6 u10

No wi?c, (dwója b?c... jak mawia?a moja polonistka z ogólniaka ;-)) ju? w najbli?sz? sobot? odb?dzie si? NetBeans Day w Poznaniu. W ko?cu nic nie koliduje mi z dniem, w którym odbywa si? fajna konfere...

Wyświetlenia 376

OK 0

NOK 0

Problemy z Subversive w Eclipse Ganymede

Eh, jedyne 2 godziny zmarnowane na uruchamianiu SVN w Eclipse. ?enada, ale do rzeczy.Mianowicie nie mog?em po zainstalowaniu Subversive i konektorów wybra? ?adnego w preferencjach.B??d:SVN: '0x0040000...

Wyświetlenia 418

OK 0

NOK 0

4 spotkanie Szczecin JUG - Sun SPOTs

Serdecznie zapraszam na najbli?sze spotkanie szczeci?skiego JUGa!B?dziemy mieli przyjemno?? pos?ucha? Paw?a Szulca, Sun Campus Ambassadora, za?o?yciela i lidera JUGa przy Politechnice Wroc?awskiej, bl...

Wyświetlenia 398

OK 0

NOK 0

Java Killers...

Po pierwsze gratulacje dla Kazika Pogody za wspó?zwyci??enie w Eclipse Ganymede Around the World Contest, a dok?adniej za pope?nienie posta o tym IDE! Najpierw Jacek, teraz Kazik... Co? jest dobrego w...

Wyświetlenia 391

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf