Blog: Java - sztuczki i kruczki

Google App Engine HTTP Session vs JSF [en]

Google App Engine (GAE) is a Platform as a Service system providing (among others) Java platform with a servlet container. GAE uses multiple web servers to run an application. A given request may be r...

Wyświetlenia 1216

OK 0

NOK 0

Google App Engine HTTP Session vs JSF

Google App Engine jest us?ug? typu Platform as a Service umo?liwiaj?c? (mi?dzy innymi) uruchamianie aplikacji webowych Java poprzez udost?pnienie kontenera servletów. Aplikacja nie jest uruchamiana w ...

Wyświetlenia 580

OK 0

NOK 0

Basic Authentication na Google App Engine

Google App Engine (GAE) dla Javy udost?pnia jedynie namiastk? implementacji Servlet Security opisanego w rozdziale SRV.12 specyfikacji Java Servlet 2.5. W pliku web.xml mo?emy u?y? tylko roli admin lu...

Wyświetlenia 604

OK 0

NOK 0

Obje?cie weryfikacji podpisu Providera kryptograficznego na HotSpot JRE

Aby doda? do JCA provider kryptograficzny Javy zawieraj?cy implementacj? zwi?zan? z szyfrowaniem (dok?adniej Cipher, KeyAgreement, KeyGenerator, MAC albo SecretKey) trzeba go wcze?niej podpisa? certyf...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

Java HotSpot Cryptographic Provider signature verification vulnerability [en]

According to the Java HotSpot documentation when instantiating a provider’s implementation (class) of a Cipher, KeyAgreement, KeyGenerator, MAC or SecretKey factory, the framework will determine...

Wyświetlenia 494

OK 0

NOK 0

Nietypowe wywo?anie invokespecial z Jasmin (Java assembler)

By?em ciekaw czy z klasy Java mo?na wywo?a? invokespecial na rzecz nieprywatnej metody przywi?zanej do instancji obiektu z zewn?trz jego klasy. Za najprostsz? metod? stworzenia takiej “dziwnej&#...

Wyświetlenia 516

OK 0

NOK 0

Java UDF w DB2

Zaawansowane serwery baz danych umo?liwiaj? u?ytkownikom rozszerzanie dost?pnej logiki (User-defined routines)  nie tylko w postaci podprogramów napisanych w SQL ale tak?e w innych j?zykach programowa...

Wyświetlenia 568

OK 0

NOK 0

Porównanie pr?dko?ci kryptograficznych funkcji skrótu

Kryptograficznych funkcji skrótu u?ywa praktycznie ka?dy programista. Zwykle kryterium wyboru nie jest ich pr?dko?? a odporno?? na ró?nego rodzaju ataki. Jest par? w?asno?ci które taka funkcja skrótu ...

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

Przekazywanie akcji do komponentu composite w Facelets dla JSF 2

Specyfikacja JavaServer Faces 2.0 (JSR 314) obejmuje j?zyk definicji widoku Facelets. Udost?pnia mechanizmy u?atwiaj?ce trzymanie si? regu?y DRY (Don’t Repeat Yourself) czyli unikanie powtarzani...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

Workspace w NetBeans

Wydaje si?, ?e w NetBeans brakuje odpowiednika workspace znanego z Eclipse. Okazuje si? jednak, ?e taka funkcjonalno?? istnieje cho? nie wida? jej w GUI.NetBeans korzysta z katalogów u?ytkownika (user...

Wyświetlenia 416

OK 0

NOK 0

enum - zabawy z dekompilatorem

Zastanawia?e? si? co tak na prawd? kryje si? pod now? (od 5.0) sk?adni? enum w Javie?  Dlaczego enum nie mo?e rozszerza? innej klasy? Przejrzenie zdekompilowanego kodu pozwoli zrozumie? wiele niuansów...

Wyświetlenia 419

OK 0

NOK 0

Materia?y do 4 Spotkania ?l?skiej Grupy U?ytkowników Technologii Java

Dnia 10.12.2008 na czwartym spotkaniu Silesia Java User Group prowadzi?em prelekcj? na temat kryptografii w Javie. Zaskoczy?a mnie ilo?? pyta? po prezentacji co uznaj? za miar? zainteresowania. Plan p...

Wyświetlenia 382

OK 0

NOK 0

Tomcat - uwierzytelnianie klienta SSL przy pomocy certyfikatu

Jednym z najpewniejszych sposobów uwierzytelniania klienta w architekturze klient-serwer jest uwierzytelnianie za pomoc? certyfikatu klienta podpisanego przez wystawc? znanego (zaufanego) na serwerze....

Wyświetlenia 867

OK 0

NOK 0

Kruczki przy u?yciu typów zmiennoprzecinkowych

Zgadnij co wypisze poni?szy fragment kodu: Set iSet = new HashSet(); Set fSet = new HashSet(); [...]...

Wyświetlenia 413

OK 0

NOK 0

Wystawca certyfikatów - CA w OpenSSL

Infrastruktura PKI jest bardzo wa?nym elementem systemów bezpiecze?stwa. Szczególne znaczenie ma w Internecie. Certyfikaty dla stron WWW powinny by? podpisane przez wystawców, których certyfikaty s? z...

Wyświetlenia 453

OK 0

NOK 0

Zmienne wyniki porówna? java.net.URL

Zgadnij co wypisze na konsol? taki fragment kodu: public static void main(String a[]) throws MalformedURLException { java.net.URL url1 = new java.net.URL("http://o2.pl...

Wyświetlenia 429

OK 0

NOK 0

Zaciemnione has?a w plikach konfiguracyjnych Websphere Application Server

Ostatnio musia?em r?cznie edytowa? pliki konfiguracyjne Websphere Application Server. Chodzi?o konkretnie o security.xml dla serwera. Chcia?em podmieni? keystore z certyfikatem serwera poniewa? zosta?...

Wyświetlenia 420

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf