Blog: nyfi's considerations

Kompresja obrazu w javie

Jest wiele metod kompresji, wiele ró?nych algorytmów, które to wykonuj?. Oczywi?cie, mo?na samemu napisa? kompresj? obrazu ale czy warto, skoro mo?na skorzysta? z gotowych rozwi?za?. W javie z pomoc? ...

Wyświetlenia 1176

OK 0

NOK 0

Iterowanie mi?dzy przedzia?em czasu

Dosy? cz?sto w aplikacjach wykorzystujemy czas aby ograniczy? dane pomi?dzy czasem pocz?tkowym i ko?cowym. W takich sytuacjach czas ma znaczenie drugorz?dne. Jednak czasem zdarza si?, ?e konkretna dat...

Wyświetlenia 432

OK 0

NOK 0

Konfiguracja timezone dla JVM

Krótki post ku pami?ci, bo chwil? musia?em poszuka? jak ustawi? odpowiedni timezone dla maszyny wirtualnej javy. A dok?adniej mówi?c dla uruchomionego jbossa. W run.conf do parametrów JAVA_OPTS nale?y...

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

Walidacja schematu XSD

By?o ju? tutaj o parsowaniu xml o tworzeniu wizualizacja xml poprzez transformat? xsl ale po co nam to wszystko je?li nie posiadamy poprawnego xml. Je?li jest on niezgodny ze schem? xsd. Oczywi?cie is...

Wyświetlenia 880

OK 0

NOK 0

Service w grails

Nie d?ugi rozdzia? ksi??ki Definitive guide to grails, tym razem podejmuje tematyk? serwisów. Cz?sto stosowana w aplikacjach jest warstwa serwisów (service layer), która zawiera w sobie operacje bizne...

Wyświetlenia 507

OK 0

NOK 0

Par? s?ów o GORM

Jak do tej pory w ksi??ce Definitive guide to grails temat gorm pojawia? si? chyba przez wszystkie rozdzia?y i teraz najwy?szy czas o szczegó?owe przygl?dni?cie si? temu zagadnieniu. Ka?da klasa domen...

Wyświetlenia 465

OK 0

NOK 0

Web flows w grails

Znowu lektura ksi??ki Definitive guide to grails przy?pieszy?a. Tym razem bardzo d?ugi rozdzia?, który przeczyta?em bardzo szybko, o web flows w grails. Nie mia?em wcze?niej praktycznego do czynienia ...

Wyświetlenia 420

OK 0

NOK 0

Ajax i wyszukiwanie w grails

Kolejny rozdzia? ksi??ki Definitive guide to grails zajmuje si? ajaxem w grails oraz wspomina o serwisach i pluginie searchable. Wobec tego mo?na t? notk? po??czy? z wpisem o autouzupe?nianiu w grails...

Wyświetlenia 457

OK 0

NOK 0

Autocomplete w grails

Dzi? troch? praktyki w poznawaniu grails a mianowicie jak zrobi? autouzupe?nianie w formularzach grails. Jako, ?e funkcja automatycznego uzupe?niania jest bardzo przydatna i do tego lubi? j? najbardzi...

Wyświetlenia 428

OK 0

NOK 0

Internacjonalizacja w grails

Kolejny krótki rozdzia? ksi??ki Definitive guide to grails. Tym razem autorzy poruszaj? kwesti? lokalizacji i jest to bardzo proste, jak wszystko do tej pory w grails. Pliki z messagami lokalizacyjnym...

Wyświetlenia 461

OK 0

NOK 0

Przyjazne linki i grails

Dzi? troch? krótszy rozdzia? ksi??ki Definitive guide to grails ale jednak wbrew pozorom z du?? ilo?ci? ciekawych informacji. Nie tylko programi?cie maj? ?atwiej z grails ale tak?e seo i pozycjonowani...

Wyświetlenia 441

OK 0

NOK 0

Widok w grails

Jako, ?e grails jest frameworkiem mvc i opisa?em model(klasy domenowe ), controller(kontrolery ), to najwy?sza pora na view. Wpis oparty na ksi??ce Definitive guide to grails. Dlaczego warto u?ywa? g...

Wyświetlenia 419

OK 0

NOK 0

Kontrolery w grails

Du?a porcja wiedzy o kontrolerach na podstawie ksi??ki Definitive guide to grails. Kontrolery w grails s? odpowiedzialne za przechwytywanie requstów aplikacji i decydowanie co z nimi mo?na zrobi?: wy...

Wyświetlenia 399

OK 0

NOK 0

Klasy domenowe w grails

Kolejny rozdzia? ksi??ki Definitive guide to grails dotyczy klas domenowych. A w?a?ciwie to przez wi?kszo?? rozdzia?u s? opisane zachowanie ormowe a w?a?ciwe GORMowe. Jak kto? mia? styczno?? z hiberna...

Wyświetlenia 415

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf