Blog: Kozio?ekWeb

Chamberconf 2016

Tak jak w zesz?ym roku zapraszamy na zamek. Tym razem do Pa?acu w ?agowie. Tylko nie pomylcie z Zamkiem Joannitów w ?agowie, bo wyl?dujecie jedn? autostrad? dalej na pó?noc ?? Co w tym roku? Po pierws...

Wyświetlenia 909

OK 0

NOK 0

Courserowy kurs o grafach w javie

Panie my tu mamy taki zapierdol, ?e nie ma czasu za?adowa?…. I niestety jest to w pewnym sensie prawda. Dlatego tak ma?o pisz?. Na pocz?tek sprawy formalne. 28 stycznia b?d? mówi? na LoGeek Nigh...

Wyświetlenia 258

OK 0

NOK 0

Klasa Calendar dla opornych

Wpis dla osób maj?cym mniejsze do?wiadczenie w javie, ale i bardziej do?wiadczeni mog? si? z tym zetkn??. Tak, wiem mamy Jav? 8 i w ogóle… Problem jest jednak taki, ?e czasami musimy pracowa? z ...

Wyświetlenia 261

OK 0

NOK 0

FizzBuzz bez ifów w javie

No dobra… po prostu b?dzie to przyk?ad wykorzystania popularnych narz?dzi by stworzy? FizzBuzz bez pisania ifów. W ogólno?ci problem rozbija si? o dwie brakuj?ce metody. Pierwsza dostarczaj?ca &...

Wyświetlenia 456

OK 0

NOK 0

Co, gdzie, kiedy – czyli przyk?ad refaktoryzacji w kierunku FP.

Dzi? na warsztat idzie przyk?ad refaktoryzacji, który nazywam “Co, gdzie, kiedy”. Nazwa nie jest przypadkowa, poniewa? celem jest takie przekszta?cenie kodu imperatywnego by jak najmocniej...

Wyświetlenia 284

OK 0

NOK 0

Utrzymanie wielu wersji API w obcym ?rodowisku cz. II

Utrzymanie wielu wersji API w obcym ?rodowisku cz. I W pierwszej cz??ci ogólnie omówi?em z jakiego rodzaju problemami mo?emy mie? do czynienia gdy mamy narzucon? infrastruktur?. W tej cz??ci omówi? ja...

Wyświetlenia 244

OK 0

NOK 0

Enum w warunkach jak zrobi? to lepiej

Kiedy? dawno temu porusza?em temat enumów. Opisa?em jak mo?na ich u?ywa? do ró?nych celów i jak za ich pomoc? enkapsulowa? logik?. Java 8 dostarczaj?c nam lambd pozwoli?a na prostsze (mniej rozwlek?e)...

Wyświetlenia 240

OK 0

NOK 0

Utrzymanie wielu wersji API w obcym ?rodowisku cz. I

[W:Prokrastynacja] Straszna rzecz. Szczególnie w po??czeniu z ogólnym wypaleniem si? tematów do opisywania. Dzi? jednak zaczynamy zabaw? z pewnym rozwi?zaniem, które ostatnio staram si? “wyczaro...

Wyświetlenia 246

OK 0

NOK 0

V4P na Confiturze 2015

Wystartowa?o confiturowe v4p. Jest i moja prezentacja zatem zapraszam do oddania g?osu na plus B?dzie o JSR-354, czyli java money. B?dzie o typach w Javie i o tym jak to wszystko ogarn??. Dodaj do...

Wyświetlenia 209

OK 0

NOK 0

Dwa s?owa o typach w?asnych

Wiele osób nie lubi tworzy? w?asnych specyficznych dla domeny typów, które nie nios? ze sob? warto?ci biznesowej. Przyk?adowo po co tworzy? w?asny typ reprezentuj?cy wiek skoro mo?na oprze? si? o star...

Wyświetlenia 543

OK 0

NOK 0

DevCrowd 2015 ju? za nami…

Konferencja by?a ju? pewien czas temu. Dzi? pojawi?y si? oficjalne wyniki glosowania na prezentacje. Chcia?bym podzi?kowa? wszystkim, którzy docenili moje wyg?upy. A tych, którzy nie byli zapraszam do...

Wyświetlenia 358

OK 0

NOK 0

Throw to taki inny return…

Przynajmniej w Javie. Jak ju? mamy Jav? 8 to mo?emy pokusi? si? o takie podej?cie pod pewnymi warunkami. Przypadek Klient ma Sonara i nie zawaha? si? go u?y?. Rzecz w tym, ?e ocenie podlega tylko kod ...

Wyświetlenia 293

OK 0

NOK 0

JSR-354 oraz Moneta na DevCrowd 2015

Dawno nie pisa?em. B?dzie tekst o podatkach, bo dosta?em PIT i to takiego jakiego podsumowanie podes?a? mi Pawe? Szulc Generalnie #wódka #dziwki #lasery. Ale nie o tym dzi?, cho? nadal o pieni?dzach. ...

Wyświetlenia 294

OK 0

NOK 0

Co mi si? bardziej op?aca praca w UK czy w PL

Tyle si? pierdoli o kwocie wolnej od podatków… postanowi?em zatem sprawdzi? kilka rzeczy i porówna? ?redni? stawk? z PL do tej z UK. Za?o?enia i narz?dzia By takie porównanie mia?o sens nale?y z...

Wyświetlenia 363

OK 0

NOK 0

Spring Boot szybkie wprowadzenie ksi??kowe

Tytu?: Learning Spring Boot Autor: Greg L. Turnquist Rok: 2014 ISBN: 978-17-843-9302-1 Oj dobra ksi??ka dobra. Szczególnie jak chcesz si? nauczy? Spring Boot. Same tutoriale z sieci i dokumentacja s? ...

Wyświetlenia 481

OK 0

NOK 0

Co ja zrobi?em mi?dzy tagami, czyli szybki changelog w git

Musia?em napisa? maila do klienta z wykazem zmian w aplikacji od ostatniego wdro?enia. Czyli taki zwyczajny changelog. Pami?ta? wszystko co si? dzia?o nie sposób. Jest jednak na to metoda. Trzymam si?...

Wyświetlenia 291

OK 0

NOK 0

Nawigacja w Vaadin z u?yciem Guice

I kolejny temat oko?o pracowy mi wyszed?. Zacz??o si? od tweeta: Assisted injection providera w providera tworzenego z factory za pomoc? Assisted injection #java kurwa! #guice kurwa! #spring ssie R...

Wyświetlenia 270

OK 0

NOK 0

System rezerwacji sal – cz??? 0 – co chc? zrobi?

Mam pomys? na apk? z serii “do po?wiczenia”. B?dzie to system rezerwowania sal w firmie. Jest to przymiarka do troch? innego zadania, które obecnie nazywam “g?ównym projektem”....

Wyświetlenia 353

OK 0

NOK 0

Chamberconf 2015 okiem organizatora

No i si? porobi?o… na pocz?tku gdy lu?no sobie z Paw?em, Marcinami i Mateuszem gadali?my o zrobieniu wypadu gdzie? za miasto by napi? si? piwa i pokodowa? nie s?dzi?em, ?e przerodzi si? to w kon...

Wyświetlenia 256

OK 0

NOK 0

Nowe wideo o lambdach i testowaniu

Zapraszam do obejrzenia Powinno ju? by? lepiej z d?wi?kiem i obrazem Dodaj do...

Wyświetlenia 287

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf