Blog: syllepsa blog

M2_REPO

Od paru dni u?ywam Eclipse'a Galileo. Po zainstalowaniu nowego ?rodowiska lokalne repozytorium Mavena nie by?o widoczne przez Eclipse, dlatego nale?a?o ustawi? zmienn? ?rodowiskow? M2_REPO, która b?dz...

Wyświetlenia 1941

OK 0

NOK 0

Tomcat, Maven i problem z aktualizacj? CSS

Ostatnio zdarza?o mi si? pope?nia? krótsze posty. Mam nadziej?, ?e w nied?ugim czasie ulegnie to zmianie. Póki co za oknem pada deszcz i trzaskaj? pioruny. Mam nadziej?, ?e po tym pogodowym katharsis ...

Wyświetlenia 406

OK 0

NOK 0

ICEfaces i iframe

W celu u?ycia komponentu iframe wraz z ICEfaces nale?y w pliku konfiguracyjnym web.xml ustawi? w?a?ciwo?? com.icesoft.faces.concurrentDOMViews warto?ci? true....

Wyświetlenia 427

OK 0

NOK 0

Filtry, nulle i godziny przed komputerem

I ?eby nie by?o niedomówie? (tzn., ?ebym ju? nie zapomnia?). Filtr jest zawsze wywo?ywany przed Faces Servletem. Dlatego próba wywo?ania z filtra metody FacesContext.getCurrentInstance(); zwróci nulla...

Wyświetlenia 379

OK 0

NOK 0

Problem z Modelowaniem Bazy Danych

Par? dni temu pobra?em sobie plugin do Eclipse'a UML2 Tools. Niestety narz?dzie to nie posiada mo?liwo?ci modelowania schematu bazy danych, dlatego postanowi?em zrobi? to troch? naoko?o i wykorzysta? ...

Wyświetlenia 359

OK 0

NOK 0

Po Democampie

Jak pewnie wiecie w zesz?y weekend wybra?em si? na Democamp do Poznania. Pocz?tkowo planowa?em wybra? si? na ca?e dwa dni, ale doszed?em do wniosku, ?e najciekawsze dla mnie rzeczy b?d? w niedziel?. C...

Wyświetlenia 358

OK 0

NOK 0

Jad? na Democamp

W?a?nie zrobi?em rezerwacje na sobotnio-niedzielny Democamp odbywaj?cy si? w Poznaniu. Tematyka startupów sta?a mi si? ostatnio do?? bliska, gdy? sam aktualnie pracuj? nad jednym autorskim projektem. ...

Wyświetlenia 344

OK 0

NOK 0

Spring Framework 3.0.0.M3 i Maven

Ostatnio zdarza mi si? cz??ciej u?ywa? Mavena, co jest generalnie ciekawym do?wiadczeniem, aczkolwiek czasami frustruj?cym. To ostatnie dopad?o mnie przy próbie integracji ze Spring Framework. Na stro...

Wyświetlenia 407

OK 0

NOK 0

Do??czenie ?róde? do Eclipse'a za pomoc? Mavena

Ciekaw? cech? mavenowego pluginu dla eclipse'a jest mo?liwo?? do??czenia dokumentacji do u?ywanych bibliotek. Odbywa si? to w bardzo prosty sposób. Maj?c stworzony projekt przy u?yciu Mavena w linii ...

Wyświetlenia 395

OK 0

NOK 0

Za?apa?em si?

Uff zd??y?em... Na blogu Grzegorza Dudy dowiedzia?em si?, ?e Atlassian zrobi? promocj? i umo?liwi? zakup rocznej licencji na JIRA i Confluence (po $5.00 za ka?dy produkt, co przy ASTRONOMICZNYCH cenac...

Wyświetlenia 341

OK 0

NOK 0

Wielo?e?stwo czyli integracja Mavena z ICEfaces 1.8.0 i Tomahawk 1.1.8

Niedawno znalaz?em si? na zielonej trawce, wi?c jest troch? wi?cej czasu na rzeczy na które wcze?niej go brakowa?o. Przy okazji pracy przy swoim prywatnym projekcie chcia?bym zaprezentowa? integracj? ...

Wyświetlenia 421

OK 0

NOK 0

Spring BlazeDS

Wczoraj niezmiernie ucieszy?a mnie informacja na InfoQ o tym, ?e SpringSource po?aczy? swe si?y z Adobe w projekcie Spring BlazeDS. Na pocz?tku powinienem wspomnie? co? na temat samego projektu BlazeD...

Wyświetlenia 418

OK 0

NOK 0

Dlaczego nie warto trzyma? transakcji w metodach klasy DAO

Wzorzec Data Access Object zwany w skrócie DAO jest wzorcem projektowym zwi?zanym z warstw? integracji. Klasa DAO zawiera metody odwo?uj?ce si? do tzw. data storage, którym jest zazwyczaj baza danych....

Wyświetlenia 377

OK 0

NOK 0

Moje prywatne ?ale

Dzisiaj nie b?d? oryginalny. Takie lamenty przewijaj? si? co jaki? czas na forach internetowych zwi?zanych z Jav?... Od d?u?szego czasu zabieram si? za poznanie j?zyka Ruby. W tym celu naby?em nawet s...

Wyświetlenia 341

OK 0

NOK 0

Moje wra?enia podczas obcowania z EMF, GMF, GEF

Ostatnio jestem zaanga?owany w projekt zbudowany z niezale?nych pluginów Eclipse’a. Taki system pozwalaj?cy na tworzenie modeli w oparciu o zdefiniowany, w?asny DSL. Dla osób nie siedz?cych w tym tem...

Wyświetlenia 373

OK 0

NOK 0

P?tle i etykiety

Witam po d?u?szej przerwie, ale do rzeczy. Czasami zdarza si? (szczególnie w pracy), i? kto? zagl?da na mój kod. Cz?sto w takich momentach widz? zdziwienie na twarzy podgl?dacza, gdy zauwa?a, ?e u?ywa...

Wyświetlenia 365

OK 0

NOK 0

Struktura drzewiasta i funkcja connectby (PostgreSQL)

Pr?dzej czy pó?niej wi?kszo?? z nas stanie przed konieczno?ci? przechowywania danych w strukturze drzewiastej. W sieci istnieje wiele przyk?adów obrazuj?cych to zagadnienie. Poni?szy opis ma na ce...

Wyświetlenia 486

OK 0

NOK 0

I love Hibernate...

Mówi? w tym wypadku o mi?o?ci to troch? za szybko, ale z pewno?ci? jest to zauroczenie. Po zapoznaniu si? z tym szkieletem zastanawiam si? jak to by?o mo?liwe, ?e przez tak d?ugi czas pisa?em aplikacj...

Wyświetlenia 455

OK 0

NOK 0

W ?yciu nie mo?e by? za ?atwo

Po bojach z dokumentacj? Hibernate'a przyszed? czas na konfiguracj? IDE ( w moim wypadku Eclipse). Procedura w tym wypadku jest standardowa:Znajd? odpowiedni plugin.Zainstaluj go.Znajd? przyczyn?...

Wyświetlenia 447

OK 0

NOK 0

Blogger biega na Tomcacie

Prawd? mówi?c to nie planowa?em dzisiaj wysy?a? kolejnego posta, ale nie mog?em si? powstrzyma?, gdy podczas zmiany konfiguracji ustawie? mojego bloggerowego konta na ekranie pojawi? si? pewien z...

Wyświetlenia 385

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf