Blog: Sprawna In?ynieria Oprogramowania

Dysleksja

40% of the 300 millionaires who participated in the more comprehensive study had been diagnosed with dyslexia. Adrian Atkinson, a business psychologist who worked with the research group, noted that "...

Wyświetlenia 1142

OK 0

NOK 0

Najlepszy Polski Prelegent

DWorld zorganizowa? ostatnio konkurs na najlepszego polskiego prelegenta. Jako, ?e zosta?em zg?oszony, polecam si? nieskromnie pami?ci prosz?c o klik we w?a?ciwym miejscu ;-)...

Wyświetlenia 528

OK 0

NOK 0

Extremalne testowanie w SQLite

To mo?e nie koniecznie o TDD, ale zwi?zane z testowaniem. Przeczyta?em ostatnio, ?e kod SQLite ma:67.2 ty? linii kodu produkcyjnego45678.3 ty? linii testówTak tak, nie pomyli?em si?. To jest 679 razy ...

Wyświetlenia 549

OK 0

NOK 0

Skrzynia biegów

Mia?em wczoraj z klientem do?? d?ug? rozmow? m.in. na temat praktyk programistycznych i powo?a?em si? w niej na metafor?, któr? us?ysza?em z ust niejakiego Nigel'a Baker'a w czasie zimowego agiletunin...

Wyświetlenia 522

OK 0

NOK 0

Test-Drive'owanie GUI'a

Na http://blog.pragmatists.pl/2010/03/tdd-interfejsu-uzytkownika.html zamie?ci?em post o TDD GUI'a.Przyjemnego czytania....

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

W TDD nie chodzi o testy

Napisa?em wczoraj do?? obszerny post na ten temat na http://blog.pragmatists.pl/2010/03/w-tdd-nie-chodzi-o-testy.htmlMi?ego czytania ;-)...

Wyświetlenia 411

OK 0

NOK 0

Seria postów o TDD

W ramach przygotowa? do prowadzonego przez nas szkolenia rozpocz?li?my seri? postów o TDD. Pierwszy o testach end-to-end napisa? Krzysiek Jelski. Nast?pne wktóce....

Wyświetlenia 405

OK 0

NOK 0

Czas i Data w Javie

Na infoQ pojawi? si? wywiad dot. zapowiadanego ju? dawno wprowadzenia jakiej? NORMALNEJ obs?ugi czasu i dat w Javie. Sam wywiad mo?e nie jest jaki? pasjonuj?cy, ale podoba? mi si? jeden fragment:...

Wyświetlenia 673

OK 0

NOK 0

Spotkanie z Mary Poppendieck

Mia?em przedwczoraj okazj? wzi?? udzia? w spotkaniu z Mary Poppendieck zorganizowanym w Kopenhadze. Pani Mary opowiada?a (delikatnie promuj?c swoj? now? ksi??k?) o prowadzeniu projektów w "szczup?y" s...

Wyświetlenia 496

OK 0

NOK 0

Konferencje

To kolejny ma?otechniczny wpis, ale mo?e by? dla kogo? wa?ny. W najbli?szym czasie b?dzie w Polsce przynajmniej par? ciekawych wydarze? agile'owych, wi?c chcia?em je tu wylistowa?.Najbli?ej jest ...

Wyświetlenia 571

OK 0

NOK 0

TDD a czysty kod

W miar? ostatnio na blogu Holistycznie o in?ynierii oprogramowania pojawi? si? post o TDD i czystym kodzie. Podstawowym za?o?eniem by?o, ?e TDD nie ma wiele wspólnego z czystym kodem, ?e ??czenie tych...

Wyświetlenia 581

OK 0

NOK 0

Zwinne szkolenie taniej :)

W?a?nie si? zorientowali?my, ?e szkolenia nie podlegaj? opodatkowaniu VAT, wi?c szkolenie nagle sta?o si? ta?sze i kosztuje okr?g?e 2^10z? :)Mamy ju? zarezerwowan? prawie po?ow? miejsc, wi?c wszystkim...

Wyświetlenia 512

OK 0

NOK 0

Zwinne szkolenie

Zesz?oweekendowa warsjava by?a chyba pierwszym wi?kszym Warszawskim spotkaniem ludzi zainteresowanych zwinnymi metodykami. Jej sukces (ponad 100 osób z tego co wiem i z tego co widzia?em) pokazuje, ?e...

Wyświetlenia 533

OK 0

NOK 0

Po WarsJawie

W ten weekend by?a warsjawa. Kto nie by? niech (raczej) ?a?uje. To chyba by?o pierwsze wi?ksze spotkanie w Warszawie dotycz?ce zwinnych metodyk. I na pierwszy rzut oka wida? by?o, ?e brakuje takich sp...

Wyświetlenia 482

OK 0

NOK 0

Wprowadzenie do zwinnego rozwijania oprogramowania

W zwi?zku ze zbli?aj?c? si? konferencj? warsjawa (na której b?d? opowiada? o transformacji zespo?ów na zwinne metodyki), oraz brakiem czego? podobnego w j?zyku polskim, po?wi?ci?em par? wieczorów i na...

Wyświetlenia 454

OK 0

NOK 0

Przedwczesna optymizacja

Przegl?daj?c stron? wikipedii dotycz?c? eXtreme Programming znalaz?em w?ród praktyk programistycznych nast?puj?ce zalecenie: 'leave optimization till last'. No i faktycznie zdaje si?, ?e jest to do?? ...

Wyświetlenia 435

OK 0

NOK 0

Agileee retrospective

This post is in english, since the conference was mainly in english (and maybe some agileeestas would like to read it.)So, the conference was simply great. Maybe not perfect, but great.I even had a li...

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

Pierwszy release

Dzi? w Pragmatists mieli?my pierwsze wdro?enie pierwszego projektu. To taki mi?y moment, kiedy jest wreszcie chwila na zastanowienie si? jak posz?o. Na przemy?lenie co mo?na nast?pnym razem lepiej. Ja...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

EA - niepewno??? zweryfikuj to w kodzie

Architekci bardzo cz?sto podejmuj? decyzje bazuj?c na swoim do?wiadczeniu. Cz?sto jest ono szerokie i faktycznie wystarczaj?ce do podj?cia decyzji. Ale wielokrotnie pewne decyzje podejmowane s? w po?p...

Wyświetlenia 465

OK 0

NOK 0

Self Organizing Teams

W ?wiecie agile'owym promuje si? samoorganizacj? zespo?ów. Gdy zespó? sam potrafi prowadzi? swoj? prac?, gdy bierze odpowiedzialno?? za swoje zobowi?zania, ma wszelkie uprawnienia by je realizowa? i ...

Wyświetlenia 482

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf