Blog: Java Zone - Mariusz Wójcik

Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -cz??? VI- model dziedziny

Poniewa? moja aplikacyjka nie b?dzie posiada?a zbyt rozbudowanej funkcjonalno?ci, sam model dziedziny równie? nie b?dzie zbyt finezyjny :). Program ma umo?liwi? rejestracj? Wypo?ycze?(posiada daty ...

Wyświetlenia 1214

OK 0

NOK 0

AndroMDA - Biblioteka - Mapowanie relacji

No i si? doczeka?em :) konfiguracja sko?czona. Wreszcie mam ?rodowisko na którym mog? naprawd? si? pobawi?. Tak jak ju? pisa?em zaczn? od modelu dziedziny. Zanim jednak zamodeluj? sobie kawa?ek aplika...

Wyświetlenia 846

OK 0

NOK 0

AndroMDA - Biblioteka - konfiguracja frameworka

Ilo?? parametrów obs?ugiwanych przez AndroMDA jest imponuj?ca. Framework jest elastyczny i daje si? ?atwo dopasowywa? do specyfiki projektu. Konfiguracja odbywa si? przez parametryzacj? dwóch plików x...

Wyświetlenia 407

OK 0

NOK 0

AndroMDA - Biblioteka - baza danych

Przed rozpocz?ciem pracy nad tworzeniem mojej ma?ej aplikacji musz? zainstalowa? sobie baz?, w której b?de przechowywa? dane, oraz wygodne narz?dzie, które pozwoli mi na bie??co ?ledzi? zmiany w tabe...

Wyświetlenia 480

OK 0

NOK 0

AndroMDA - Biblioteka - struktura projektu

Wst?pChcia?bym, aby szkieletem mojej ma?ej aplikacji by? Spring Web Flow(jak dot?d zupe?nie przeze mnie nieznany). Warstw? prezentacji zrealizow?bym w oparciu o facelety, a za warstw? persystentn? odp...

Wyświetlenia 516

OK 0

NOK 0

Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -cz??? II - struktura projektu

Wst?p Chcia?bym, aby szkieletem mojej ma?ej aplikacji by? Spring Web Flow,warstw? prezentacji zrealizowana by?a w oparciu o facelety, a warstwa persystentn? - w oparciu o JPA. Teraz tylko pozostaje mi...

Wyświetlenia 406

OK 0

NOK 0

AndroMDA - Biblioteka - profil dla ArgoUML

Wst?pSzybki przegl?d dokumentacji udost?pnionej na stronach projektu AndroMDA zach?ci? mnie do praktycznego poeksperymentowania z tym frameworkiem. Za?o?y?em sobie, ?e zaprojektuje, a potem dokonam ...

Wyświetlenia 515

OK 0

NOK 0

Biblioteka(AndroMDA+JSF+Spring+JPA) -cz??? I- profil dla ArgoUML

Wst?p Szybki przegl?d dokumentacji udost?pnionej na stronach projektu AndroMDA zach?ci? mnie do praktycznego poeksperymentowania z tym frameworkiem. Za?o?y?em sobie, ?e zaprojektuje, a potem dokonam...

Wyświetlenia 417

OK 0

NOK 0

AndroMDA - pierwsze spotkanie

W poprzednim moim wpisie wspomnia?em ?e b?d? próbowa? przetestowa? eclipsowe narz?dzia wspieraj?ce tworzenie aplikacji w oparciu o MDA. Naprawd? próbowa?em, jednak przyznam szczerze, ?e ?rodowiska do ...

Wyświetlenia 460

OK 0

NOK 0

Modelowanie aplikacji - czy aby na pewno to z?o konieczne?

Ostatnio spotka?em si? z twierdzeniem,?e tworzenie i utrzymywanie modelu aplikacji jest niepotrzebnym zbytkiem i zwyk?? strat? czasu. Ze wzgl?du na fakt, ?e zagadnienia dotycz?ce samego modelowania,...

Wyświetlenia 605

OK 0

NOK 0

Entity Manager

  ...

Wyświetlenia 561

OK 0

NOK 0

Model - us?ug - import zdj??

Projekt us?ugi Pe?ny kod klasy Klasa ZarzadcaZbiorowBazowy import org.apache.oro.io.GlobFilenameFilter import org.apache.commons.io.FileUtils /** * * @author mw */ public class ZarzadcaZbio...

Wyświetlenia 399

OK 0

NOK 0

Jak ogarn?? ca?y ten ba?agan? - czyli aplikacja do zarz?dzania du?ymi zbiorami zdj?? (cz.3 - model aplikacji)

Ca?a aplikacja nie jest zbyt skomplikowana. Sk?ada si? na ni?: Interfejs IStaleKonfiguracyjne- w którym przechowywane s? ?cie?ki, nazwy katalogów itp.Klasy Katalog - zawieraj?c? statyczn? reprezentacj...

Wyświetlenia 368

OK 0

NOK 0

Jak ogarn?? ca?y ten ba?agan? - czyli aplikacja do zarz?dzania du?ymi zbiorami zdj?? (cz.2 - wybór technologii i dobór narz?dzi)

TechnologiaJak pisa? to pisa? ;)... a wi?c na pocz?tek trzeba si? zdecydowa? w czym... Tutaj chyba nikogo nie zaskocz?... :)... java i groovy to para która jest dla mnie tak naturalnym wyborem, ?e naw...

Wyświetlenia 575

OK 0

NOK 0

Jak ogarn?? ca?y ten ba?agan? - czyli aplikacja do zarz?dzania du?ymi zbiorami zdj?? (cz.1 - motywacja i wymagania)

Motywacja - czyli czego i dlaczego szukam...Od jakiego? czasu moj? wielk? pasj? sta?a si? fotografia.  Jednak osi?gana przeze mnie satysfakcja ze ?witowych w?ócz?g po Kampinosie i godzin sp?dzonych pr...

Wyświetlenia 527

OK 0

NOK 0

Przydatne skrypty czyli groch z kapust?

Skrypt który umo?liwia ?atwiejsze przegl?danie logów serwera, zamienia ich kolejno?? w ten sposób, ?e ostatnie wpisy (w liczbie 100) pojawiaj? si? na górze pliku.writer = new File("serverREVERT.log")....

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Rekurencyjne przetwarzanie drzewa katalogów

Cz?sto okazuje si? ?e istnieje potrzeba wykonania jakiej? operacji na wszystkich zbiorach które znajduj? si? na dysku i umieszczone s? w ró?nych katalogach, jako elementy potomne maj?ce wspólny korze...

Wyświetlenia 602

OK 0

NOK 0

Groovy a wyra?enia regularne

WprowadzenieTeraz gdy ju? przebrn??em przez podstawowe metody WE/WY zacz??em kombinowa? jak wykorzysta? Grooviego do przetwarzania plików tekstowych. A wiadomo, ?e gdy mamy na my?li j?zyk skryptowy i...

Wyświetlenia 665

OK 0

NOK 0

Operacje odczytu i zapisu

Obs?uga plików tekstowychPrzetwarzanie plików tekstowych i obs?uga wyra?e? regularnych jest jednym z najcz?stszych zastosowa? j?zyków skryptowych, dlatego zg??bianie mo?liwo?ci grooviego rozpocz??em o...

Wyświetlenia 475

OK 0

NOK 0

Domkni?cia (closures)

Domkni?cie jest to mechanizm, który w Groovym jest wyj?tkowo cz?sto stosowany. Ma posta? bloku kodu obj?tego nawiasami klamrowymi. Posiada on cechy nie tylko obiektu (mo?na go stworzy?, przesy?a? do n...

Wyświetlenia 500

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf