Blog: #!/bin/nwkr devblog » Java

33degree – wiedza wyniesiona z konferencji

?wiat Javy zawsze budzi si? na wiosn?. Konferencje 33degree, DevCrowd oraz 4developers ju? za nami, a wkrótce czekaj? na nas Geecon i Confitura. Dzisiaj relacja z 33degree – prezentuj? wiedz? pr...

Wyświetlenia 1274

OK 0

NOK 0

Ruby on Rails okiem developera Javy

Jaki? czas temu w mojej g?owie narodzi? si? pomys? uruchomienia nowego biznesu – hostingu narz?dzi developerskich firmy Atlassian. Ja znam si? na administracji tymi narz?dziami oraz ich programi...

Wyświetlenia 841

OK 1

NOK 0

Do przysz?ych programistów

Uczelnia jest wa?na. Student przychodzi z niewielk? wiedz? i w trakcie studiów informatycznych zaczyna powoli wszystko rozumie? – dorasta do bycia programist?. Trzeba jednak uwa?a? i nie je?? ws...

Wyświetlenia 769

OK 1

NOK 0

Apprenticeship – d?uga droga ku Software Craftsmanship

Apprenticeship Patterns. Guidance for the Aspiring Software Craftsman to kolejna przeczytana przeze mnie ksi??ka. I w sumie, to nie wiedzia?em do ko?ca, o czym b?dzie. Sprawdzi?em tylko w s?owniku, ?e...

Wyświetlenia 607

OK 1

NOK 0

Java Developer’s Day 2010 – by?o s?abo

Kilka dni temu wróci?em z konferencji Java Developer’s Day 2010 z Krakowa. Moje ogólne wra?enie z konferencji jest s?abe. Co z tego, ?e konferencja trwa?a dwa dni, je?li tym razem dost?pna by?a ...

Wyświetlenia 666

OK 0

NOK 0

Jak by? pragmatycznym programist? wg Andrewa Hunta i Davida Thomasa

Kilka dni temu sko?czy?em czyta? The Pragmatic Programmer – ksi??k? skierowan? do ka?dego, kto ma ambicj? by? dobrym programist?. Naprawd? polecam jej przeczytanie. Mimo ?e ksi??ka zosta?a wydana w 19...

Wyświetlenia 1247

OK 0

NOK 0

Uefektywnij swoj? Jav? – porady Joshuy Blocha

Miesi?c temu sko?czy?em czyta? ksi??k? Effective Java Joshuy Blocha. Dzisiaj podziel? si? setk? krótkich my?li, które z niej wynios?em. Ich kolejno?? jest najcz??ciej zgodna z kolejno?ci? przedstawion...

Wyświetlenia 1241

OK 1

NOK 0

O w pe?ni automatycznych systemach INFO-CAL (cal.pl)

Bardzo wielu mia?o ró?norakie przeboje, hulanki i swawole z firm? INFO-CAL znan? jako cal.pl. Zd??y?em si? ju? przyzwyczai? do ich sposobu traktowania klienta, ale dzisiaj mnie zaskoczyli. :-) Oczywi?...

Wyświetlenia 562

OK 0

NOK 0

Wzorce projektowe – krótki opis najwa?niejszych

Krótki wpis z opisem najwa?niejszych wzorców projektowych. Po wi?cej szczegó?ów odsy?am do innych miejsc w sieci. :) My?l? jednak, ?e taka minimalistyczna lista wzorców mo?e by? przydatna. Opracowa?em...

Wyświetlenia 881

OK 1

NOK 0

JIRA plugin development i szybki deployment z JRebel

Nie od dzi? wiadomo, ?e redeploy aplikacji Javowych to jedna z najbardziej wkurzaj?cych rzeczy. Potrafi trwa? od kilku sekund do d?ugich minut – wszystko w zale?no?ci od wielko?ci aplikacji oraz u?yt...

Wyświetlenia 624

OK 0

NOK 0

Delete Driven Development

Usu? losow? lini? kodu. Odpal testy jednostkowe. Je?li nadal jest zielone ?wiat?o, zachowaj zmiany na sta?e....

Wyświetlenia 641

OK 0

NOK 0

Modele licencjonowania oprogramowania

Celem tego artyku?u jest porównanie modeli licencjonowania oprogramowania z punktu widzenia programisty, który chce skorzysta? z kodu ?ród?owego napisanego przez innych. Aby bez obaw w??czy? cudzy kod...

Wyświetlenia 653

OK 0

NOK 0

Linux x64 i emulator Java Micro Edition

Niedawno postanowi?em zainstalowa? sobie Ubuntu na ?wie?o, przy okazji migruj?c na wersj? 64-bitow?. Jak postanowi?em, tak uczyni?em tydzie? temu. Dzisiaj chcia?em kontynuowa? prac? nad jednym projekt...

Wyświetlenia 927

OK 0

NOK 0

Testy jednostkowe – czym s?, po co testowa? i jak?

Dzisiaj klient zg?osi? mi problem z jedn? z jego starych stron. Problem polega? na tym, ?e zawarto?? strony wy?wietla si? trzy razy. Rzeczywi?cie, kilka dni wcze?niej majstrowa?em troch? w kodzie kont...

Wyświetlenia 2112

OK 0

NOK 0

Maven – podmiana ci?gu znaków przed kompilacj?

Dzisiaj w trakcie pracy nad Scrumowym pluginem dla Atlassian JIRA odczu?em g??bok? potrzeb? skonfigurowania Mavenowego skryptu budowania w taki sposób, aby wszystkie wyst?pienia tokena ${plugin.versio...

Wyświetlenia 626

OK 0

NOK 0

JIRA Plugin Development w praktyce – potyczki z Mavenem i Atlassianem

Ostatnio w pracy mia?em si? zaj?? rozwini?ciem pluginu do Atlassian JIRA, który ma wspomaga? prac? zespo?u deweloperów w metodologii Scrum (agile). Zadanie – od strony technicznej – by?o b...

Wyświetlenia 617

OK 0

NOK 0

Eclipse i Java Micro Edition (JME), czyli zabawy z komórkami – krok po proku

Napisanie pierwszego programu na komórk? w JME (kiedy? J2ME) mo?e by? proste, pod warunkiem, ?e mamy dobre ?rodowisko. Nie da si? bowiem pisa? programu, nie maj?c chocia?by emulatora komórki pod r?k? ...

Wyświetlenia 672

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf