Blog: Ewangelizacja IT (Java, Architektura, SOA)

Ksi??ka OCPJP6 teraz GRATIS

Niniejszym "uwalniam" moj? ksi??k? "Przygotowanie do certyfikacji OCPJP6". Od dzi? mo?na j? pobiera? bez skr?powania i bezp?atnie w formie PDF ze strony OCPJP.net.Czy pracuj? nad now? wersj? ksi??ki, ...

Wyświetlenia 719

OK 0

NOK 0

Ksi??ka "Przygotowanie do certyfikacji OCPJP 6"

Niebawem uka?e si? wznowienie mojej ksi??ki, któr? opublikowa?em w 2009 roku pod tytu?em "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6". Tym razem ksi??ka b?dzie nosi?a tytu? "Przygotowanie do certyfikacji O...

Wyświetlenia 881

OK 0

NOK 0

General Interface ju? nie od TIBCO

Jaki? czas temu, w artykule "TIBCO General Interface – Warstwa widoku dla SOA", pisa?em o znakomitej bibliotece JavaScript - TIBCO General Interface. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e powsta? klon biblio...

Wyświetlenia 483

OK 0

NOK 0

Dlaczego tak wa?ny jest czas trwania projektu

Gdyby tak zapyta? przeci?tnego cz?onka projektu, co jest zazwyczaj w projektach najbardziej pilnowane, to pewnie wi?kszo?? odpowiedzia?aby, ?e terminy, tzn. czas, zw?aszcza czas do zako?czenia ca?o?ci...

Wyświetlenia 441

OK 0

NOK 0

Organizacja to g?ównie kooperacja i informacja

Z kolejnego zjazdu studiów podyplomowych, które niedawno rozpocz??em wróci?em z dosy? poka?n? list? z?otych my?li, które zanotowa?em sobie z zamiarem utrwalenia w pami?ci i przekazania dalej. Spora cz...

Wyświetlenia 436

OK 0

NOK 0

Forum Architektów IT

19 kwietnia 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66, odb?dzie si? II Forum Architektów IT. Polecam waszej uwadze. Ja b?d?! ...

Wyświetlenia 433

OK 0

NOK 0

O biznesie dla IT

Zapisa?em si? w tym roku na prowadzone na SGH studium podyplomowe Efektywne Zarz?dzanie IT w Przedsi?biorstwie. W?a?nie zako?czy? si? trzeci zjazd a ja jestem niezmiennie tymi studiami oczarowany. Naw...

Wyświetlenia 478

OK 0

NOK 0

Kurs WWW

W ci?gu kilku ostatnich dni napisa?em i opublikowa?em na portalu naukaJavy.pl krótki kurs WWW przeznaczony dla osób ca?kowicie pocz?tkuj?cych. Je?li wi?c kto? chcia?by nauczy? si? podstaw nie tylko j?...

Wyświetlenia 486

OK 0

NOK 0

Certyfikacje z Javy teraz przez Pearson VUE (zamiast Prometric)

Od 1 czerwca 2011 wszystkie egzaminy certyfikacyjne zwi?zane z Jav? (i innymi technologiami zakupionymi przez Oracla wraz z SUNem) prowadzone s? przez Pearson VUE (do tej pory operatorem by? Prometric...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

SCJP to teraz Oracle Certified Professional Java Programmer

Oracle kupi? by? SUNa, no i zapragn?? pozmienia? nazwy certyfikatów, w tym certyfikatu SCJP. Pó? biedy, gdyby zrobi? to konsekwentnie, ale nie - konsekwentnie to oni tylko siej? zam?t i wprowadzaj? ni...

Wyświetlenia 645

OK 0

NOK 0

Moja ksi??ka do SCJP dost?pna jako eBook

Zdecydowa?em si? udost?pni? mo?liwo?? zakupu mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" w postaci elektronicznej (jako PDF). Trzeba i?? z duchem czasu, oszcz?dza? papier i takie tam :) Zaled...

Wyświetlenia 1457

OK 0

NOK 0

Co z t? Jav? (Java SE 7 i 8)

Co si? dzieje z Jav?? Wszyscy którzy ?ledz? rozwój Javy, ju? od d?u?szego czasu zadaj? sobie pytanie - kiedy b?dzie Java SE 7? Mia?a by? dawno temu, ale po drodze du?o si? dzia?o i ca?y czas nie wiado...

Wyświetlenia 563

OK 0

NOK 0

Nowo?ci na portalu naukaJavy.pl

Id?c za g?osem u?ytkowników, którzy od samego pocz?tku istnienia portalu domagali si? zada? i kursów multimedialnych, zapocz?tkowa?em ten w?a?nie kierunek rozwoju, wychodz?c na przeciw i jednym i drug...

Wyświetlenia 496

OK 0

NOK 0

Mam certyfikat z TOGAF 8

W?a?nie pobra?em z TOGAF Directory of Certified People PDFa z moim certyfikatem. Od dzi? jestem TOGAF 8 Certified - ma?y krok dla ludzko?ci, ale du?y dla mnie!Co to jest TOGAF próbowa?em pisa? - jak j...

Wyświetlenia 547

OK 0

NOK 0

Nie ma iBatisa, jest MyBatis

Jaki? czas temu wydano wersj? 3.0 iBatisa. Wprowadzono kilka ciekawych funkcjonalno?ci; mi?dzy innymi mo?liwo?? definiowania mapowania za pomoc? adnotacji czy obs?ug? funkcji pobierania wygenerowanych...

Wyświetlenia 566

OK 0

NOK 0

Zadania cykliczne w bazie Oracle - pakiet DBMS_JOB

Ilekro? pada stwierdzenie, ?e jaki? proces powinien by? uruchamiany cyklicznie, pada te? stwierdzenie, ?e nale?y napisa? skrypt uruchamiany przez Unixowego demona CRON. Pewnie nie jest to podej?cie z?...

Wyświetlenia 654

OK 0

NOK 0

Podzia? na tych co robi? i tych co wymagaj?

Bardzo dobrze jest, gdy osoba która okre?la w jaki sposób wykona? pewn? prac? i osoba która t? prac? wykonuje, to s? ró?ne osoby. Bardzo dobrze dla jako?ci ostatecznego produktu, niezale?nie od tego c...

Wyświetlenia 483

OK 0

NOK 0

Co to jest EA na przyk?adzie metody TOGAF

Jaki? czas temu moim ?wiatem zawodowym zaw?adn?? trzyliterowy skrót SOA. Najbli?szy czas up?ynie mi zdaje si? nad zg??bianiem sensu akronimu EA (akr. Enterprise Architecture). Kolejny akronim, o który...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

SOA to tylko element architektury IT

SOA to tylko jeden z elementów architektury – jeden z wielu drogowskazów, ucz?cych nas jak nale?y organizowa? systemy informatyczne przedsi?biorstwa, by by?y takie jakimi chcieliby?my je widzie?. Mo?e...

Wyświetlenia 385

OK 0

NOK 0

Rusza sprzeda? mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni 150 egzemplarzy drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6". Tym samym rusza sprzeda?. Zainteresowanych kupnem zapraszam do serwisu getSCJP.pl....

Wyświetlenia 536

OK 1

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf