Blog: Jaros?aw Zabie??o - BLOG :

Rails3 i wygasaj?cy cache

Standardowa obs?uga cache’a w Rails 2.x (trzymaj?ca buforowane dane w plikach) pozbawiona jest automatycznego od?wie?ania buforowanych tre?ci po zadanym okresie czasu. Co prawda Rails dostarcza ...

Wyświetlenia 1131

OK 0

NOK 0

Rails3 & Globalize2

Standardowa metoda umi?dzynarodowienia (i18n) aplikacji webowej oparta na plikach YAML, czy bibliotece Gettext, dobrze si? sprawdza w przypadku t?umaczenia interfejsu aplikacji, ale ju? niekoniecznie ...

Wyświetlenia 509

OK 0

NOK 0

Scala i bezpieczny "duck typing"

Duck typing (opisywany przeze mnie wcze?niej na przyk?adzie Pythona) to dosy? u?yteczna technika popularna w j?zykach dynamicznie typowanych. W typowym j?zyku statycznie typowanym, takim jak Java, nie...

Wyświetlenia 585

OK 0

NOK 0

Uwolnienie pot?gi iPhona - jailbreaking

Tak, jak pewnie wi?kszo?? u?ytkowników iPhone’a, mimo ?e s?ysza?em od dawna o mo?liwo?ci zdj?cia apple’owskich blokad (proces okre?lany jako jailbreaking), to troch? si? obawia?em ?e taka ...

Wyświetlenia 496

OK 0

NOK 0

Spotkanie entuzjastów Scali z okolic Wroc?awia

W najbli?szy wtorek (19 stycznia 2010) odb?dzie si? pierwsze spotkanie WrASSE (grupy entuzjastów Scali z okolic Wroc?awia) pt. “Scala w projekcie komercyjnym”. Szczegó?y: tutaj....

Wyświetlenia 403

OK 0

NOK 0

Scala w Trójmie?cie

19 listopada 2009 w auli Uniwersytetu Gda?skiego odb?dzie si? spotkanie po?wi?cone j?zykowi Scala. Organizuje je Trójmiasto Java User Group. Szczegó?y tutaj: http://it.wtrojmiescie.org/spotkania/scala...

Wyświetlenia 422

OK 0

NOK 0

RubyMine - najlepszy IDE dla Ruby i Rails

Mimo, ?e spora cz??? programistów Ruby’ego i Rails pozostaje wierna edytorom tekstowym takim jak TextMate, Emacs, Vim czy opisywany” dwa lata temu JEdit). Ci co ceni? sobie bardziej rozbud...

Wyświetlenia 573

OK 0

NOK 0

Rails dopalony Sinatr?

Dost?pne w Rails 2.x kontrolery rackowe (tzw. metal applications) wprowadzono aby maksymalnie przy?pieszy? dzia?anie Rails (pomijaj? prawie ca?y stos wywo?a? frameworka). Ich wad? jest troch? niewygod...

Wyświetlenia 535

OK 0

NOK 0

Aplikacja multiplatformowa za pomoc? cross-kompilatora

Od jakiego? czasu interesuje mnie mo?liwo?? pisania aplikacji dzia?aj?cych na ró?nych systemach operacyjnych. Rozwi?zaniem najbardziej oczywistym jest oczywi?cie u?ycie Javy (mo?e niekoniecznie samego...

Wyświetlenia 502

OK 0

NOK 0

Problem znaków UTF-8 w Scali i Javie pod Mac OS-X

Wczoraj, na polskim kanale IRC #scala.pl mieli?my ma?? dyskusj? na temat z?ego wy?wietlania polskich znaków w Scali pod systemem Mac OS-X Leopard (pod Linuksem jest OK). Co dziwne, mimo, ?e zmienna ?r...

Wyświetlenia 563

OK 0

NOK 0

Atak na zabezpieczenia protected/private Javy/Scali i PHP5

By? mo?e jednym z argumentów, dla których Ruby znajduje wi?cej zainteresowania ze strony programistów Javy ni? Python, jest podobny mechanizm zabezpieczenia dost?pu do atrybutów klasy za pomoc? s?ów k...

Wyświetlenia 500

OK 0

NOK 0

Scala i Lift on GAE

Google opublikowa?o list? j?zyków i javowych frameworków dost?pnych dla swojego GAE (Google App Engine). Na li?cie jest m.in. JRuby, Jython, Groovy i Scala. Z powodu ogranicze? dost?pno?ci do w?tków i...

Wyświetlenia 488

OK 0

NOK 0

Projekt Eulera 17 - Ruby, Python, Scala

Na polskim forum RoR pojawi?a si? informacja o projekcie Eulera sk?adaj?cym si? z ró?nych ?amig?ówek programistycznych. Na forum RoR przedstawiane s? rozwi?zania w j?zyku Ruby. Istniej? te? rozwi?zani...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

Scala - j?zyk przysz?o?ci

Kiedy zapytano Jamesa Goslinga (twórc? Javy) o to, który z j?zyków programowania wspó?pracuj?cych z JVM (wirtualn? maszyn? Javy) by u?y? teraz, pomijaj?c sam? Jav?, odpowied? by?a zaskakuj?co szybka i...

Wyświetlenia 623

OK 0

NOK 0

Rails 2.3

W ko?cu si? doczekali?my finalnej wersji Rails 2.3 (oznaczona jest jako wersja 2.3.2 u?ytkownicy Passengera musz? sobie zrobi? aktualizacj? do wersji 2.1.2). Cieszy mo?e wsparcie do Rack’a i lic...

Wyświetlenia 384

OK 0

NOK 0

Dlaczego iWork'09?

Jaki? czas temu próbowa?em skontaktowa? si? z twórcami Django co do mo?liwo?ci udost?pnienia softu umo?liwiaj?cego wstawienie do sieci ksi??ki z mechanizmem zbierania komentarzy od internautów. W ten ...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

Debugowanie Merba w Netbeans

Po paru godzinach walki z Netbeans, przegl?daniem ?róde?, przekopywaniem list dyskusyjnych i zg?oszonym tickecie, w ko?cu uda?o mi si? zmusi? Merba do pracy z Netbeans. Mam te? dobr? wiadomo??, ?e Net...

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

W kierunku Rails 3

W dosy? regularnie publikowanych postach Yehudy Katza mo?na obserwowa? jak post?puje refactoring Rails. Okaza?o si? te?, ?e DHH jest rozs?dnym cz?owiekiem i posiada sensowne pomys?y co do przysz?ego, ...

Wyświetlenia 442

OK 0

NOK 0

Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych.

Wydana niedawno przez Helion ksi??ka "Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych.". w zamierzeniu autora, nie jest tylko kolejnym, kompleksowym wprowadzeniem do framew...

Wyświetlenia 393

OK 0

NOK 0

Merb - ?ród?a informacji

Od czasu wyj?cia Merb 1.0 przybywa coraz wi?cej dobrych materia?ów n/t tego frameworka (koledzy od Pylons, ktorzy od wieków tkwi? w tej swojej wersji 0.9.x mogliby to sobie wzi?? do serca). Przede poj...

Wyświetlenia 428

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf