Blog: Touching the Void

Krótkie o?wiadczenie

O?wiadczam, ?e z bloggera znikaj? mi czasem komentarze i nie mam bladego poj?cia dlaczego.Tak wi?c sorry, taki mamy klimat....

Wyświetlenia 109

OK 0

NOK 0

Lekcja architektury prosto z Castoramy

Odkry?em w Castoramie fakturomaty. Wow! Zawodowa ciekawo?? zmusi?a mnie do skorzystania, a zawodowy talent unieruchomi? fakturomat ju? w trakcie pierwszego u?ycia.Najpierw pojawi? si? komunikat "Archi...

Wyświetlenia 82

OK 0

NOK 0

Programi?ci NIE maj? problemu z komunikacj?

Taka rozkminka. Jakie? 17 lat temu da?em sobie wmówi?, ?e programi?ci maj? problem z komunikacj? i powinni si? szczególnie reformowa? w tym zakresie. Ostatnimi czasy pewne wydarzenie rzuci?o mi nieco ...

Wyświetlenia 87

OK 0

NOK 0

Dwie zasady skutecznego rozwi?zywania problemów w prezencie noworocznym

Bez zb?dnych wst?pów.Zasada 1.Niemal ka?dy dylemat ma co najmniej dwa rozwi?zania: dobre i praktyczne. Najcz??ciej s? one od siebie ró?ne.Przyk?ad: Znajdujesz si? na skrzy?owaniu równorz?dnym, który s...

Wyświetlenia 76

OK 0

NOK 0

Odpowied?: 42

?wiat IT jest pe?en odpowiedzi...Jak pisa? czytelniej? Dzieli? algorytmy i metody na mniejsze kawa?ki. Pisali o tym McConnell, Beck, Martin.Jak radzi? sobie implementacj? z?o?onego procesu? Mo?na wydz...

Wyświetlenia 61

OK 0

NOK 0

Dzi?ki za 4Developers w ?odzi!

Nie ma co ukrywa? ?cie?ka Soft Skills & Business Relations wysz?a ?wietna. Przez wi?kszo?? slotów sala by?a nabita ponad wymiar.Dzi?kuj? prelegentom za przygotowanie prezentacji. Szczególnie dzi?kuj? ...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

Zwinno?? kulturowo rozmi?kczona

Tu, nad Wis??, ze zwinno?ci? (agility) wydarzy?o si? co? niedobrego. Zapraszam to krótkiej rozkminki.We?my taki cytat ze Scrum Guide (dotyczy on roli Product Ownera): "The Product Owner may do the abo...

Wyświetlenia 75

OK 0

NOK 0

Jestem Scrum Masterem, co mam robi??

?miej? si? developerzy ze ScrumMasterów, ?e ci nic nie robi?. Niby ?artem, niby po przyjacielsku, ale boli. Gdy ScrumMaster zostaje ScrumMaster jedne z pierwszych pyta?, które sobie zadaje to:No i co ...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

SegFault

Ciesz? si?, ?e to w?a?nie ONI zrobili now? konferencj?.Z ka?dym z ch?opaków mia?em okazj? wielokrotnie wspó?pracowa? i my?l?, ?e ??cz? ich trzy rzeczy: absolutnie niedogmatyczne podej?cie do programis...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

Zarz?dzanie "flow"

Mia?em ostatnimi czasy nieprzyjemno?? go?ci? w hotelu Royal Park Elenite w Bu?garii. Miejsce to do z?udzenia przypomnia?o mi czasy przedszkolne w epoce s?usznie minionej, gdy z ca?ych si? stara?em si?...

Wyświetlenia 72

OK 0

NOK 0

?cie?ka Soft Skills @ 4Developers

W tym roku proponujemy Wam nowy format ?cie?ki Soft Skillstalk trwa 12 minutwarsztat trwa 60 minutMo?e na pocz?tek wyja?ni? sk?d ta zmiana. Jestem cz?stym bywalcem ró?nego rodzaju konferencji zarówno ...

Wyświetlenia 65

OK 0

NOK 0

Getting Things Programmed najlepsz? ksi??k? informatyczn? w 2017r.

Wiadomo?? z ostatniej chwili!Dzi?kuj? za wyró?nienie! Przyznam, ?e najwarto?ciowsz? rzecz?, która przysz?a razem z t? nowin? by?y dwie rzetelne recenzje od Kapitu?y Konkursu. Uwzgl?dni? je w drugim wy...

Wyświetlenia 70

OK 0

NOK 0

Co z tym analitykiem?

Kiedy? napisa?em na gor?co o kilku sprawach, o których powinien wiedzie? analityk. Ju? po siedmiu latach mam kolejn? refleksj? o roli analityka :)Jak wiadomo konsultanci nigdy nie mówi? wprost, zaczni...

Wyświetlenia 68

OK 0

NOK 0

Prosto ze spo?ywczaka wa?na lekcja analizy

Proponuj? ?wiczenie w terenie: odwied? 5 ma?ych sklepów spo?ywczych i obserwuj, jakie pytanie zadaje klientowi sprzedawca tu? po podaniu ??danego towaru.Ju??Prawdopodobnie zauwa?ysz, ?e zadawane jest ...

Wyświetlenia 74

OK 0

NOK 0

Poprosz? kart? PayBack!

Poprosz? kart? PayBack! - z niezachwian? pewno?ci? w g?osie wypali?a dzi? do mnie obs?uga stacji BP.Najpierw poczu?em lekki niepokój - Rany, nie mam karty PayBack!, nast?pnie poczucie winy, bo przecie...

Wyświetlenia 72

OK 0

NOK 0

Dosypywanie pieni?dzy - podstawowy problem zwinno?ci

Przypomnij sobie (b?d? wyobra?) urz?dzanie swojej w?asnej kuchni...W?a?nie zamontowali pi?kne bia?e blaty i trzeba wype?ni? otwór na zlewozmywak. Stoisz wi?c przed dylematem:zlewozmywak z blachy kwaso...

Wyświetlenia 75

OK 0

NOK 0

Byte My Code 7. pa?dziernika

No wi?c, co robisz 7. pa?dziernika? Pytam, bo w?a?nie zosta?em partnerem konferencji Byte My CodeSpotkaj si? z Mistrzami Java: Wroc?aw, 7 pa?dziernika!Nowa Javowa konferencja pod szyldem...

Wyświetlenia 69

OK 0

NOK 0

Koniec z przytulaniem drzew

Taka sytuacja...oderwany od przyjemnego kodzenia, wbijasz na retro, a tu radosny ScrumMaster rzuca Ci przed nos plik ?ososiowych karteczek, d?ugopis z biedronk?, a potem ca?kiem powa?nie pyta: Jaki ko...

Wyświetlenia 53

OK 0

NOK 0

Twórz warto??, zamiast j? kupowa?

Tym razem o finansach - tak dla odmiany.Jakie? dziesi?? lat temu wkr?ci?em si? w temat zarz?dzania finansami osobistymi, oszcz?dzania, inwestowania, itd.Straci?em troch? pieni?dzy i o to przedstawiam ...

Wyświetlenia 66

OK 0

NOK 0

Dzielenie User Stories z ?ycia wzi?te

?ona zakontraktowa?a ze mn? popraw? sytuacji wieszaków na ubrania w garderobie. Garderoba jest tak wygospodarowana za pomoc? ?cianek kartonowo-gipsowych z powierzchni mieszkania, ?e znajduje si? pod d...

Wyświetlenia 52

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf