Blog: Touching the Void

Krótkie o?wiadczenie

O?wiadczam, ?e z bloggera znikaj? mi czasem komentarze i nie mam bladego poj?cia dlaczego.Tak wi?c sorry, taki mamy klimat....

Wyświetlenia 10

OK 0

NOK 0

Lekcja architektury prosto z Castoramy

Odkry?em w Castoramie fakturomaty. Wow! Zawodowa ciekawo?? zmusi?a mnie do skorzystania, a zawodowy talent unieruchomi? fakturomat ju? w trakcie pierwszego u?ycia.Najpierw pojawi? si? komunikat "Archi...

Wyświetlenia 6

OK 0

NOK 0

Programi?ci NIE maj? problemu z komunikacj?

Taka rozkminka. Jakie? 17 lat temu da?em sobie wmówi?, ?e programi?ci maj? problem z komunikacj? i powinni si? szczególnie reformowa? w tym zakresie. Ostatnimi czasy pewne wydarzenie rzuci?o mi nieco ...

Wyświetlenia 7

OK 0

NOK 0

Dwie zasady skutecznego rozwi?zywania problemów w prezencie noworocznym

Bez zb?dnych wst?pów.Zasada 1.Niemal ka?dy dylemat ma co najmniej dwa rozwi?zania: dobre i praktyczne. Najcz??ciej s? one od siebie ró?ne.Przyk?ad: Znajdujesz si? na skrzy?owaniu równorz?dnym, który s...

Wyświetlenia 5

OK 0

NOK 0

Odpowied?: 42

?wiat IT jest pe?en odpowiedzi...Jak pisa? czytelniej? Dzieli? algorytmy i metody na mniejsze kawa?ki. Pisali o tym McConnell, Beck, Martin.Jak radzi? sobie implementacj? z?o?onego procesu? Mo?na wydz...

Wyświetlenia 1

OK 0

NOK 0

Dzi?ki za 4Developers w ?odzi!

Nie ma co ukrywa? ?cie?ka Soft Skills & Business Relations wysz?a ?wietna. Przez wi?kszo?? slotów sala by?a nabita ponad wymiar.Dzi?kuj? prelegentom za przygotowanie prezentacji. Szczególnie dzi?kuj? ...

Wyświetlenia 5

OK 0

NOK 0

Zwinno?? kulturowo rozmi?kczona

Tu, nad Wis??, ze zwinno?ci? (agility) wydarzy?o si? co? niedobrego. Zapraszam to krótkiej rozkminki.We?my taki cytat ze Scrum Guide (dotyczy on roli Product Ownera): "The Product Owner may do the abo...

Wyświetlenia 6

OK 0

NOK 0

Jestem Scrum Masterem, co mam robi??

?miej? si? developerzy ze ScrumMasterów, ?e ci nic nie robi?. Niby ?artem, niby po przyjacielsku, ale boli. Gdy ScrumMaster zostaje ScrumMaster jedne z pierwszych pyta?, które sobie zadaje to:No i co ...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

SegFault

Ciesz? si?, ?e to w?a?nie ONI zrobili now? konferencj?.Z ka?dym z ch?opaków mia?em okazj? wielokrotnie wspó?pracowa? i my?l?, ?e ??cz? ich trzy rzeczy: absolutnie niedogmatyczne podej?cie do programis...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

Zarz?dzanie "flow"

Mia?em ostatnimi czasy nieprzyjemno?? go?ci? w hotelu Royal Park Elenite w Bu?garii. Miejsce to do z?udzenia przypomnia?o mi czasy przedszkolne w epoce s?usznie minionej, gdy z ca?ych si? stara?em si?...

Wyświetlenia 4

OK 0

NOK 0

?cie?ka Soft Skills @ 4Developers

W tym roku proponujemy Wam nowy format ?cie?ki Soft Skillstalk trwa 12 minutwarsztat trwa 60 minutMo?e na pocz?tek wyja?ni? sk?d ta zmiana. Jestem cz?stym bywalcem ró?nego rodzaju konferencji zarówno ...

Wyświetlenia 4

OK 0

NOK 0

Getting Things Programmed najlepsz? ksi??k? informatyczn? w 2017r.

Wiadomo?? z ostatniej chwili!Dzi?kuj? za wyró?nienie! Przyznam, ?e najwarto?ciowsz? rzecz?, która przysz?a razem z t? nowin? by?y dwie rzetelne recenzje od Kapitu?y Konkursu. Uwzgl?dni? je w drugim wy...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

Co z tym analitykiem?

Kiedy? napisa?em na gor?co o kilku sprawach, o których powinien wiedzie? analityk. Ju? po siedmiu latach mam kolejn? refleksj? o roli analityka :)Jak wiadomo konsultanci nigdy nie mówi? wprost, zaczni...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

Prosto ze spo?ywczaka wa?na lekcja analizy

Proponuj? ?wiczenie w terenie: odwied? 5 ma?ych sklepów spo?ywczych i obserwuj, jakie pytanie zadaje klientowi sprzedawca tu? po podaniu ??danego towaru.Ju??Prawdopodobnie zauwa?ysz, ?e zadawane jest ...

Wyświetlenia 2

OK 0

NOK 0

Poprosz? kart? PayBack!

Poprosz? kart? PayBack! - z niezachwian? pewno?ci? w g?osie wypali?a dzi? do mnie obs?uga stacji BP.Najpierw poczu?em lekki niepokój - Rany, nie mam karty PayBack!, nast?pnie poczucie winy, bo przecie...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

Dosypywanie pieni?dzy - podstawowy problem zwinno?ci

Przypomnij sobie (b?d? wyobra?) urz?dzanie swojej w?asnej kuchni...W?a?nie zamontowali pi?kne bia?e blaty i trzeba wype?ni? otwór na zlewozmywak. Stoisz wi?c przed dylematem:zlewozmywak z blachy kwaso...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

Byte My Code 7. pa?dziernika

No wi?c, co robisz 7. pa?dziernika? Pytam, bo w?a?nie zosta?em partnerem konferencji Byte My CodeSpotkaj si? z Mistrzami Java: Wroc?aw, 7 pa?dziernika!Nowa Javowa konferencja pod szyldem...

Wyświetlenia 4

OK 0

NOK 0

Koniec z przytulaniem drzew

Taka sytuacja...oderwany od przyjemnego kodzenia, wbijasz na retro, a tu radosny ScrumMaster rzuca Ci przed nos plik ?ososiowych karteczek, d?ugopis z biedronk?, a potem ca?kiem powa?nie pyta: Jaki ko...

Wyświetlenia 2

OK 0

NOK 0

Twórz warto??, zamiast j? kupowa?

Tym razem o finansach - tak dla odmiany.Jakie? dziesi?? lat temu wkr?ci?em si? w temat zarz?dzania finansami osobistymi, oszcz?dzania, inwestowania, itd.Straci?em troch? pieni?dzy i o to przedstawiam ...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

Dzielenie User Stories z ?ycia wzi?te

?ona zakontraktowa?a ze mn? popraw? sytuacji wieszaków na ubrania w garderobie. Garderoba jest tak wygospodarowana za pomoc? ?cianek kartonowo-gipsowych z powierzchni mieszkania, ?e znajduje si? pod d...

Wyświetlenia 3

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf