Blog: The Code-House Blog » Java

Apache Karaf commands rediscovered

I work with Apache Karaf almost every day. There is a lot of commands provided by default and most of them are a bit anonymous. In this post I would like introduce these commands. List bundles Common ...

Wyświetlenia 1194

OK 0

NOK 0

W?asny widget w UiBinderze

UiBinder jest rozszerzeniem, które pozwala nam szybko i bardzo przyjemnie stworzy? widok okienka w XML’u.  Dzi?ki niemu mo?emy oddzieli? widok aplikacji webowej od logiki j? obs?uguj?cej w czyst...

Wyświetlenia 515

OK 0

NOK 0

Brakuj?cy element Javarsovii

Tegoroczna edycja konferencji Javarsovia jest bez w?tpienia najwi?kszym wydarzeniem tej kategorii w Polsce. Grono sponsorów i partnerów nafaszerowane gigantycznymi korporacjami (IBM, Oracle, Microsoft...

Wyświetlenia 589

OK 0

NOK 0

Praktyki studenckie w Code-House

Jaki? czas temu Jacek Laskowski wspomina? o praktykach studenckich w IBM. Celem praktyk w IBM jest zapoznanie si? z produktami korporacji, praktyki w Code-House maj? nieco inny wymiar – przede ...

Wyświetlenia 637

OK 0

NOK 0

OSGi-fikacja oraz nowe bundle w repozytorium ServiceMix

W tym wpisie zostanie omówiony proces OSGi-fikacji artefaktów, który przechodzi?em gdy uruchamia?em prost? us?ug? na ServiceMix, która mia?a ?ledzi? zewn?trzny RSS i pobiera? z niego wpisy. Postanowi?...

Wyświetlenia 541

OK 0

NOK 0

Specyfikacja Enterprise OSGi zosta?a opublikowana

Dnia dzisiejszego zosta?a wydana finalna wersja specyfikacji OSGi R4 V4.2 Enterprise. Wersja jest gotowa do pobrania pod adresem http://www.osgi.org/Download/Release4V42. Dokument ma 483 strony. :-) ...

Wyświetlenia 606

OK 0

NOK 0

Enterprise OSGi

Do opublikowania tego postu zach?ci? mnie Jacek Laskowski swym postem pod tytu?em W pi?tek 4Developers ze mn? z Enterprise OSGi i in. Bardzo si? ciesz? ?e na 4Developers (na którym niestety mnie nie b...

Wyświetlenia 590

OK 0

NOK 0

Enterprise OSGi

Do opublikowania tego postu zach?ci? mnie Jacek Laskowski swym postem pod tytu?em W pi?tek 4Developers ze mn? z Enterprise OSGi i in. Bardzo si? ciesz? ?e na 4Developers (na którym niestety mnie nie b...

Wyświetlenia 476

OK 0

NOK 0

Wprowadzenie do Apache ServiceMix 4 cz. 1

Dnia 23 lutego w ramach Warszawa JUG mia?em przyjemno?? wraz z Tomkiem Nurkiewiczem prezentowa? narz?dzia integracyjne z otwartym kodem ?ród?owym. Tomek przedstawi? Mule ESB, podczas gdy ja zaj??em si...

Wyświetlenia 610

OK 0

NOK 0

Wygodne ?rodowisko dla programisty z JRebel

Od d?u?szego czasu pracuj? z nast?puj?cymi narz?dziami: Maven, Eclipse, Jetty. Nigdy nie stara?em si? na to by moje projekty dobrze wspó?gra?y z Eclipse poniewa? wszystko i tak uruchamiam przez Mavena...

Wyświetlenia 567

OK 0

NOK 0

Spring 3.0 RC3 + Maven

W?a?nie wy?apa?em na Twitterze, ?e Spring 3.0 RC3 zosta? wydany. Dla tych, którzy chcieli by pobra? now? wersj? do swojego projektu opartego o Mavena drobna informacja – repozytorium z tymi arte...

Wyświetlenia 649

OK 0

NOK 0

GWT oraz implementacje MVC

GWT, czyli Google Web Toolkit to nic innego jak zbiór komponentów, które mo?na u?y? podczas tworzenia aplikacji. GWT jest ?atwe, kod tworzy si? szybko i ?atwo uruchamia chocia?by z poziomu Mavena, jed...

Wyświetlenia 1186

OK 1

NOK 0

Instalowanie oprogramowania Atlassian cz. 1

Kilka dni temu trafi?em na informacje o tym, ?e firma Atlassian uruchomi?a “promocj?” w której wyprzedaje licencje startowe na swoje produkty za 10$. Tym oto sposobem za równowarto?? dobre...

Wyświetlenia 593

OK 0

NOK 0

Typy generyczne od teraz s? mniej anonimowe

Do tej pory tworz?c kod z u?yciem typów generycznych zawsze boryka?em si? z problemem – jak dobra? si? do klasy na podstawie którego? parametru. Rozwi?zanie znalaz?em przegl?daj?c w internecie k...

Wyświetlenia 633

OK 0

NOK 0

XML i Adnotacje – kod ogólnego przeznaczenia i JPA

W poprzednim wpisie przedstawi?em sposób na redukcj? kodu w encjach przy pomocy dziedziczenia i adnotacji @MappedSuperclass. Rozwi?zanie to mo?emy równie? stosowa? aby tworzy? kod bardziej przeno?ny,...

Wyświetlenia 1289

OK 1

NOK 0

Dwie klasy redukuj?ce ilo?? kodu w encjach JPA

Z pewno?ci? nie jest to odkrycie godne podziwu czy te? co?, co mo?e realizowa? z nowinkami JPA 2.0, nie mniej jest to kod bez którego ?aden projekt obej?? si? nie mo?e – mianowicie identyfikacja...

Wyświetlenia 517

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf