Blog: Micha? Mech - W stron? Java EE

Us?ugi sieciowe – szybki efekt dzi?ki CXF

Mój nauczyciel matematyki zwyk? mówi?, ?e “dobry matematyk to leniwy matematyk”. Zwyk? tak komentowa? karko?omne metody oblicze? stosowane w sytuacjach kiedy mo?na co? zrobi? pro?ciej. Lub...

Wyświetlenia 1245

OK 1

NOK 0

Spring, JAXB oraz Maven – czyli ?atwe i przyjemne budowanie oraz konfigurowanie aplikacji

Jaki? czas temu stan??em przed konieczno?ci? napisania aplikacji, która mia?a mie? mo?liwo?? konfigurowania z zewn?trznego pliku XML. Wybór formatu XML by? podyktowany z?o?on? struktur? informacji, kt...

Wyświetlenia 651

OK 0

NOK 0

Java Killers #001

Na blogu Paw?a Szulca (równie? w wersji polskiej) mo?na czasem znale?? zagadki zwi?zane z Jav?. Pawe? nazywa je Java Killers. Bardzo lubi? je czyta? a teraz sam mam tak? zagadk?. Mam nadziej?, ?e dla ...

Wyświetlenia 459

OK 0

NOK 0

Automatyczne wstrzykiwanie bean’ów w Springu

Jednym z najwa?niejszych modu?ów frameworka Spring jest jego kontener odwrócenia sterowania (ang. Inversion of Control, IoC), który dostarcza nam mo?liwo?ci wstrzykiwania zale?no?ci (ang. Dependency I...

Wyświetlenia 499

OK 0

NOK 0

Budowanie aplikacji za pomoc? Mavena

Kiedy pisa?em o instalacji Seama wspomnia?em, o instalacji narz?dzia Maven, które mo?e mi si? przyda? w przysz?o?ci. I oto nadesz?a ta chwila. Czytaj?c jaki? czas temu poradnik Developing a Spring Fra...

Wyświetlenia 533

OK 0

NOK 0

Regu?y nawigacji w deskryptorze stron Seam’a

We wprowadzeniu do dokumentacji frameworka JBoss Seam twórcy podkre?laj?, ?e uciekaj? jak tylko si? da od konfiguracji za pomoc? plików XML na rzecz przekazywania informacji do kontenera za pomoc? adn...

Wyświetlenia 541

OK 0

NOK 0

Wstrzykiwanie zale?no?ci – serce Seam’a

We wst?pie do dokumentacji autorzy frameworka JBoss Seam pisz?, ?e jednym ze wzorców, którym ho?dowali buduj?c Seam’a jest wstrzykiwanie zale?no?ci (ang. Dependency Injection, DI). Wzorzec DI zo...

Wyświetlenia 483

OK 0

NOK 0

JBoss Tools – wsparcie dla Seam’a w Eclipse

W poprzednim po?cie utworzy?em pierwszy projekt (HelloWorld) za pomoc? seam-gen. Spróbujmy teraz skonfigurowa? sobie ?rodowisko dla tego oraz innych projektów Seam‘owych. Firma JBoss przysz?a na...

Wyświetlenia 461

OK 0

NOK 0

JBoss Seam – pierwszy projekt

Skoro ju? uda?o mi si? zainstalowa? Seam’a czas na pierwszy projekt. JBoss Seam dostarcza nam narz?dzie seam-gen, które pozwala mi?dzy innymi na utworzenie szkieletu aplikacji (ang. scaffolding)...

Wyświetlenia 502

OK 0

NOK 0

Instalacja frameworka JBoss Seam

Pierwsz? czynno?ci? wymagan? do nauki frameworka JBoss Seam jest oczywi?cie jego instalacja. Framework to tylko narz?dzie s?u??ce do budowania aplikacji, które przecie? dzia?aj? w jakim? ?rodowisku, z...

Wyświetlenia 511

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf