Blog: Micha? Mech - W stron? Java EE

Us?ugi sieciowe – szybki efekt dzi?ki CXF

Mój nauczyciel matematyki zwyk? mówi?, ?e “dobry matematyk to leniwy matematyk”. Zwyk? tak komentowa? karko?omne metody oblicze? stosowane w sytuacjach kiedy mo?na co? zrobi? pro?ciej. Lub...

Wyświetlenia 1268

OK 1

NOK 0

Spring, JAXB oraz Maven – czyli ?atwe i przyjemne budowanie oraz konfigurowanie aplikacji

Jaki? czas temu stan??em przed konieczno?ci? napisania aplikacji, która mia?a mie? mo?liwo?? konfigurowania z zewn?trznego pliku XML. Wybór formatu XML by? podyktowany z?o?on? struktur? informacji, kt...

Wyświetlenia 668

OK 0

NOK 0

Java Killers #001

Na blogu Paw?a Szulca (równie? w wersji polskiej) mo?na czasem znale?? zagadki zwi?zane z Jav?. Pawe? nazywa je Java Killers. Bardzo lubi? je czyta? a teraz sam mam tak? zagadk?. Mam nadziej?, ?e dla ...

Wyświetlenia 477

OK 0

NOK 0

Automatyczne wstrzykiwanie bean’ów w Springu

Jednym z najwa?niejszych modu?ów frameworka Spring jest jego kontener odwrócenia sterowania (ang. Inversion of Control, IoC), który dostarcza nam mo?liwo?ci wstrzykiwania zale?no?ci (ang. Dependency I...

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

Budowanie aplikacji za pomoc? Mavena

Kiedy pisa?em o instalacji Seama wspomnia?em, o instalacji narz?dzia Maven, które mo?e mi si? przyda? w przysz?o?ci. I oto nadesz?a ta chwila. Czytaj?c jaki? czas temu poradnik Developing a Spring Fra...

Wyświetlenia 549

OK 0

NOK 0

Regu?y nawigacji w deskryptorze stron Seam’a

We wprowadzeniu do dokumentacji frameworka JBoss Seam twórcy podkre?laj?, ?e uciekaj? jak tylko si? da od konfiguracji za pomoc? plików XML na rzecz przekazywania informacji do kontenera za pomoc? adn...

Wyświetlenia 560

OK 0

NOK 0

Wstrzykiwanie zale?no?ci – serce Seam’a

We wst?pie do dokumentacji autorzy frameworka JBoss Seam pisz?, ?e jednym ze wzorców, którym ho?dowali buduj?c Seam’a jest wstrzykiwanie zale?no?ci (ang. Dependency Injection, DI). Wzorzec DI zo...

Wyświetlenia 501

OK 0

NOK 0

JBoss Tools – wsparcie dla Seam’a w Eclipse

W poprzednim po?cie utworzy?em pierwszy projekt (HelloWorld) za pomoc? seam-gen. Spróbujmy teraz skonfigurowa? sobie ?rodowisko dla tego oraz innych projektów Seam‘owych. Firma JBoss przysz?a na...

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

JBoss Seam – pierwszy projekt

Skoro ju? uda?o mi si? zainstalowa? Seam’a czas na pierwszy projekt. JBoss Seam dostarcza nam narz?dzie seam-gen, które pozwala mi?dzy innymi na utworzenie szkieletu aplikacji (ang. scaffolding)...

Wyświetlenia 517

OK 0

NOK 0

Instalacja frameworka JBoss Seam

Pierwsz? czynno?ci? wymagan? do nauki frameworka JBoss Seam jest oczywi?cie jego instalacja. Framework to tylko narz?dzie s?u??ce do budowania aplikacji, które przecie? dzia?aj? w jakim? ?rodowisku, z...

Wyświetlenia 525

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf