Blog: Pawe? Ceg?a

How to connect to a remote Karaf instance using JConsole

For this post I’m using Apache Karaf 2.3.5 running on Java 7u60. In order to connect to a remote Karaf instance you have to pass a service URL. Its format is defined in the etc/org.apache.karaf....

Wyświetlenia 747

OK 0

NOK 0

33rd Degree Conference

Moj? relacj? z konferencji zaczn? od podzi?kowania Grzegorzowi Dudzie za zorganizowanie tego wydarzenia. Zaproszenie tylu znakomitych prelegentów, znalezienie odpowiednich sal konferencyjnych, namówie...

Wyświetlenia 760

OK 0

NOK 0

JDK7 Developer Preview do ?ci?gni?cia

Zach?cam do ?ci?gni?cia, zainstalowania i testowania JDK7 w wersji „Developer Preview” (milestone 12, build 130). Przegl?d nowo?ci, które znajdziemy w wydaniu 7, mo?na znale?? na stronie p...

Wyświetlenia 557

OK 1

NOK 0

Nadpisujcie metod? toString()

Nawet Google’owi zdarza si? zapomnie?: ...

Wyświetlenia 689

OK 0

NOK 0

Java Developers’ Day 2010

Druga konferencja w mojej karierze, druga organizowana przez fundacj? PROIDEA. Tak jak poprzednio, wybrali?my si? pi?cioosobow? ekip?. Jednak do Krakowa postanowili?my pojecha? poci?giem. Wbrew pozoro...

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Da? programistom klocki…

… to zawsze co? ciekawego zbuduj? ...

Wyświetlenia 1687

OK 2

NOK 0

Nadchodz?ce konferencje

W Poznaniu odb?d? si? dwie konferencje o tematyce oko?o-javowej (wybaczcie potworka j?zykowego): 4Developers; 26 marca 2010, GeeCON; 12-14 maja 2010. ...

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Nadchodz?ce konferencje

W Poznaniu odb?d? si? dwie konferencje o tematyce oko?o-javowej (wybaczcie potworka j?zykowego): 4Developers; 26 marca 2010, GeeCON; 12-14 maja 2010. ...

Wyświetlenia 422

OK 0

NOK 0

Potrójne wydanie od Suna

Sun przygotowa? zbiorcze wydanie nowych wersji trzech wa?nych produktów: Java EE 6 GlassFish v3 NetBeans 6.8 ...

Wyświetlenia 522

OK 0

NOK 0

JAVA exPress #6

Nowy numer do ?ci?gni?cia. Polecam artyku? Mateusza o Grails Object Relational Mapping. ...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

JPA: persist() vs. merge()

W trakcie pisania kawa?ka kodu wykorzystuj?cego JPA natrafi?em na nast?puj?c? sytuacj?. Z innej warstwy aplikacji otrzymywa?em nowy obiekt, którego jeden z atrybutów by? obiektem zapisanym ju? wcze?ni...

Wyświetlenia 1612

OK 3

NOK 0

Repozytorium Mavena z db4o

Obiektowej bazy danych db4o do niedawna nie mo?na by?o znale?? jako zale?no?ci w oficjalnym repozytorium Mavena. ?eby z niej skorzysta? w swoich projektach, nale?a?o wcze?niej zainstalowa? j? sobie lo...

Wyświetlenia 558

OK 0

NOK 0

RESTful Web Services i Apache CXF

Przegl?daj?c ostatnio dokumentacj? API serwisu Blip natrafi?em na stwierdzenie, i? architektura intefejsu programistycznego Blip.pl wykonana jest zgodnie ze wskazaniami stylu REST. Generalnie wiedzia?...

Wyświetlenia 1618

OK 4

NOK 0

Wyszukiwanie w db4o

W poprzednim wpisie przedstawi?em podstawow? funkcjonalno?? db4o w kontek?cie integracji bazy z frameworkiem webowym Tapestry. Ze statystyk dla tamtego wpisu wynika, ?e kilka osób zainteresowanych by?...

Wyświetlenia 500

OK 1

NOK 0

Nowy numer Java exPress

Czwarty numer do ?ci?gni?cia. ...

Wyświetlenia 482

OK 0

NOK 0

Integracja Apache Tapestry i Db4o

Ju? od jakiego? czasu chcia?em zapozna? si? z frameworkiem do tworzenia aplikacji webowych Tapestry fundacji Apache. Nie potrafi?em si? jednak zabra? za przerobienie chocia?by podstawowego samouczka u...

Wyświetlenia 535

OK 0

NOK 0

JBoss AS 5.1 i nowa konsola administracyjna

W drugim wpisie z serii “Przeno?no?? aplikacji Java EE” pokaza?em, jak wdro?y? przyk?adow? aplikacj? na serwerze JBoss w wersji 5. Standardowe czynno?ci konfiguracyjne nale?a?o wykona? w s...

Wyświetlenia 479

OK 0

NOK 0

Przeno?no?? aplikacji Java EE [3]

Seria o przeno?no?ci aplikacji Java EE jak i ca?y blog dostali du?ego laga ze wzgl?du na przeprowadzk? z Australii do Polski. Zapraszam na bloga, którego prowadzili?my razem z moj? ?on? – Ani?, ...

Wyświetlenia 428

OK 0

NOK 0

Oracle kupuje Suna

Jak w temacie. OSNews te? o tym pisze. ...

Wyświetlenia 426

OK 0

NOK 0

Przeno?no?? aplikacji Java EE [2]

W poprzednim wpisie stworzy?em bardzo prost? aplikacj? i wdro?y?em j? na serwerze Glassfish. Za namow? Mateusza sprawdzi?em, czy NetBeans dodaje co? niestandardowego do wygenerowanego archiwum EAR. Ok...

Wyświetlenia 467

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf