Blog: rados?aw.holewa

GeeCON 2010 - call for papers

Call for papers na kolejn? edycj? GeeCON w?a?nie ruszy?o! Tym razem konferencja odb?dzie si? w Poznaniu i b?dzie trwa? calutkie 3 dni!!! Je?li chcecie w niej uczestniczy? za darmo to zg?o?cie s...

Wyświetlenia 1753

OK 0

NOK 0

Scala + IntelliJ IDEA 9.0 Community Edition

Pewnie cz??? z Was ju? wie, i? pojawi?a si? ostatnio 9ta wersja IntelliJ IDEA. Poniewa? ?rodowisko to posiada moim zdaniem (i to nie dlatego, ?e jestem w JB Academy :P) najlepsze wsparcie dla popularn...

Wyświetlenia 600

OK 0

NOK 0

IntelliJ otwarte!

Wreszcie mog? o tym napisa?! IntelliJ IDEA jest teraz dost?pne za DARMO i jako open-source! Wersj? community mo?ecie pobra? na tej stronie. ...

Wyświetlenia 526

OK 0

NOK 0

RuPy 2009 - rejestracja rozpocz?ta!

Mo?e to tak ?rednio zwi?zane z Jav? (cho? b?d? prezentacje o JRuby) ale my?l?, ?e warto o tym wspomnie?. Kolejna edycja RuPy czyli konferencji po?wi?conej j?zykom skryptowym (g?ownie Ruby i Python) na...

Wyświetlenia 504

OK 0

NOK 0

IntelliJ IDEA (Maia) i wsparcie dla platformy Android

Ju? koniec sierpnia, powoli nadchodzi czas na kolejn? wersj? IntelliJ IDEA, postanowi?em wi?c sprawdzi? jak wygl?da wersja EAP dziewi?tej ju? edycji IntelliJ o kodowej nazwie Maia. Oczywi?cie pobra?em...

Wyświetlenia 493

OK 0

NOK 0

JetBrains Academy member.

Ci którzy ?ledz? mojego Twittera ju? wiedz? dla innych og?aszam to tutaj. Oficjalnie zosta?em jednym z cz?onków JetBrains Academy. JetBrains Academy to zespó? ludzi wybieranych ze spo?eczno?ci u?ytkow...

Wyświetlenia 497

OK 0

NOK 0

Tworzenie aplikacji na platform? Android

Ostatnio zainteresowa?em si? platform? Android, która wyda?a mi si? do?? interesuj?ca z uwagi na ciekawe podej?cie oraz du?e u?atwienia w tworzeniu aplikacji. Ju? pierwsze kilkana?cie minut z przyk?a...

Wyświetlenia 502

OK 0

NOK 0

GeeCON za 250z? ?!!!

Tak, w?a?nie pojawi?a si? informacja o promocji 5+1, wiele firm pyta?o o zni?ki za grupowe wej?ciówki wi?c pojawi?a si? standardowa “procedura” w tej kwestii. Wystarczy, ?e zarejestrujes...

Wyświetlenia 478

OK 0

NOK 0

GeeCON - czy Twój szef wystarczaj?co dba o Ciebie?

Tytu? mo?e zbyt kontrowersyjny ale w innym przypadku pewnie nie zwróciliby?cie na niego uwagi Jak zapewne wi?kszo?? z Was wie, wczoraj wystartowali?my z rejestracj? na GeeCON - pierwsz? w pe?ni mi?...

Wyświetlenia 467

OK 0

NOK 0

Java Servlet 3.0 Specification czyli nadchodz? zmiany…

Ostatnio przegl?da?em list? specyfikacji nad którymi trwaj? prace w ramach Java Community Process, w ten sposób natrafi?em na specyfikacj? oznaczon? JSR 315. Zapewne to oznaczenie kodowe wi?kszo?ci z ...

Wyświetlenia 494

OK 0

NOK 0

Tworzenie RESTful Web Services przy u?yciu Apache CXF

Na grupie dyskusyjnej Lód? JUG Pawe? W?odarski zapocz?tkowa? temat “Us?ugi typu REST “. W jednej z odpowiedzi napisa?em, i? do tworzenia us?ug za pomoc? JAX-RS mo?na wykorzysta? framework ...

Wyświetlenia 494

OK 0

NOK 0

Inicjalizacja danych w zale?no?ci od trybu uruchomienia aplikacji Grails

Pisz?c aplikacje w Grails niejednokrotnie stajecie przed konieczno?ci? wykonania pewnej logiki podczas startu aplikacji, logika taka to np. dodanie u?ytkownika do bazy danych, zapisanie podstawowych i...

Wyświetlenia 475

OK 0

NOK 0

Groovy - przydatne informacje

Dzisiaj kilka przydatnych linków dla wszystkich zainteresowanych Groovy: Strona domowa projektu Strona projektu Groovy, znajdziecie tam specyfikacj? j?zyka, tutoriale i mas? linków do ró?nego typu bl...

Wyświetlenia 455

OK 0

NOK 0

GeeCON - pierwsza mi?dzynarodowa konferencja o Javie oficjalnie og?oszona!

Mi?o mi oznajmi?, ?e z dniem dzisiejszym oficjalnie zosta?y og?oszone prace nad pierwsz? mi?dzynarodow? konferencj? po?wi?con? Javie i RIA w Polsce. Konferencja ta nazywa si? GeeCON i odb?dzie si? w ...

Wyświetlenia 462

OK 0

NOK 0

ROOT application context w aplikacji Grails

Pisz?c ostatnio aplikacje w Grails, stan??em przed problemem zmiany kontekstu aplikacji z domy?lnego na ROOT, czyli chcia?em aby moja aplikacja uruchamia?a si? po wpisaniu adresu serwera i portu, bez ...

Wyświetlenia 487

OK 0

NOK 0

URL mapping w Grails

Dzisiaj b?dzie szybko aczkolwiek tre?ciwie Podczas pisania aplikacji w Grails niejednokrotnie pojawia si? potrzeba zmienienia mapowania URLi. Mapowanie takie definiujemy w pliku UrlMappings w katalog...

Wyświetlenia 481

OK 0

NOK 0

Cube°n - odpowiednik Mylyn dla NetBeans?

Tym razem przedstawi? jeden z projektów w którym bior? udzia? (cho? to mo?e nad wyrost powiedziane :)), chodzi mi oczywi?cie o Cube°n (Task-Focused Interface for Netbeans). Cube°n to inspirowana na Ec...

Wyświetlenia 516

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf