Blog: Na Jawie - czyli co w trjawie piszczy...

Umar? król, niech ?yje król.

Serwus! Jak pewnie zauwa?yli?cie, ten blog umar? ?mierci? naturaln? jaki? czas temu. Za to ca?kiem niedawno za?o?y?em video bloga: ZM Vlogna którego serdecznie wszystkich zapraszam. ...

Wyświetlenia 733

OK 0

NOK 0

Jaki jest Twój ulubiony numer?

Ostatnio w?ród wielbicieli i zagorza?ych przeciwników Javy modne sta?o si? pytanie o ulubion? liczb?.Sk?d takie pytanie?Otó? jest pewien warto?? sprawiaj?ca Javie k?opoty.Jaki jest Twoim zdaniem efekt...

Wyświetlenia 951

OK 0

NOK 0

Software Developers Journal i ja

Stycze? zacz?? si? upalnie. Wyjecha?em do Tajlandii, wszed?em na palm?po czym pogna?em co tchu do s?onecznej Kalifornii.Nie zapomnia?em jednak o Javie. W magazynie Software Developers Journal ukaza? s...

Wyświetlenia 574

OK 0

NOK 0

perwszy test z Apache JMeter

Temat testów wydajno?ciowych pojawia si? od czasu do czasu w waszych komentarzach, mailach lub wiadomo?ciach GG. Dzisiaj zaspokoj? ciekawo?? tych, którzy chcieliby zacz?? a nie bardzo wiedz? jak. Prze...

Wyświetlenia 1797

OK 2

NOK 0

SQuirreL SQL Hibernate plugin

SQuirreL SQL jest moim ulubionym klientem SQL. Umo?liwia on równie?, wykonywanie zapyta? HQL. Wtyczka udost?pniaj?ce t? funkcjonalno?? dost?pna jest w wersji 0.01, ale dzia?a ca?kiem przyzwoicie. Podp...

Wyświetlenia 643

OK 0

NOK 0

Hibernate NamingStrategy

Na jednym z ostatnich spotka? WJUGa po?ali?em si? odrobinie osobie siedz?cej po mojej prawej stronie na Hibernate. By?y to ?ale bardziej estetyczne ni? funkcjonalne a dotyczy?y nazw generowanych przez...

Wyświetlenia 499

OK 0

NOK 0

dzlaczego nie lubi? Mavena, cz. I

W ?wiecie sposobów budowania aplikacji javowych króluj? 2 rozwi?zania: Apache Ant i Maven2. Od jakiego? czasu uczestnicz? w sporym projekcie opartym o to drugie rozwi?zanie. O ile Maven (1) mia? opini...

Wyświetlenia 583

OK 0

NOK 0

O testach wydajno?ciowych s?ów kilka

Testy wydajno?ciowe, jak to testy... robi? trzeba. Jak to pisze Misko: You do test, right? Zazwyczaj aby je przeprowadzi? korzysta?em z Apache JMeter. Polecam ten program i mo?e nawet kiedy? zamieszcz...

Wyświetlenia 576

OK 1

NOK 0

S?abe referencje... z czym to si? je?

Dzisiaj ?wi?to Wojska Polskiego. Parady wojskowej nie b?dzie z powodu kryzysu, ale sklepy (z zupe?nie zreszt? innego powodu) pozamykane. A je?? trzeba...Mo?e skusz? si? na s?ab? referencj?... ale z cz...

Wyświetlenia 665

OK 0

NOK 0

Seam z EhCache

W poprzednim wpisie wygenerowali?my sobie pierwsz? aplikacj? Seamow? przy pomocy wtyczki JBoss Tools.Sposób bardzo fajny do szybkiej prezentacji, ale nie oszukujmy si?, jest to sposób dobry dla dziewc...

Wyświetlenia 489

OK 0

NOK 0

Para buch, ko?a w ruch... czyli aplikacja CRUD z JBoss Seam w 5... no mo?e 15 minut ;).

Stoi na stacji lokomotywa, ci??ka ogromna, a? pot z niej sp?ywa... ?e tak zaczn? s?owami poety.Z ko?mi, grubasami i armat?, które rozmieszczone s? w kolejnych wagonach ci?gni?tych przez pojazd si? prz...

Wyświetlenia 539

OK 0

NOK 0

Filmy si? obrobi?y

Sta?o si?.Wszystkie filmy z warszawskiego Eclipse Demo Campu pojawi?y si? na stronie:http://javatv.pl/.Musz? przyzna?, ?e jako? jest niez?a, a i 15 minutowe nagrania ogl?da si? przyjemniej ni? 2 godzi...

Wyświetlenia 532

OK 0

NOK 0

Gar?? wra?e? po warszawskim Eclipse DemoCamp Galileo 2009

W ubieg?y wtorek, 2giego czerwca w Warszawie w budynku MIMUW przy ul. Banacha 2 odby?y si? warsztaty po?wi?cone najnowszemu wydaniu Eclipse IDE (jeszcze w wersji RC) Eclipse DemoCamp Galileo 2009.Wars...

Wyświetlenia 436

OK 0

NOK 0

Pudelek Eclipse Plug-in

Zastanawia?e? si? jak zwi?kszy? wydajno?? pracy Java Teamu w Twojej firmie? Wiesz ile czasu trac? programi?ci prze??czaj?c si? pomi?dzy Eclipsem a przegl?dark? internetow?, ?eby przejrze? najnowsze wi...

Wyświetlenia 674

OK 0

NOK 0

Jazoon09 rozk?ad jazdy

Ca?kiem niedawno pojawi? si? plan konferencji Jazoon09 (czerwiec 2009).I tak wponiedzia?ek dominuje GlassFish i OSGi,we wtorek kup? smako?yków. Mi?dzy innymi Spring 3, Glassfish 3 i JBoss AS 5.0w ?rod...

Wyświetlenia 541

OK 0

NOK 0

leniwe ?adowanie w?a?ciwo?ci w Hibernate

?wi?ta, ?wi?ta i... jeszcze zosta? jeden dzie? ob?arstwa. Tu barszczyk, tam kie?baska, mi?sko, sa?atka, mazurek. Wszystkiego trzeba spróbowa?. A gdyby tak je?? tylko to, co jest w danej chwili niezb?d...

Wyświetlenia 582

OK 0

NOK 0

Jazoon Cutting Edge

Je?eli zawsze chcia?e? opowiedzie? co? ciekawego programistom Java, ?wietnie trafi?e?. Masz pomys? na prezentacj?, ale boisz si?, ?e nie b?dziesz w stanie zaj?? 60, czy 90 minut?Jazoon Cutting Edge - ...

Wyświetlenia 455

OK 0

NOK 0

Ziarna sesyjne - czar prys?.

Dopiero co zachwyca?em si? nad lokalnym i zdalnym sposobem wywo?ywania us?ug ziaren EJB. Przysz?a wiosna, ?nieg stopnia? i czar prys?. Otó? pomi?dzy wywo?aniem danej metody poprzez interfejs oznaczony...

Wyświetlenia 517

OK 0

NOK 0

Jazoon Rookie

Jeste? m?ody, ??dny przygód? Masz mniej ni? 26 lat? Masz co? ciekawego do powiedzenia o Javie? Doskonale si? sk?ada. Zawody Jazoon Rookie s? w?a?nie dla Ciebie. Jeste? m?ody, ??dny przygód? Masz mniej...

Wyświetlenia 525

OK 0

NOK 0

aplikacja JSF i EJB 3.0 w JBoss Tools

W dzisiejszym odcinku, stworzymy aplikacj? webow? (a jak?e) korzystaj?c? z EJB 3.0 i JSF. Kto? mo?e si? zapyta? po co? Przecie? mamy znakomity szkielet na liter? S... Owszem mamy, ale mo?e nie znamy, ...

Wyświetlenia 618

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf