Blog: Mocna Kawa

Najlepsza chmura dla biznesu

Zak?adaj?c jakikolwiek biznes ju? nie ma pyta? o to czy zacz?? korzysta? z chmury, która przechowa dane naszej firmy, tylko jak? wybra?, aby by?a najbardziej elastyczna i spe?nia?a najlepiej funkcje, ...

Wyświetlenia 43

OK 0

NOK 0

Jaki telewizor wybra?

Zakup nowego telewizora to cz?sto jedno z wa?niejszych wydarze? w ?yciu rodziny –  chocia? mo?e to brzmie? odrobin? zabawnie, telewizory stanowi? przecie? centrum rodzinnej rozrywki. Chyba ...

Wyświetlenia 44

OK 0

NOK 0

Czym si? kierowa? przy wyborze Office 365 business

Prowadz?c biuro lub jak?kolwiek dzia?alno?? musimy skupi? si? nad wyborem odpowiedniego oprogramowania, które zapewni nam wszystkie istotne opcje. S? one niezb?dne, aby w?a?ciwie prowadzi? firm?. Paki...

Wyświetlenia 62

OK 0

NOK 0

Ranking gier strategicznych

Gry strategiczne maj? du?? rzesz? fanów, którzy kochaj? g?ówkowa? oraz szuka? ma?o oczywistych na pierwszy rzut oka rozwi?za?. Wi?kszo?? ludzi nie rozumie fenomenu gier tego typu, ale graczy, którzy w...

Wyświetlenia 7

OK 0

NOK 0

Mobilne karty lojalno?ciowe – niepotrzebna wygoda?

Obecnie w wielu sieciach sklepów pojawiaj? si? karty lojalno?ciowe https://www.unicard.pl/karty-lojalnosciowe . W programach uczestniczy wi?kszo?? supermarketów, drogerii i sklepów odzie?owych, spo?ró...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

Produkty firmy Lenovo

Ka?da osoba, która cho? troch? zna si? na ró?nego rodzaju sprz?cie elektrycznym na pewno s?ysza?a o firmie Lenovo. Jest to marka, która jest na rynku do?? d?ugo i bardzo du?o osób korzysta?o ze sprz?t...

Wyświetlenia 67

OK 0

NOK 0

Jakie s? zalety korzystania z maszyny do laminowania na zimno?

Urz?dzenia do laminowania chroni? wa?ne lub cz?sto u?ywane dokumenty i mog? by? u?ywane w ma?ych firmach lub du?ych korporacjach. Laminatory mog? pomóc Ci zaoszcz?dzi? pieni?dze, eliminuj?c konieczno?...

Wyświetlenia 56

OK 0

NOK 0

Dyski SSD kontra dyski HDD

Bardzo wa?nym parametrem, na który trzeba zwróci? uwag? podczas wyboru sprz?tu – laptopa b?d? komputera stacjonarnego, jest dysk twardy. To na dysku instalowany jest system i bardzo wa?ne progra...

Wyświetlenia 58

OK 0

NOK 0

Pojedynek: laptop kontra komputer stacjonarny

W Internecie, na blogach, a tak?e w serwisie z filmami dodawanymi przez u?ytkowników, mo?na znale?? wiele pojedynków: laptop kontra komputer stacjonarny. Testuj?cy sprawdzaj? i porównuj? wydajno?? spr...

Wyświetlenia 20

OK 0

NOK 0

Automatyzacja dzia?a? w ró?nych bran?ach

Mo?e si? wydawa?, ?e obecnie, w wielu sektorach, us?ugodawcy robi? co mog?, aby u?atwi? ?ycie swoim klientom. Nie ma si? co dziwi? – dla klientów wszelkie udogodnienia s? w cenie. Czy obecnie, m...

Wyświetlenia 65

OK 0

NOK 0

Czym kierowa? si? podczas wyboru drukarki laserowej?

Wybór dobrej jako?ci sprz?tu biurowego to zawsze spore wyzwanie, szczególnie dla osób nie znaj?cych si? na temacie. Laik nie wie, czy lepiej sprawdzi si? u niego na przyk?ad drukarka laserowa kolorowa...

Wyświetlenia 60

OK 0

NOK 0

Ewidencjonowanie czasu pracy w firmie

Przede wszystkim zgodnie z prawd? Ka?dy pracodawca ma obowi?zek ewidencjonowa? czas pracy swoich pracowników. W jaki sposób? Prowadz?c odpowiedni? ewidencj?. W jakiej formie? W?a?ciwie dowolnej, o ile...

Wyświetlenia 17

OK 0

NOK 0

Sony Television Systems

The Sony KDL52V5810 includes many benefits, ensuring the optimal television viewing for consumers. If you’re not wanting the KDL52 then you can see the number of wonderful advantages that a view...

Wyświetlenia 229

OK 0

NOK 0

Getting a 2K17 Gaming Laptop

You can get laptops from them on the internet or in store. Despite the fact that gaming laptops are frequently more expensive on account of the additional hardware you discover on the inside, there ar...

Wyświetlenia 182

OK 0

NOK 0

Blog poszed? w zapomnienie

Mo?esz ?mia?o usun?? wszystkie odno?niki do niego.  ...

Wyświetlenia 854

OK 0

NOK 0

Blipujemy – klient Blipa na iPhone

Odesz?y w niepami?? te dobre czasy, kiedy w nowym j?zyku wystarczy?o napisa? Hello World. Teraz jako pierwszy program w nowym j?zyku pisz? si? klienta dla Twittera, a u nas nad Wis?? klienta do Blipa....

Wyświetlenia 749

OK 0

NOK 0

Java Developers Day – ju? nie warto

Pami?tam jeszcze ekscytacj? podczas pierwszej edycji JDD w 2006 roku, kiedy Bruce Eckel sk?ada? podpis pod Thinking in Java. Ile wówczas si? dzia?o! Programowanie aspektowe, generyki, TDD… Jedna...

Wyświetlenia 628

OK 0

NOK 0

Java Developers Day – ju? nie warto

Pami?tam jeszcze ekscytacj? podczas pierwszej edycji JDD w 2006 roku, kiedy Bruce Eckel sk?ada? podpis pod Thinking in Java. Ile wówczas si? dzia?o! Programowanie aspektowe, generyki, TDD… Jedna...

Wyświetlenia 243

OK 0

NOK 0

Intel CEO: We need antivirus…

Zas?yszane. Intel CEO: “We need antivirus, can someone buy me McAfee?” <Few hours later> CIO: “Done.” CEO: “Great, which version?” CIO: “Version ̷...

Wyświetlenia 511

OK 2

NOK 0

Intel CEO: We need antivirus…

Zas?yszane. Intel CEO: “We need antivirus, can someone buy me McAfee?” <Few hours later> CIO: “Done.” CEO: “Great, which version?” CIO: “Version ̷...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf