Blog: O technologiach dla j?zyka Java

Jest kolejny rozdzia? ksi??ki o SCJP

Jest kolejny rozdzia? mojej ksi??ki o SCJP - rozdzia? pierwszy - pt. "Klasy, interfejsy, typy wyliczeniowe". Pokrywa on zakresem cele egzaminacyjne SCJP nr. 1.1, 1.2 i 7.1, tj.:1.1 Napisz kod, w który...

Wyświetlenia 180

OK 0

NOK 0

Jest ju? rozdzia? o kolekcjach i typach generycznych

W?a?nie opublikowa?em kolejny rozdzia? mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6". Rozdzia? popkrywa temat kolekcji, map i typów generycznych. Rado?? moja z jego uko?czenia tym wi?ksza, ?e j...

Wyświetlenia 230

OK 0

NOK 0

Jest rozdzia? "Zagadnienia programowania obiektowego"

W?a?nie opublikowa?em kolejny rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP - "Zagadnienia programowania obiektowego". Rozdzia? pokrywa cele egzaminacyjne SCJP w zakresie punktów 5.1, 5.2 i 5.5, tj.:5.1 Napisz kod z...

Wyświetlenia 181

OK 0

NOK 0

Jak element HTMLa LINK fa?szuje statystyki stron

W?a?nie zako?czy?em proces dodawania kodu zliczaj?cego ods?ony mojego nowego portalu GetSCJP.pl i przy okazji tego? wykry?em ciekaw? rzecz która ma niebagatelne znaczenie dla uzyskania dobrych, tj. pr...

Wyświetlenia 194

OK 0

NOK 0

Jest kolejny rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP - Wyj?tki

W?a?nie opublikowa?em kolejny rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP pt. "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6". Rozdzia? ma tytu? "Wyj?tki" i pokrywa cele egzaminacyjne SCJP w zakresie od punktu 2.4 (bez tem...

Wyświetlenia 174

OK 0

NOK 0

Wydaj? ksi??k? do SCJP

W lutym 2008 ruszy?em z seri? artyku?ów prezentuj?cych materia? pod egzamin SCJP. Trwa?o to nieco ponad rok, ale w ko?cu akcja doczeka?a si? ko?ca który wie?czy dzie?o. W miniony weekend powo?a?em do ...

Wyświetlenia 320

OK 0

NOK 0

T?umaczenie "open-source" jako "otwarto?ród?owa"

Natrafi?em dzi? w sieci (w artykule "Direct Web Remoting (DWR) 3.0 w wersji Release Candidate") na termin "otwarto?ród?owa" (np. biblioteka otwarto?ród?owa) w miejscu gdzie wi?kszo?? z nas u?y?aby ter...

Wyświetlenia 190

OK 0

NOK 0

Proces dostarczenia us?ug w architekturze SOA

Model funkcjonowania dzia?ów IT w firmach, widziany z lotu ptaka, jest dosy? prosty. IT pe?ni rol? czysto s?u?ebn?, tj. ma za zadanie dostarcza? rozwi?zania informatyczne zaspokajaj?ce pewne potrzeby,...

Wyświetlenia 236

OK 0

NOK 0

Oracle kupuje Sun Microsystems

Producent baz danych Oracle kupuje firm? Sun Microsystems! Warto?? transakcji to oko?o 7,4 mld USD. Tym samym Oracle przejmuje wszystkie prawa do j?zyka programowania Java, bazy danych MySQL, systemu ...

Wyświetlenia 184

OK 0

NOK 0

SCJP - Tokenizacja tekstu

Tokenizacja to proces w wyniku którego monolityczny tekst zostaje podzielony na ci?g pojedynczych tokenów. Tokeny to ci?gi znaków ograniczone ustalonymi separatorami takimi jak spacje czy przecinki, a...

Wyświetlenia 298

OK 0

NOK 0

Moja prezentacja o GIu na JAVArsovii 2009

Kolejna edycja JAVArsovii - JAVArsovia 2009 - ju? wkrótce; wszystko wskazuje na to, ?e 4-tego lipca. Trwaj? poszukiwania sponsorów, patronów medialnych i... prelegentów. Chcesz wyst?pi? na konferencji...

Wyświetlenia 166

OK 0

NOK 0

TIBCO General Interface – Warstwa widoku dla SOA

O projekcie TIBCO GI dowiedzia?em si? kilka dni temu. Pocz?tkowo sceptyczny w ko?cu postanowi?em spróbowa? i przekona? si? ile to jest warte. Przedrostek TIBCO móg?by sugerowa? ?e chodzi o produkt kom...

Wyświetlenia 206

OK 0

NOK 0

Mam SCJP 6

Zebra?em si? w sobie i poszed?em na egzamin. Co prawda uczy?em si? pod k?tem SCJP 5, ale stwierdzi?em ?e... no có?, SCJP 6 b?dzie lepiej wygl?da?o "w papierach" a ró?nice s? nie wielkie wi?c nie powin...

Wyświetlenia 151

OK 0

NOK 0

SCJP - Test z w?tków

Przysz?o mi w?a?nie do g?owy takie pytanko testowe pod k?tem SCJP - jaki b?dzie efekt uruchomienia poni?szego kodu (odpowied? do "wytestowania"):public class ThreadTest { public static void main(Str...

Wyświetlenia 171

OK 0

NOK 0

Konferencja .NET w miejscu Javarsovii 2008

Koledzy ze spo?eczno?ci .NET postanowili zorganizowa? konferencj?. Impreza nazywa si? Communities to Communities i planowana jest na 14 marca 2009 r. Ciekawostk? jest, ?e odb?dzie si? ona w gmachu Wyd...

Wyświetlenia 190

OK 0

NOK 0

Materia?y z prezentacji o iBATISie na Warszawa JUG

Prezentacja odby?a si? zgodnie z planem: ca?o?? trwa?a niespe?na 2 godziny, by?y slajdy - które zgodnie z obietnic? publikuj? (tu) -, by?y przyk?ady na ?ywo, by?a dyskusja. Chyba nawet uda?o mi si? uz...

Wyświetlenia 162

OK 0

NOK 0

Jestem IBM Certified SOA Solution Designer

Mi?o mi poinformowa?, ?e zda?em dzi? egzamin "Test 667: Architectural Design of SOA Solutions" i tym samym zdoby?em certyfikat "IBM Certified SOA Solution Designer". Planowa?em ten krok ju? od jakiego...

Wyświetlenia 160

OK 0

NOK 0

Moja prezentacja o iBATISie na Warszawa JUG

Ju? za nieca?e dwa tygodnie – 20 stycznia 2009 – poprowadz? prezentacj? o iBATISie w ramach cyklicznych spotka? grupy Warszawa JUG. Temat prezentacji to „Co? mi?dzy ORM a JDBC, czyli iBATIS Data Mappe...

Wyświetlenia 169

OK 0

NOK 0

Jak z kodu wtyczki do Eclipse dosta? obiekt wybranego pliku

W ko?cu pojawi?a si? dobra okazja, by napisa? wtyczk? (plug-in) do Eclipse; co?, czego chcia?em, albo wr?cz o czy marzy?em ju? od do?? dawna. Sprawa jest dosy? prosta; chc?, aby po klikni?ciu prawym g...

Wyświetlenia 169

OK 0

NOK 0

SCJP - Stany w?tków

Czytam sobie 9. rozdzia? ksi??ki "SCJP Sun Certified Programmer for Java 5 Study Guide (Exam 310-055)", tj. o w?tkach, a konkretnie fragment o stanach w jakich w?tek mo?e si? znajdowa? i... oczom nie ...

Wyświetlenia 185

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf