Blog: O technologiach dla j?zyka Java

SOA to tylko element architektury IT

SOA to rodzaj architektury – jeden z wielu drogowskazów, ucz?cych nas jak nale?y organizowa? systemy informatyczne przedsi?biorstwa, by by?y takie jakimi chcieliby?my je widzie?. Mo?e to si? wydawa? s...

Wyświetlenia 1089

OK 0

NOK 0

Mam SCWCD

W zesz?y pi?tek zdoby?em nowe trofeum - certyfikat SCWCD, EE 5. Kolekcja ro?nie. Wynik egzaminu bardzo dobry, a? 94 %. Troch? nawet ponad to czego bym si? spodziewa?.Jakie wra?enia z egzaminu? W sumi...

Wyświetlenia 630

OK 0

NOK 0

Portal naukaJavy.pl

Nadszed? ju? czas ujawni? moje nowe przedsi?wzi?cie. Jacek Laskowski ujawni? swoje plany stworzenia nowego serwisu ad. Javy i spo?eczno?ci wokó? niej skupionej ju? na etapie domeny internetowej (no, m...

Wyświetlenia 626

OK 0

NOK 0

Jak zacz?? nauk? Javy

Wielokrotnie zdarza?o mi si? s?ysze? pytanie - "jak najlepiej zacz?? nauk? Javy"? Co zwyk?em odpowiada? w takiej sytuacji? Co? w stylu "yyy... uuuu... mo?e od... Thinking in Java?"W?a?ciwie to nie wie...

Wyświetlenia 565

OK 0

NOK 0

IE to jednak straszne G

Narzekanie na Internet Explorera to nic nowego. Ja sam u?ywam g?ównie Firefoxa, ale jako? tak - a? do tej pory - bez wi?kszego przekonania o jego ogromnej wy?szo?ci nad IE. Teraz, kiedy to zobaczy?em ...

Wyświetlenia 564

OK 0

NOK 0

Komisja Europejska akceptuje przej?cie SUNa

Oracle otrzyma? bezwarunkow? zgod? Komisji Europejskiej na przej?cie SUNa. Swojego TAK nie wypowiedzia?y jeszcze Chiny i Rosja, ale sprawa wydaje si? by? przes?dzona. Co to oznacza dla przysz?o?ci Jav...

Wyświetlenia 506

OK 0

NOK 0

Uruchamiamy us?ug? JAX-WS na serwerze Tomcat

Jaki? czas temu (ju? dosy? dawno) zmaga?em si? z uruchomieniem us?ugi sieciowej JAX-WS na serwerze Tomcat. Nie uda?o mi si? wtedy... ale uda?o mi si? dzisiaj. A uda?o mi si?, bo wszystko co by?o trzeb...

Wyświetlenia 516

OK 1

NOK 0

SOA to nie jest worek z us?ugami!

Cz?sto spotykam si? z podej?ciem, w którym ogranicza si? SOA do roli worka z us?ugami. Zgodnie z tym podej?ciem trzeba mie? dobry worek – tj. ESB + rejestr UDDI – i to w zasadzie powinno wystarczy?, b...

Wyświetlenia 538

OK 1

NOK 0

Wdro?enie SOA metod? ma?ych kroków

SOA jest strategi? w du?ej mierze specyficzn?: trudno oszacowa? zwrot z inwestycji; trudno stwierdzi? czy dany – wdro?ony w jakiej? firmie - zestaw mechanizmów i procedur to ju? SOA, czy jeszcze nie; ...

Wyświetlenia 580

OK 0

NOK 0

Fix na problemy z aplikacjami WWW w IE8

Je?li kto? ma aplikacj? WWW, która wygl?da OK w IE7 a w IE8 zacz??a si? roz?azi? - i naturalnie chcia?by to poprawi? - to okazuje si?, ?e jest na to prosty sposób. Wystarczy doda? nag?ówek:<meta ht...

Wyświetlenia 583

OK 1

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1490

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1582

OK 3

NOK 0

Statystyki dla bloga z pomoc? Google Analytics

Dosta?em wczoraj od Grzegorza Duda pytanie o statystyki mojego bloga... zawstydzi?em si?, ?e mam je takie s?abe - nie w tym sensie, ?e mam ma?o ods?on, tylko w tym, ?e np. nie wiem jaki procent ruchu ...

Wyświetlenia 523

OK 0

NOK 0

Ksi??ka gotowa!

W?a?nie opublikowa?em ostatni rozdzia?. Niniejszym og?aszam wi?c, ?e wydanie pierwsze ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" zosta?o uko?czone. Zapraszam do lektury! A poni?ej wykres pokazuj?c...

Wyświetlenia 594

OK 1

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1902

OK 0

NOK 0

Zmieni? si? egzamin na certyfikat SCJP 6

Jak donosi kolega Kamil Wójcik zmieni? si? nieco egzamin na certyfikat SCJP 6. Wszystkich których interesuje co si? konkretnie zmieni?o zapraszam do lektury informacji na ten temat, któr? to opublikow...

Wyświetlenia 549

OK 0

NOK 0

Jest nowy rozdzia? ksi??ki do SCJP

W?a?nie opublikowa?em kolejny rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP - "W?tki". Zosta?y jeszcze dwa rozdzia?y i b?dzie komplet. Przy okazji - pod koniec lipca wybieram si? na d?u?szy urlop co jest równoznaczn...

Wyświetlenia 535

OK 0

NOK 0

Co to znaczy "dobrze napisa? artyku?"?

Zainteresowa?em si? ostatnio na powa?nie (z racji ksi??ki któr? pisz?) problematyk? sprawnego w?adania j?zykiem... polskim, z naciskiem na j?zyk pisany. Kupi?em opas?e tomisko traktuj?ce o tym?e j?zyk...

Wyświetlenia 503

OK 0

NOK 0

Co to znaczy "dobrze wykona? projekt"?

Inspirowany co nieco konferencj? na której ostatnio zdarzy?o mi si? go?ci?, a w?a?ciwie tym co tam us?ysza?em, zamy?li?em si? co nieco nad tym, co to w?a?ciwie znaczy „dobrze wykona? projekt”. Widzia?...

Wyświetlenia 491

OK 0

NOK 0

Opublikowa?em rozdzia? "Kompilator oraz Maszyna Wirtualna"

Opublikowa?em rozdzia? "Kompilator oraz Maszyna Wirtualna". Co prawda pisanie zako?czy?em ju? jako? w ?rod? a opublikowa?em de-facto w pi?tek, ale dopiero dzi? znalaz?em chwil? by podzieli? si? z wami...

Wyświetlenia 547

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf