Blog: O technologiach dla j?zyka Java

SOA to tylko element architektury IT

SOA to rodzaj architektury – jeden z wielu drogowskazów, ucz?cych nas jak nale?y organizowa? systemy informatyczne przedsi?biorstwa, by by?y takie jakimi chcieliby?my je widzie?. Mo?e to si? wydawa? s...

Wyświetlenia 1146

OK 0

NOK 0

Mam SCWCD

W zesz?y pi?tek zdoby?em nowe trofeum - certyfikat SCWCD, EE 5. Kolekcja ro?nie. Wynik egzaminu bardzo dobry, a? 94 %. Troch? nawet ponad to czego bym si? spodziewa?.Jakie wra?enia z egzaminu? W sumi...

Wyświetlenia 659

OK 0

NOK 0

Portal naukaJavy.pl

Nadszed? ju? czas ujawni? moje nowe przedsi?wzi?cie. Jacek Laskowski ujawni? swoje plany stworzenia nowego serwisu ad. Javy i spo?eczno?ci wokó? niej skupionej ju? na etapie domeny internetowej (no, m...

Wyświetlenia 655

OK 0

NOK 0

Jak zacz?? nauk? Javy

Wielokrotnie zdarza?o mi si? s?ysze? pytanie - "jak najlepiej zacz?? nauk? Javy"? Co zwyk?em odpowiada? w takiej sytuacji? Co? w stylu "yyy... uuuu... mo?e od... Thinking in Java?"W?a?ciwie to nie wie...

Wyświetlenia 595

OK 0

NOK 0

IE to jednak straszne G

Narzekanie na Internet Explorera to nic nowego. Ja sam u?ywam g?ównie Firefoxa, ale jako? tak - a? do tej pory - bez wi?kszego przekonania o jego ogromnej wy?szo?ci nad IE. Teraz, kiedy to zobaczy?em ...

Wyświetlenia 593

OK 0

NOK 0

Komisja Europejska akceptuje przej?cie SUNa

Oracle otrzyma? bezwarunkow? zgod? Komisji Europejskiej na przej?cie SUNa. Swojego TAK nie wypowiedzia?y jeszcze Chiny i Rosja, ale sprawa wydaje si? by? przes?dzona. Co to oznacza dla przysz?o?ci Jav...

Wyświetlenia 537

OK 0

NOK 0

Uruchamiamy us?ug? JAX-WS na serwerze Tomcat

Jaki? czas temu (ju? dosy? dawno) zmaga?em si? z uruchomieniem us?ugi sieciowej JAX-WS na serwerze Tomcat. Nie uda?o mi si? wtedy... ale uda?o mi si? dzisiaj. A uda?o mi si?, bo wszystko co by?o trzeb...

Wyświetlenia 542

OK 1

NOK 0

SOA to nie jest worek z us?ugami!

Cz?sto spotykam si? z podej?ciem, w którym ogranicza si? SOA do roli worka z us?ugami. Zgodnie z tym podej?ciem trzeba mie? dobry worek – tj. ESB + rejestr UDDI – i to w zasadzie powinno wystarczy?, b...

Wyświetlenia 565

OK 1

NOK 0

Wdro?enie SOA metod? ma?ych kroków

SOA jest strategi? w du?ej mierze specyficzn?: trudno oszacowa? zwrot z inwestycji; trudno stwierdzi? czy dany – wdro?ony w jakiej? firmie - zestaw mechanizmów i procedur to ju? SOA, czy jeszcze nie; ...

Wyświetlenia 612

OK 0

NOK 0

Fix na problemy z aplikacjami WWW w IE8

Je?li kto? ma aplikacj? WWW, która wygl?da OK w IE7 a w IE8 zacz??a si? roz?azi? - i naturalnie chcia?by to poprawi? - to okazuje si?, ?e jest na to prosty sposób. Wystarczy doda? nag?ówek:<meta ht...

Wyświetlenia 607

OK 1

NOK 0

Drukowana wersja mojej ksi??ki do SCJP

W?a?nie odebra?em z drukarni egzemplarz próbny drugiego wydania mojej ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6"! Wysz?o ca?kiem dobrze i tym samym ruszam z drukiem - nak?ad ma by? gotowy na najbl...

Wyświetlenia 1560

OK 3

NOK 0

Monitorowanie JVM z u?yciem JConsole

Zdarzy?o mi si? ostatnio pope?ni? aplikacj?, która intensywnie tworzy nowe w?tki. W?tki te powinny istnie? od kilku do kilkudziesi?ciu sekund. Niby wszystko dzia?a, ale jak by si? tu upewni?, ?e w?tki...

Wyświetlenia 1656

OK 3

NOK 0

Statystyki dla bloga z pomoc? Google Analytics

Dosta?em wczoraj od Grzegorza Duda pytanie o statystyki mojego bloga... zawstydzi?em si?, ?e mam je takie s?abe - nie w tym sensie, ?e mam ma?o ods?on, tylko w tym, ?e np. nie wiem jaki procent ruchu ...

Wyświetlenia 551

OK 0

NOK 0

Ksi??ka gotowa!

W?a?nie opublikowa?em ostatni rozdzia?. Niniejszym og?aszam wi?c, ?e wydanie pierwsze ksi??ki "Przygotowanie do certyfikacji SCJP 6" zosta?o uko?czone. Zapraszam do lektury! A poni?ej wykres pokazuj?c...

Wyświetlenia 618

OK 1

NOK 0

Ksi??ka ju? prawie gotowa

Jest ju? przedostatni rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP. Jeszcze tylko jeden i b?dzie koniec. Przy okazji - dzi?kuj? wszystkim którzy dopytuj? si? mnie czemu tak d?ugo nie publikowa?em kolejnych rozdzia?...

Wyświetlenia 1938

OK 0

NOK 0

Zmieni? si? egzamin na certyfikat SCJP 6

Jak donosi kolega Kamil Wójcik zmieni? si? nieco egzamin na certyfikat SCJP 6. Wszystkich których interesuje co si? konkretnie zmieni?o zapraszam do lektury informacji na ten temat, któr? to opublikow...

Wyświetlenia 585

OK 0

NOK 0

Jest nowy rozdzia? ksi??ki do SCJP

W?a?nie opublikowa?em kolejny rozdzia? mojej ksi??ki do SCJP - "W?tki". Zosta?y jeszcze dwa rozdzia?y i b?dzie komplet. Przy okazji - pod koniec lipca wybieram si? na d?u?szy urlop co jest równoznaczn...

Wyświetlenia 562

OK 0

NOK 0

Co to znaczy "dobrze napisa? artyku?"?

Zainteresowa?em si? ostatnio na powa?nie (z racji ksi??ki któr? pisz?) problematyk? sprawnego w?adania j?zykiem... polskim, z naciskiem na j?zyk pisany. Kupi?em opas?e tomisko traktuj?ce o tym?e j?zyk...

Wyświetlenia 533

OK 0

NOK 0

Co to znaczy "dobrze wykona? projekt"?

Inspirowany co nieco konferencj? na której ostatnio zdarzy?o mi si? go?ci?, a w?a?ciwie tym co tam us?ysza?em, zamy?li?em si? co nieco nad tym, co to w?a?ciwie znaczy „dobrze wykona? projekt”. Widzia?...

Wyświetlenia 518

OK 0

NOK 0

Opublikowa?em rozdzia? "Kompilator oraz Maszyna Wirtualna"

Opublikowa?em rozdzia? "Kompilator oraz Maszyna Wirtualna". Co prawda pisanie zako?czy?em ju? jako? w ?rod? a opublikowa?em de-facto w pi?tek, ale dopiero dzi? znalaz?em chwil? by podzieli? si? z wami...

Wyświetlenia 571

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf