Blog: Samouczek Programisty

Wyra?enia lambda w j?zyku Java

W artykule tym poznasz mechanizm tworzenia wyra?e? lambda. Dowiesz si? jak ich u?ywa?. Poznasz te? praktyczne zastosowania. Dowiesz si? te? jak dzia?a operator ::. Je?li jeste? […]...

Wyświetlenia 483

OK 0

NOK 0

Jak dosta? pierwsz? prac? jako programista

CV kandydata na m?odszego programist? nie musi by? puste, wr?cz przeciwnie. W?a?ciwie to musisz mie? si? czym pochwali?, aby dosta? t? pierwsz? posad?. O tym nad […]...

Wyświetlenia 282

OK 0

NOK 0

Od zera do developera, czyli jak zosta? programist?

Zdecydowanie pytania tego typu dostaj? od Was najcz??ciej. Wiedza zwi?zana z programowaniem jest bardzo rozleg?a. Pocz?tkuj?cy mog? czu? si? zagubieni. Wcale si? im nie dziwi?. Postaram […]...

Wyświetlenia 297

OK 0

NOK 0

Pogodynka – podsumowanie

Pogodynka to projekt, w ramach którego od marca do maja pracowa?em nad stacj? pogodow? opart? o Raspberry Pi. Ten artyku? podsumowuje ostatni? cz??? prac nad projektem. […]...

Wyświetlenia 474

OK 0

NOK 0

Pogodynka – integracja

Raport z frontu Pogodynki. Ostatnie dwa dni min??y pod znakiem integracji. Spina?em w ca?o?? poszczególne elementy projektu. Pisania kodu by?o tu niewiele, raczej wyszukiwanie b??dów i […]...

Wyświetlenia 237

OK 0

NOK 0

Pogodynka – szkic interfejsu u?ytkownika

Pogodynka to projekt, w ramach którego przy pomocy Raspberry Pi i czujnika temperatury udost?pni? aktualne odczyty temperatury na stronie www. Ten krótki wpis podsumowuje dzisiejszy post?p […]...

Wyświetlenia 232

OK 0

NOK 0

Formatter – formatowanie ?a?cuchów znaków

W trakcie pracy z ?a?cuchami znaków bardzo cz?sto musimy prezentowa? je odpowiednim formacie. Dzisiejszy artyku? po?wi?cony b?dzie w?a?nie formatowaniu ?a?cuchów znaków. Dodatkowo dowiesz si? czym jes...

Wyświetlenia 242

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja bazy danych

Zabawy z Pogodynk? ci?g dalszy. Dzisiaj opisz? co uda?o mi si? zrobi? w niedzielny wieczór w sprawie Pogodynki. Zapraszam do lektury. Niestety moje plany kontynuacji konfiguracji […]...

Wyświetlenia 292

OK 0

NOK 0

String cache i StringBuilder w praktyce

Znajomo?? biblioteki standardowej w zakresie pracy z ?a?cuchami znaków jest niezb?dna do wydajnej pracy. ?wiadomo?? pewnych ogranicze? i w?a?ciwo?ci zwi?zanych z ?a?cuchami znaków tak?e si? przydaje. ...

Wyświetlenia 243

OK 0

NOK 0

Pogodynka – konfiguracja serwera

We wpisie tym podsumowuj? post?p prac nad projektem Pogodynka. W tym tygodniu wy??cznie devops. Pokrótce opisz? Ci moje przygody z konfiguracj? VPS przy pomocy Puppet’a. Konfiguracja […]...

Wyświetlenia 320

OK 0

NOK 0

Deskryptor wdro?enia w aplikacjach webowych

Do tej pory w konfigurowaniu wszystkich elementów aplikacji webowej pos?ugiwa?em si? adnotacjami. Nadszed? czas aby? pozna? inny sposób konfiguracji aplikacji webowych. Konfiguracja przy pomocy pliku ...

Wyświetlenia 306

OK 0

NOK 0

Pogodynka – JPA i Spring Data

Raport z frontu Pogodynki cz??? 6. Dzisiaj pokrótce opisuj? konfiguracj? warstwy dost?pu do bazy danych. Sama konfiguracja sko?czy?a si? na dodaniu kilku zale?no?ci i magicznych adnotacji, […]...

Wyświetlenia 258

OK 0

NOK 0

Kontekst serwletu i obiekty nas?uchuj?ce w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o kolejnych podstawowych elementach, niezb?dnych do budowania aplikacji webowych w Javie. Dowiedz si? czym jest kontekst serwletu (ang. servlet context) i jak mo?esz […]...

Wyświetlenia 266

OK 0

NOK 0

Pogodynka – JSON i walidacja

Kolejny raport z frontu Pogodynki. Tym razem krótko, w kilku ?o?nierskich s?owach opisz? o post?py w Pogodynce. Zabawa z JSONem Nie mog? powiedzie?, ?e zrobi?em to […]...

Wyświetlenia 283

OK 0

NOK 0

Filtry w aplikacjach webowych

W artykule przeczytasz o komponentach u?ywanych w praktycznie ka?dej aplikacji webowej. Mowa tu o filtrach. Wysokopoziomowe biblioteki pomagaj?ce tworzy? aplikacje webowe (takie jest Spring MVC) bazuj...

Wyświetlenia 286

OK 0

NOK 0

Nag?ówki, sesje i ciasteczka

W pierwszej cz??ci artyku?u opisuj?cej serwlety dowiedzia?e? si? podstaw dotycz?cych serwletów. W tym artykule b?dziesz móg? poszerzy? t? wiedz?. Dowiesz si? jakie mo?liwo?ci daj? klasy HttpServletReq...

Wyświetlenia 284

OK 0

NOK 0

Pogodynka – szkielet aplikacji webowej

Kolejna informacja dotycz?ca post?pu prac nad projektem Pogodynka. Dzisiaj troch? o Spring MVC i przyk?adowej konfiguracji, zapraszam do lektury. W tym tygodniu przygotowa?em dla Was do?? […]...

Wyświetlenia 268

OK 0

NOK 0

Serwlety w aplikacjach webowych

W artykule tym przeczytasz o serwletach. Poznasz podstawy protoko?u HTTP. Dowiesz si? czym s? serwlety i jak je pisa?. Dowiesz si? tak?e czym jest plik war […]...

Wyświetlenia 274

OK 0

NOK 0

Pogodynka – dzia?aj?cy termometr

Relacja z frontu projektu Pogodynka. Dzisiaj przeczytasz o tym czym jest projekt modu?owy w Gradle, zobaczysz jak wygl?da podstawowy szablon aplikacji webowej. Dowiesz si? te? jak […]...

Wyświetlenia 328

OK 0

NOK 0

Wprowadzenie do aplikacji webowych

W artykule tym przeczytasz o aplikacjach webowych. Dowiesz si? czym s? aplikacje webowe i jak dzia?aj?. Dowiesz si? czym jest serwer, sewlet czy kontener serwletów. Poznasz […]...

Wyświetlenia 258

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf