Blog: Jug ?ód?

Geecon 2017 - recenzja

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Liberation Serif",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family...

Wyświetlenia 539

OK 0

NOK 0

Devoxx 2017

Devoxx 2017    Tegoroczny Devoxx w Krakowie trwa? od 21 do 23 czerwca  i odby?si?w centrum kongresowym ICE, które wed?ug organizatorów mo?e pomie?ci

Wyświetlenia 314

OK 0

NOK 0

MCE 2017 - wygrany bilet “Bo mam szcz??cie”

Dzi?ki ?ódzkiemu JUG-owi oraz firmie Proidea wygra?em bilet na jedn? z najwi?kszych konferencji w Polsce dotycz?c? technologii Mobilnych. Konferencj? uwa?am za naprawd? udan?. Na du?y plus zas?uguje p...

Wyświetlenia 238

OK 0

NOK 0

Scalasphere 2017 by J?drzej Nowowiejski & Sebastian Szyller

Beginning of March in Cracow brought us the 2nd edition of this conference. Scalasphere could be categorized as quite unusual as it's focused not on academic discussions, frameworks or languages thems...

Wyświetlenia 230

OK 0

NOK 0

Lambda Days 2017

Konferencja Lambda Days 2017 odby?a si? 9-10 lutego 2017 roku w Krakowie. Dzi?ki temu, ?e JUG zorganizowa? nam mo?liwo?? uczestnictwa w tym wydarzeniu, odrobinie szcz??cia oraz temu, ?e op?aci?em sk?a...

Wyświetlenia 301

OK 0

NOK 0

ng-poland 2016 - konferencja frontendowa z perspektywy backendowca

Pierwsza polska edycja konferencji dotycz?cej Angular'a odby?a si? 22 listopada 2016 w rozpoznawalnym miejscu stolicy, które jest ?atwo dost?pne dla podró?uj?cych ka?dym ?rodkiem transportu - na Stadi...

Wyświetlenia 427

OK 0

NOK 0

DevOpsDays Warsaw 2016

Kilka suchych faktów na pocz?tekDzi?ki uprzejmo?ci ?ódzkiego Juga oraz odrobinie szcz??cia podczas losowania, mia?em mo?liwo?? uczestniczenia w ?wietnej konferencji DevOpsDays Warsaw 2016, która by?a ...

Wyświetlenia 295

OK 0

NOK 0

2016-10-06 Mobiconf

Na przestrzeni roku uda?o mi si? odwiedzi? wszystkie najwi?ksze konferencje po?wi?cone technologiom mobilnym. W du?ej mierze dzi?ki wspó?pracy JUG ?ód? wraz z organizatorami tych?e eventów. (Polecam a...

Wyświetlenia 333

OK 0

NOK 0

2016-10-22 Mobilization 2016

Zmobilizowani StudenciNa konferencji Mobilization przyby?a grupa studentów 4 roku informatyki na P?. Ogólnie wszyscy byli?my mi?o zaskoczeni profesjonalnym zorganizowaniem jak i tematyk?. Poni?ej prze...

Wyświetlenia 354

OK 0

NOK 0

http://2016.reactive.geecon.org/

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }RejestracjaRejestracja odby?a si? szybko i bezproblemowo. Mo?na by?o przyj?? na ostatni? chwil?.CateringOd rana dla uczestników ko...

Wyświetlenia 354

OK 0

NOK 0

2016-06-30 – Polyconf 2016

Ucz si? co najmniej jednego nowego j?zyka programowania ka?dego roku. Poszczególne j?zyki rozwi?zuj? te same problemy na ró?ne sposoby. Ucz?c si? ró?nych podej?? jeste? w stanie poszerzy? swoje horyzo...

Wyświetlenia 401

OK 0

NOK 0

2016-04-21 Mobile Central Europe

Promuj?c konferencj? Mobile Central Europe jako Mobilization i JUG ?ód? uda?o si? nam wypromowa? 22 wej?ciówki (22 osoby u?y?y kodu zni?kowego mobilization-juglodz). Zgodnie z umow? z organizatorami M...

Wyświetlenia 477

OK 0

NOK 0

April with a broad range of technologies @ JUG Lodz

April was a very intensive month in JUG Lodz. We had some guests from outside our city who performed very interesting presentation and exciting workshop on some new technologies. We also had some pre...

Wyświetlenia 474

OK 0

NOK 0

JUG Lodz in March - Invasion of Architectures

In March we had a chance to take a different perspective of our daily work. Because of many presentations about general conception of Architecture we looked at a IT systems as a whole with all consequ...

Wyświetlenia 462

OK 0

NOK 0

2016-03-31 Warsztaty Functional programming (Scala)

Warsztaty Function programming (Scala) Wst?pS? czasami momenty w pracy programisty, gdy dostajesz ol?nienia lub momenty gdy u?wiadamiasz sobie, ?e ma?o wiesz, chocia? wydawa?o Ci si? inaczej.Obie...

Wyświetlenia 328

OK 0

NOK 0

February 2016 at JUG Lodz

February started with a lecture from Tomasz Dziurko (https://twitter.com/TomaszDziurko) about recruitment in IT. The presentation gave developers richer perspective on how their actions are being se...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

2016-02-18 - Lambda Days 2016

Zaczniemy od propagandy, czyli - ludzie, p?a?cie sk?adki JUGa, bo mo?na wygra? wej?ciówki na konferencje :)Wej?ciówk? wygra?em i pojecha?em na Lambda Days do Krakowa, 18-19 lutego 2016 r. Prelekcje od...

Wyświetlenia 411

OK 0

NOK 0

Happy New Year - January 2016 @ JUG Lodz

Modularity and OSGI We started 2016 by having a chance to listen an interesting lecture from true IT Industry veteran - Milen Dynkov (https://twitter.com/milendyankov). Milen spoke about many good w...

Wyświetlenia 700

OK 0

NOK 0

JVM Armageddon just before Christmas (and more ) - December @ JUG Lodz

Take a look at the picture below to feel the magic of December and then you can move on to read about presentations JVM Armageddon At the very beginning of the last month of 2015 we had a pleasure...

Wyświetlenia 988

OK 0

NOK 0

2015-12-04 Droidcon - recenzja konferencji

JUG i wej?ciówka na Droidcon. G?ównym celem JUG ?ód? jest dzielenie si? wiedz? oraz wspieranie ?ódzkiej sceny IT. Jednak nie s? to jedynie cotygodniowe spotkania, ale równie? i stowarzyszenie, które s...

Wyświetlenia 378

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf