Blog: Mariusz Prowa?nik

460 mln dolarów strat z powodu b??du przy wdro?eniu. Przypadek Knight Capital

Rok 2012 by? bardzo pechowy dla Knight Capital, ameryka?skiej firmy robi?cej algorytmiczny trading. B??dne wdro?enie nowej wersji jednego z ich systemów spowodowa?o 460 mln USD strat i zako?czy?o ?ywo...

Wyświetlenia 516

OK 0

NOK 0

Jak software pomaga zarabia? bankom na rynkach finansowych. Na przyk?adzie systemu THOR.

Ju? prawie dwa lata programuj? systemy do "algorithmic trading" dla finansowej korporacji i zdoby?em nieco wgl?du w rynki kapita?owe od strony technologicznej. D?ugo kusi?o mnie, ?eby co? na ten temat...

Wyświetlenia 299

OK 0

NOK 0

Deep Learning - maszyny takie dobre, ?e a? strach je uczy?

Deep Learning to takie bardzo obiecuj?ce algorytmy sztucznej inteligencji, u?yte mi?dzy innymi w samoje?d??cym Google Car. Polecam prelekcj? na ten temat, wyg?oszon? na TedX:Jeremy Howard twierdzi, ?e...

Wyświetlenia 464

OK 0

NOK 0

Zagadka z b??dzeniem losowym

Wyobra? sobie gr? wed?ug takich zasad: ustalasz z przeciwnikiem liczb? rund, np 100wyk?adasz na stó? 100 z?podczas ka?dej z rund rzucasz monet? je?li wypadnie orze?, przeciwnik dok?ada do puli 50% te...

Wyświetlenia 366

OK 0

NOK 0

Krzywa mo?liwo?ci produkcyjnych a tworzenie oprogramowania

Okazuje si?, ?e dylematy trapi?ce wielu programistów, znane s? ekonomistom nie od dzi?. Nie s?dz?, ?eby zacz??o si? to od armat i mas?a, ale to na ich przyk?adzie P. Samuelson w swoim podr?czniku ekon...

Wyświetlenia 423

OK 0

NOK 0

Extractor story, czyli znów o Scali

W Scali mo?na w ciekawy sposób tworzy? i u?ywa? wyra?enia regularne. Na przyk?ad, wyci?gn?? z numeru pesel rok, miesi?c i dzie? urodzenia mo?na w taki sposób:val PeselRegex = """(\d\d)(...

Wyświetlenia 323

OK 0

NOK 0

Niejawne konwersje i parametry w Scali

Ostatnio programuj? troch? w Scali, wi?c trzeba by wzi?? na tapet? co? z tego j?zyka. Poka?? na przyk?adach u?ycie niejawnych konwersji i parametrów.Niejawne parametrypackage conversionsimport scala.c...

Wyświetlenia 397

OK 0

NOK 0

O spotkaniach wzorowanych na Daily Scrum

Przez nieca?y rok mia?em przyjemno?? pracowa? w zwinnym zespole, który z powodzeniem wprowadzi? Scrum - w ca?o?ci. By?em zaskoczony jak bardzo mo?na poprawi? sposób pracy nad projektem IT. Zmieni...

Wyświetlenia 390

OK 0

NOK 0

Nowy blog

Stworzy?em nowy blog: mprowaznik.github.io, na którym b?d? pisa? po angielsku. Zestawienie Octopress'a i Github Pages zaj??o mi wi?cej czasu ni? bym si? spodziewa?, ale uda?o si?. Pierwszy, krótki pos...

Wyświetlenia 338

OK 0

NOK 0

Wra?enia po Scalar Conference

W sobot? w Warszawie odby?o si? bardzo ciekawe wydarzenie, w którym mia?em przyjemno?? bra? udzia?: Scalar Conference. By?a to pierwsza w Polsce konferencja dla entuzjastów j?zyka Scala. Uwa?am j? za ...

Wyświetlenia 357

OK 0

NOK 0

Aproksymacja liczby e w Clojure

W tym po?cie poka?? jedn? z ró?nic pomi?dzy programowaniem funkcyjnym a imperatywnym, na przyk?adzie szacowania warto?ci liczby e.Odrobina teoriiDo szacowania liczby e wykorzystam jej rozwini?cie w sz...

Wyświetlenia 343

OK 0

NOK 0

Warszawa Scala User Group

W Warszawie powsta?a nowa nowa grupa: "Warszawa Scala User Group". Chyba nie musz? pisa? jakiego j?zyka programowania entuzjastów b?dzie zrzesza? ;) Do??czy? mo?na przez meetup.com.Dodam, ?e 5.02.2014...

Wyświetlenia 384

OK 0

NOK 0

Jak doskonali? znajomo?? Clojure? Rozwi?zuj zadania z 4clojure.com

Nauka j?zyka funkcyjnego, to co? wi?cej ni? nauka nowego j?zyka programowania. Jak kto? programuje w C♯, to nie sprawi mu wi?kszego problemu napisanie generatora liczb pierwszych w Javie. Inacz...

Wyświetlenia 379

OK 0

NOK 0

"Mity i problemy w Agile" - recenzja ksi??ki Wiktora ?o?nowskiego

Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, ale iluzja wiedzy - Stephen HawkingTen cytat zosta? przytoczony na samym pocz?tku ksi??ki "Mity i problemy w Agile", co wed?ug mnie jest bardzo trafne. Ob...

Wyświetlenia 395

OK 0

NOK 0

Aplikacja webowa w Springu bez konfiguracji w xml

W tym po?cie poka?? jak stworzy? aplikacj? webow? w Springu, która poza plikiem pom.xml, nie zawiera, ?adnej konfiguracji w xml'u. Aplikacj? t? b?dzie prosta lista rzeczy do zrobienia: Do zbudowania ...

Wyświetlenia 463

OK 0

NOK 0

Emacs jako IDE dla Clojure

Dla kogo?, kto chce zaznajomi? si? z programowaniem w Clojure, najprostszym wyborem jest zainstalowanie odpowiedniej wtyczki do IDE, którego u?ywa na co dzie? do Javy. W moim przypadku jest to Intelli...

Wyświetlenia 386

OK 0

NOK 0

Clojure i baza danych

W ramach nauki Clojure napisa?em krótki programik do zapisywania i odczytywania danych przy u?yciu clojure.java.jdbc. Zamieszczam jako szybki przyk?ad. Przechowywanymi danymi b?d? notowania gie?dowe,...

Wyświetlenia 569

OK 0

NOK 0

Projekt Clojure z Apache Maven

Do budowania projektów Clojure mamy do wyboru Maven'a i Leiningen'a. W tym po?cie opisz? jak mo?na stworzy? prosty projekt przy u?yciu tego pierwszego. Wykorzysta?em: Eclipse Juno z wtyczk? Counterclo...

Wyświetlenia 399

OK 0

NOK 0

Co lubi? w Clojure cz.2

Kolejn? fajn? rzecz? w Clojure s? funkcje wy?szego rz?du map, filter, reduce. (funkcje wy?szego rz?du to takie które przyjmuj? inne funkcje jako argument, lub ich warto?ci? zwracan? jest funkcja). Z...

Wyświetlenia 393

OK 0

NOK 0

Co lubi? w Clojure, cz. 1

Zach?cony zwi?kszaj?c? si? popularno?ci? j?zyka Clojure, postanowi?em zapozna? si? z jego mo?liwo?ciami. Przy okazji, opublikuj? seri? postów, w których poka?? co ciekawego oferuje ten j?zyk. Clojure ...

Wyświetlenia 403

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf