Blog: Blog Piotra Ostrowskiego

Criteria API multiselect i ró?nice w implementacjach JPA

Tworzenie zapyta? w JPA to rzecz zarazem ?atwa jak i trudna. ?atwa, bo bardzo prosto jest stworzy? zapytanie oparte o zwyk?ego SQL’a lub JPQL’a, a nawet zapytania tworzone za pomoc? Criter...

Wyświetlenia 1005

OK 0

NOK 0

Opera 12 + Chrome = Opera 15

Jaki? czas temu Opera Software zapowiedzia?o rozwój nowej ga??zi swojej przegl?darki opartej o silnik Blink. S?dz?, ?e podyktowane to by?o mi?dzy innymi zbyt du?ymi nak?adami pracy wk?adanymi w rozwój...

Wyświetlenia 536

OK 0

NOK 0

Co zrobi?, by Git wci?? nie pyta? o has?o?

Jaki? czas temu przerzuci?em si? z prawie wszystkimi swoimi repozytoriami na Git‚a. O przewagach Git’a nad SVN‚em mo?na mówi? wiele, jest te? jednak kilka drobnych bol?czek, z którymi SVN radzi?...

Wyświetlenia 469

OK 0

NOK 0

O Warsjawie 2012 s?ów kilka

Dnia dzisiejszego odby?a si? konferencja warsztatowa Warsjawa 2012. Obecnie jest to chyba najwi?ksza tego typu konferencja w Polsce, która z roku na rok przyci?ga coraz wi?ksz? ilo?? uczestników i pre...

Wyświetlenia 606

OK 0

NOK 0

Co nowego w GWT 2.5?

Ostatnimi czasy wydawa? by si? mog?o, ?e ekipa Googla nieco spowolni?a i do?? d?ugo kaza?a nam czeka? na kolejne wydania GWT. Rzeczywi?cie dawniej nowe wersje pojawia?y si? zdecydowanie cz??ciej i cz?...

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

Atmosphere Framework 1.0.0 ju? jest!

Po prawie 4 latach intensywnej pracy Jeanfrancois Arcand w ko?cu wydaje bibliotek? Atmosphere Framework w wersji 1.0.0! Ci??ko tu przytoczy? list? zmian, jakie wesz?y w sk?ad nowego wydania, bo autor ...

Wyświetlenia 592

OK 0

NOK 0

Aktualizacja projektów na repozytorium

Zaktualizowa?em wszystkie projekty stworzone na potrzeby artyku?ów na blogu, aby u?ywa?y najnowszej wersji GWT (obecnie jeszcze 2.4.0). Korzystaj?c z okazji, w projekcie dotycz?cym implementacji archi...

Wyświetlenia 405

OK 0

NOK 0

Jak dzia?a RequestFactory w GWT?

Jaki? czas temu pisa?em na temat alternatywnego mechanizmu komunikacji klient-serwer w GWT, jakim jest RequestFactory. Omówili?my wtedy podstawy – zaimplementowali?my generyczn? klas? DAO i wyko...

Wyświetlenia 485

OK 0

NOK 0

Eclipse Juno – nowa jako?? IDE?

Od poprzedniego wydania popularnego ?rodowiska IDE, jakim jest Eclipse, min?? troch? ponad rok. Eclipse Indigo (3.7) nie wprowadzi? jednak rewolucji, bo wi?kszo?? zmian od poprzedniej wersji to by?y p...

Wyświetlenia 543

OK 0

NOK 0

Przesy?anie daty w serwisach REST (Jersey)

Error 400 Bad Request… tak potraktowa? mnie dzi? mój rest‘owy serwis, gdy próbowa?em przekaza? mu parametr z dat?. Próby przekazywania daty w ró?nych formatach na nic si? nie zda?y, serwis...

Wyświetlenia 473

OK 0

NOK 0

Pobieranie plików z nazwami bez krzaków

Ostatnio w pracy tocz? boje z serwisami REST i przy okazji tworzenia serwisu do upload‘u i download‘u plików natrafi?em na ciekawy, dawno temu utworzony przeze mnie zlepek kodu. Jako ?e cz...

Wyświetlenia 426

OK 0

NOK 0

Co nowego w Sencha GXT 3?

D?ugo oczekiwana kolejna wersja Ext GWT ukaza?a si? niedawno pod now? nazw?: Sencha GXT 3. Obsuni?cie wydania by?o do?? spore, bo jak dobrze pami?tam, pierwsze wzmianki o GXT 3 mówi?y jeszcze o wakacj...

Wyświetlenia 499

OK 0

NOK 0

Integracja Shiro, Guice i GWT

Jako ?e w zwi?zku z nadchodz?cym d?u?szym weekendem majowym (r?ce do góry, kto nie bierze urlopu?), nastroje dzi? s? mocno weekendowe, b?dzie szybko i przyjemnie Poprzednio opisywa?em w jaki sposób u?...

Wyświetlenia 474

OK 0

NOK 0

Jak pogodzi? maven’a z maven’em? (m2e vs maven-eclipse-plugin)

W projektach opartych o Maven‘a cz?sto do integracji ze ?rodowiskiem Eclipse u?ywany jest plugin maven-eclipse-plugin. Za pomoc? tego pluginu spod konsoli mo?na wygenerowa? wszystkie niezb?dne p...

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

Apache Shiro – uwierzytelni? lepiej?

Jaki? czas temu opisywa?em, jak szybko zaimplementowa? uwierzytelnianie w aplikacji GWT przy pomocy JAAS’a. Wtedy by?em troch? zafascynowany tym ostatnim i nie dostrzega?em wielu jego wad. Prost...

Wyświetlenia 577

OK 0

NOK 0

Google otwiera kod GPE!

Google na swoim blogu po?wi?conym GWT og?osi?o, ?e udost?pni?o kody ?ród?owe Google Plugin for Eclipse, ??cznie ze ?ród?ami GWT Designer‘a. Kod zosta? wydany na licencji Eclipse Public License (...

Wyświetlenia 450

OK 0

NOK 0

Implementacja weryfikacji obrazkowej CAPTCHA w GWT i JAAS

Istotnym problemem stron internetowych s? nieproszone boty, które cz?sto uprzykrzaj? ?ycie nie tylko administratorom serwisu, ale te? u?ytkownikom, którzy chcieliby mie? dost?p do tre?ci jak najwy?sze...

Wyświetlenia 558

OK 0

NOK 0

Relacja wiele-do-wielu i Criteria API w JPA 2.0

Jaki? czas temu zapowiada?em pojawienie si? artyku?u na temat relacji wiele-do-wielu zrealizowanej za pomoc? RequestFactory w GWT. Od tamtej pory troch? wody w Wi?le up?yn??o, a ja z braku czasu nie m...

Wyświetlenia 531

OK 0

NOK 0

GWT 2.4 – wsparcie dla programistów Androida i nie tylko

W poprzedniej wersji GWT by?o ju? wida?, ?e Google mocno stawia na rozwój narz?dzi programistycznych i chce, aby aplikacje powstawa?y coraz ?atwiej i szybciej. Dlatego te? kolejne wydanie GWT nie przy...

Wyświetlenia 361

OK 0

NOK 0

Database Change Notification – odbieranie zdarze? z bazie danych Oracle

Dzisiaj b?dzie krótko, bo w zwi?zku ze zmian? mojego Centrum Dowodzenia (czyt. mieszkania) mam ostatnio troch? ma?o czasu i du?o gratów na g?owie B?dzie o tym, w jaki sposób w aplikacji napisanej w Ja...

Wyświetlenia 457

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf