Blog: j2ee.pl - zwi?zani z jav?

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!...

Wyświetlenia 397

OK 0

NOK 0

Geoserver – dane przestrzenne w Javie

Wprowadzenie W przeci?gu ostatnich lat mo?emy zaobserwowa? coraz wi?ksze zainteresowanie systemami GIS. Na rynku istnieje wiele rozwi?za? wspieraj?cych budowanie tego typu oprogramowania. Chcia?bym pr...

Wyświetlenia 1058

OK 0

NOK 0

JPA 2.0

Coraz mniej czasu pozostaje do publikacji finalnej specyfikacji korporacyjnej wersji Javy oznaczonej numerkiem 6. Z du?? doz? prawdopodobie?stwa mo?na stwierdzi?, ?e na tym etapie nie zostan? ju? wpro...

Wyświetlenia 575

OK 0

NOK 0

JDD 09 – agenda

Na stronie konferencji Java Developers Day pojawi?a si? ju? znaczna cz??? jej agendy. I tak, ju? w pa?dzierniku, b?dziemy uczestniczy? w nastepuj?cych wyk?adach: Obs?uga sytuacji wyj?tkowych w system...

Wyświetlenia 510

OK 0

NOK 0

JDD Road Show ju? w ten czwartek i pi?tek!

23 lipca (czwartek) w Krakowie i 24 lipca (pi?tek) w Warszawie odbywaj? si? darmowe i otwarte dla wszystkich wyk?ady dotycz?ce najnowszych rozwi?za? Javowych. W czasie krakowskiego Road Show, podczas ...

Wyświetlenia 481

OK 0

NOK 0

Java Developers’ Day 2009 – zaczynamy!

Jeszcze tkwi w naszych g?owach pami?? po GeeCON i COOLuarach, a tu przychodz? do nas ju? pierwsze wie?ci o tegorocznej edycji konferencji Java Developers’ Day. W kilkusetosobowym gronie, spotkam...

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

Wra?enia po GeeCON

Chcia?bym podzieli? si? wra?eniami z konferencji GeeCON 2009, mia?em bowiem mo?liwo?? i ogromn? przyjemno?? w niej uczestniczy?. Nie b?d? opisywa? poszczególnych wyk?adów, z bardzo prostego powodu. By...

Wyświetlenia 524

OK 0

NOK 0

Better, Longer and Uncut, czyli COOLuary v2

Pierwsze COOLuary sko?czy?y si? ca?kiem niedawno (co nieco o przebiegu pierwszej un-konferencji mo?ecie przeczyta? tutaj oraz tutaj) a tu ju? 27 czerwca W Gda?sku rozpoczynie si? druga edycja. W jej ...

Wyświetlenia 453

OK 0

NOK 0

Spring JavaConfig, czyli dlaczego Google Guice jest kwa?ny

Zaczn? od tego, ?e Szanownemu Czytelnikowi nale?y si? s?owo wyja?nie? jak i przeprosin. W moim pierwotnym zamierzeniu artyku? ten traktowa? mia? nie o Spring JavaConfig lecz o Google Guice czyli o AD...

Wyświetlenia 537

OK 0

NOK 0

Rejestracja na GeeCON rozpocz?ta!

Z nieukrywan? przyjemno?ci? mog? podzieli? si? t? (ju? niezbyt now?) informacj?: rejestracja na GeeCON 2009 w?a?nie si? rozpocz??a! Opublikowana zosta?a tak?e agenda. I tak - zgodnie z ostatnimi tren...

Wyświetlenia 460

OK 0

NOK 0

Ju? niebawem - Konferencja 4Developers

Mo?na ?mia?o powiedzie?, ?e Kraków w ostatnim czasie sta? sie Javow? stolic? Polski i okolic ;) Kilka miesi?cy temu JDD, COOLuary w?a?nie co zako?czone, zapowiedziany GeeCON w maju. A tu jeszcze na m...

Wyświetlenia 448

OK 0

NOK 0

Wra?enia po COOLuarach

No i COOLuary si? sko?czy?y. Nieobecni niech ?a?uj?, bo naprawd? warto by?o si? pojawi? i pos?ucha?, a czasami nawet si? wypowiedzie?. Na ich potrzeby przygotowa?em ten krótki opis s?owno-muzyczny z ...

Wyświetlenia 447

OK 0

NOK 0

GeeCON 2009

No i doczekali?my si? kolejnej imprezy zwi?zanej z Jav?! Mowa o GeeCON, pierwszej mi?dzynarodowej konferencji po?wi?conej Javie i RIA w Polsce. Impreza ta jest organizowana w grodzie Kraka w dniach 7 ...

Wyświetlenia 514

OK 0

NOK 0

Quo vadis Java? Na COOLuary!

Na rynku polskich konferencji Javowych pojawi? si? nowy konkurent… Mam na my?li COOLuary które wybijaj? si? swoj? nowatorsk? i ciekaw? formu??: Open Space Technology. Pierwsza edycja ju? 24 sty...

Wyświetlenia 503

OK 0

NOK 0

Exadel Flamingo

Ostatnimi czasy mo?na zauwa?y? rosn?c? popularno?? aplikacji typu RIA. Istnieje wiele technologii s?u??cych do tworzenia takich aplikacji – najwa?niejsze z nich to Adobe Flex oraz JavaFX. O ile pierws...

Wyświetlenia 483

OK 0

NOK 0

JavaFX

Platforma .NET w wersji 3.5 wprowadzi?a rewolucyjne podej?cie do projektowania interfejsów graficznych aplikacji, gdzie zamiast uk?adania kontrolek i opisywania ich za pomoc? kodu, u?ywa si? specjalne...

Wyświetlenia 539

OK 0

NOK 0

Eclipse BIRT

Eclipse BIRT, czyli Business Intelligence and Reporting Tools jest to system raportowania oparty o framework Eclipse. Silnik ten mo?na zaintegrowa? z dowoln? aplikacj? JSE czy JEE. Pakiet zawiera rów...

Wyświetlenia 524

OK 0

NOK 0

Google Maps API i Java

Prawdopodobnie tego bloga nie czyta nikt, kto nigdy nie u?ywa? Google Maps (beta ;-) ). Google od d?u?szego czasu udost?pnia API do Google Maps. Jako, ?e aplikacja jest napisana w j?zyku javascript...

Wyświetlenia 506

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf