Blog: ?ukasz Stelmach - Java JBoss Linux

Suma rozmiaru wybranych plików w drzewie katalogów

Ma?y wpis ku pami?ci: jak policzy?, ile miejsca zajmuj? w danym drzewie katalogów pliki z wybranymi rozszerzeniami. W moim przypadku chcia?em si? dowiedzie?, ile miejsca zajmuj? filmy rodzinne. Pierws...

Wyświetlenia 1091

OK 0

NOK 0

Vim: sortowanie wierszy w kolejno?ci losowej

Do wykonania mia?em bojowe zadanie: przygotowanie testu. Nic wielce skomplikowanego, ot pytanie wraz z kilkoma odpowiedziami. Pojawi? si? ma?y problem: trzeba odpowiedzi ustawi? w jakiej? losowej kole...

Wyświetlenia 524

OK 0

NOK 0

Instalacja Javy 7 w Ubuntu 11.04

Java w wersji 7 zosta? wydana jaki? czas temu, ale ci?gle nie ma odpowiednich pakietów do instalacji w Ubuntu. Pewnie pojawi? si? wraz z edycj? 11.10, ale czeka? tak d?ugo nie mam ochoty . Instalacja ...

Wyświetlenia 568

OK 0

NOK 0

Wy?wietlenie parametrów Javy

Maszyna wirtualna Javy pozwala na ustawienie wielu ró?nych parametrów podczas uruchamiania, które moj? wp?yw na jej dzia?anie. Pozwalaj? one m.in. na optymalizacj? pracy GC czy te? zwi?zane z wielko?c...

Wyświetlenia 649

OK 0

NOK 0

Instalacja Oracle Javy w Ubuntu Natty (11.04)

Standardowo w Ubuntu Java w wersji od Oracla (czyli dawana Sunowska) jest dost?pna w repozytorium partner. Jednak w przypadku Ubuntu Natty (w wersji alfa) niestety jej tam jeszcze nie ma, prawdopodobn...

Wyświetlenia 543

OK 0

NOK 0

Instalacja lokalnego pakietu w po??czeniu z rozwi?zywaniem zale?no?ci (polecenie gdebi)

Jedn? z bardziej irytuj?cych rzeczy podczas instalacji nowego pakietu przy u?yciu polecenia dpkg jest brak rozwi?zywania zale?no?ci. Powoduje to, ?e zamiast zainstalowa? pakiet musimy r?cznie doinstal...

Wyświetlenia 445

OK 0

NOK 0

Zmiana rozdzielczo?ci w X-server przy u?yciu polecenia

Od czasu do czasu musz? pod??czy? laptopa do rzutnika, co w moim przypadku wi??e si? z regu?y z konieczno?ci? zmiany rozdzielczo?ci na ni?sz?. Mo?na zrobi? oczywi?cie przy pomocy menu konfiguracyjnego...

Wyświetlenia 689

OK 0

NOK 0

JMeter – budowa planu testu aplikacji stworzonej przy u?yciu JBoss Seam, cz??? 2

Druga cz??? wpisu po?wi?conemu tworzeniu przy u?yciu JMeter planu testów aplikacji napisanej za pomoc? szkieletu JBoss Seam. JMeter – budowa planu testu aplikacji stworzonej przy u?yciu JBoss Se...

Wyświetlenia 721

OK 0

NOK 0

JMeter – budowa planu testu aplikacji stworzonej przy u?yciu JBoss Seam, cz??? 1

Ostatnimi czasy musia?em przygotowa? test wydajno?ci dla aplikacji stworzonej przy u?yciu szkieletu JBoss Seam. I okaza?o si?, ?e nie do ko?ca jest to takie trywialne. Poni?ej opis, jak przygotowa? pl...

Wyświetlenia 690

OK 0

NOK 0

U?ycie du?ych rozmiarów strony w JVM

W Javie istnieje mo?liwo?? zwi?kszania wydajno?ci dzia?ania aplikacji poprzez zmian? sposobu u?ycia pami?ci. Istnieje mo?liwo?? u?ycia Huge Memory Pages. Pozwalaj? one na u?ycie przez aplikacj? stron ...

Wyświetlenia 467

OK 0

NOK 0

Kompilacja serwera aplikacji JBoss AS 5.1 ze ?róde? (aktualnych)

Wersja spo?eczno?ciowa (community) serwera aplikacji JBoss jest wydawana co jaki? czas w wersji stabilnej i na tym ko?czy si? wsparcie ze strony Red Hata. Mo?na to ?atwo zauwa?y? na przyk?adzie wersji...

Wyświetlenia 525

OK 0

NOK 0

Instalacja Oracle 11g na RedHacie 5

Krótki opis instalacji Oracle 11g w systemie RHEL 5. Punkt po punkcie tak jak to wygl?da?o w mojej sytuacji. Wy??czenie SELinuksa. SELinux jako? do ko?ca nie chcia? mi dzia?a? z Oraclem. Uparcie nie p...

Wyświetlenia 417

OK 0

NOK 0

Znaczenie poszczególnych katalogów w JBoss AS

Serwer aplikacji JBoss AS (jak ka?da wi?ksza aplikacja) jest podzielony na wiele ró?nych katalogów, maj?cych ró?ne znaczenie. Struktura katalogu g?ównego bin – skrypty niezb?dne do uruchomienia ...

Wyświetlenia 402

OK 0

NOK 0

Pakiet minted w praktyce – konfiguracja

Poni?ej mo?na znale?? kilka informacji o sposobach u?ycia pakietu minted, pozwalaj?cego na kolorowanie sk?adni w Latexu. Oznaczanie kodu ?ród?owego w dokumencie Kod ?ród?owy mo?na w przypadku tego pak...

Wyświetlenia 483

OK 0

NOK 0

Kolorowanie kodu ?ród?owego w Latex przy u?yciu pygments

Do kolorowania (czy te? mo?e formatowania) kodu ?ród?owego mo?na w przypadku Latexa u?ywa? pakietu listings. Zapewnia on ca?kiem spore mo?liwo?ci formatowania kodu ?ród?owego, ale ma kilka wad: pakiet...

Wyświetlenia 429

OK 0

NOK 0

Rozdzielenie logów z aplikacji do plików w serwerze JBoss 5

Standardowy sposób logowanie w ramach serwera JBoss 5 sprowadza si? do zapisywania informacji o zdarzeniach do pliku server.log. Trafiaj? tam wszystkie zdarzenia, jakie maj? zosta? zalogowane. Niekied...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

Instalacja bazy danych PostgreSQL 8.4 w systemie RHEL 5.4

Prosty problem: jak zainstalowa? wersj? 8.4 bazy danych PostgreSQL w RHEL 5.4. W tej wersji jest dostarczona wersja 8.1 ca?kiem ju? stara. Na szcz??cie z wersja RHEL 5.5. zawiera ju? nowsz? wersj? tej...

Wyświetlenia 400

OK 0

NOK 0

Ró?nice w konfiguracji pomi?dzy profilami all i production w JBoss EAP 5

Serwer aplikacji JBoss EAP 5 zawiera szereg profili, które pozwalaj? uruchomi? ro?ne jego konfiguracje. Mi?dzy innymi mo?na znale?? tam profile all oraz production. Profil all wspiera klastrowanie i j...

Wyświetlenia 441

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf