Blog: froger's dev blog

Content Providers – dost?p do danych przy pomocy dostawców tre?ci

Dostawcy tre?ci w Androidzie to abstrakcyjna warstwa u?atwiaj?ca dost?p do danych zapisanych w urz?dzeniu. Content Providers (ang.) dostarczaj? nam interfejsu zarz?dzania danymi opartego o adresy UR...

Wyświetlenia 1024

OK 0

NOK 0

AsyncTask - asynchroniczne wykonywanie czasoch?onnych zada?

Android, jak wi?kszo?? dzisiejszych systemów operacyjnych wspiera wielow?tkowo??. Nie ka?dy jednak zdaje sobie spraw? z tego, ?e aby z niej skorzysta?, musimy jawnie okre?li? jakie zadania naszej ap...

Wyświetlenia 584

OK 0

NOK 0

Start serwisu android4devs.pl

Jak ostatnio zapowiada?em, tak te? si? sta?o. :) W w?a?nie wystartowa? serwis android4devs.pl, który z za?o?enia ma by? serwisem przeznaczonym dla wszystkich programistów systemu Android. Co jaki? cza...

Wyświetlenia 586

OK 0

NOK 0

Kilka s?ów o nowym serwisie - android4devs.pl

Min??o sporo czasu od ostatniego wpisu na tym blogu. Powodów takiego stanu by?o kilka, mniej lub bardziej istotnych. Od tego czasu te? bardzo du?o si? zmieni?o. Zarówno w moim ?yciu prywatnym jak i pr...

Wyświetlenia 560

OK 1

NOK 0

Wst?p do Managed Bean w JSF2.0

Przy okazji opisywania pierwszej aplikacji korzystaj?cej z frameworka JSF2.0 wspomnia?em nieco o konstrukcji nazwanej Java Bean. Aby nie powtarza? si? ze wst?pnym opisem odsy?am do w?a?ciwego miejsca ...

Wyświetlenia 602

OK 0

NOK 0

JSF 2.0 Hello World

W poprzednim po?cie opisa?em jak skonfigurowa? najbardziej podstawowe ?rodowisko do pracy z JSF2.0. Dzi? natomiast przedstawi? w jaki sposób stworzy? oraz uruchomi? nasz pierwszy, HelloWorldowy projek...

Wyświetlenia 645

OK 0

NOK 0

Przygotowanie ?rodowiska do nauki JavaServer Faces 2.0

B?d?c fascynatem technologii webowych (php, (x)html, css, js - ajax, itp.), chyba naturaln? kolej? rzeczy jest to, ?e podczas zg??biania tajników j?zyka Java nasz? uwag? coraz bardziej przyci?ga korpo...

Wyświetlenia 611

OK 0

NOK 0

Sen zimowy

Jak nietrudno zauwa?y? od niemal dwóch miesi?cy blog "stoi". Dlatego te? tym, którzy jeszcze tu zagl?daj? nale?? si? ma?e wyja?nienia. Niestety g?ównym powodem zastoju by? kompletny brak czasu, który...

Wyświetlenia 560

OK 0

NOK 0

Wysy?anie i odbieranie SMSów w Androidzie

Kontynuuj?c temat rozpocz?ty w ostatnim wpisie, po krótkim wprowadzeniu do "telefonowania" przyszed? czas by przyjrze? si? mo?liwo?ciom jakie daje nam Android od strony wysy?ania SMSów. I co ciekawe A...

Wyświetlenia 566

OK 0

NOK 0

Obs?uga "dzwonienia" w Androidzie

Po przegl?dni?ciu dotychczasowych wpisów zwi?zanych z programowaniem w Androidzie doszed?em do pewnego (chyba niepokoj?cego ;) ) wniosku. Cz??? z nich bowiem porusza zagadnienia zwi?zane z ró?nymi faj...

Wyświetlenia 532

OK 0

NOK 0

Wzorce projektowe - Obserwator

Po kilkudniowej zabawie z BlackBeltFactory (w tym zaliczeniu pierwszych 6 egzaminów) natrafi?em na test, którego zakres wskaza? w mój pierwszy s?aby punkt. OO - Intermed, bo o nim mowa porusza zagadni...

Wyświetlenia 607

OK 0

NOK 0

BlackBeltFactory - pocz?tek przygody

Konkurs Daj si? pozna?! ju? za mn? (przy okazji jeszcze raz bardzo dzi?kuj? tym, którzy oddali na mnie g?osy - dzi?ki Wam uda?o mi si? zaj?? ca?kiem satysfakcjonuj?c? 8 pozycj?, w?ród 17 nagrodzonych....

Wyświetlenia 542

OK 0

NOK 0

Sprawdzanie czy wskazana us?uga dzia?a w tle

W jednym ze swoich niewielkich Androidowych projektów natkn??em si? na ma?y problem, którego rozwi?zanie mo?e by? ca?kiem przydatne. Mianowicie w jaki sposób sprawdzi? czy dana us?uga dzia?aj?ca w tle...

Wyświetlenia 498

OK 0

NOK 0

Daj si? pozna? - jestem w finale, oraz krótkie podsumowanie bloga

W dzisiejszym wpisie chcia?bym poruszy? kilka kwestii porz?dkowych zwi?zanych z niniejszym blogiem oraz jego autorem (mn? :) ). B?dzie raczej nietechnicznie, aczkolwiek zach?cam do po?wi?cenia kilku m...

Wyświetlenia 521

OK 0

NOK 0

Zapisywanie stanu Aktywno?ci podczas zmiany orientacji ekranu

W dzisiejszym wpisie chcia?bym poruszy? do?? powszechny problem z jakim borykaj? si? chyba wszyscy pocz?tkuj?cy programi?ci pisz?cy pod system Android. Najlepszym i najcz??ciej spotykanym przyk?adem (...

Wyświetlenia 494

OK 0

NOK 0

Wst?p do testowania aplikacji, wykorzystanie JUnit w Androidzie

Po ostatnich kilku tygodniach obcowania z geolokalizacj? w systemie Android postanowi?em zrobi? sobie krótk? przerw? od tej tematyki. Tym razem bowiem moj? uwag? przyku? temat testowania aplikacji, o ...

Wyświetlenia 517

OK 0

NOK 0

Wyznaczanie trasy w Androidowym Google Maps

Kiedy po ostatnim wpisie, w którym nieco uporz?dkowa?em swoj? wiedz? o Google Maps w Androidzie, postanowi?em i?? dalej wg??b tego tematu dozna?em pewnego niezbyt mi?ego zaskoczenia. Za kolejny cel ob...

Wyświetlenia 554

OK 0

NOK 0

Google Maps w Androidzie - przegl?d mo?liwo?ci biblioteki

Ostatnimi czasy, jak nietrudno zauwa?y?, cz?stotliwo?? powstawania nowych wpisów na blogu zmniejszy?a si? drastycznie. Niestety nie jestem w stanie w ?aden sposób tego poprawi? poniewa? w zwi?zku z du...

Wyświetlenia 496

OK 0

NOK 0

Komunikacja Androida z ASP.NET Web Service przez protokó? SOAP

Dzisiejszy wpis jest chwilowym odej?ciem od tematu geolokalizacji w Androidzie, jaki ostatnio poruszam na blogu. Co wi?cej, dla mnie jest on w pewnym sensie prze?omowy poniewa? porusza temat platformy...

Wyświetlenia 487

OK 0

NOK 0

Przygotowanie Androidowej aplikacji do wykorzystania Google Maps

Dzisiejszy wpis jest efektem mojej walki z uruchomieniem podgl?du map Google Maps w Androidowej aplikacji. Jak si? bowiem okazuje jest kilka "formalno?ci", które trzeba za?atwi? zanim zabierzemy si? z...

Wyświetlenia 470

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf