Blog: Jakub D?on

GeeCON 2010 Call for Papers otwarte!

W zesz?ym tygodniu zosta?a uruchomiona akcja Call for Papers konferencji GeeCON 2010! Serdecznie zapraszam do zapoznania si? z warunkami uczestnictwa pod adresem http://2010.geecon.org/site/cfp i do w...

Wyświetlenia 1167

OK 0

NOK 0

Oficjalne og?oszenie przygotowa? do GeeCON

Z rado?ci? donosz?, ?e przygotowania do konferencji GeeCON przesz?y w faz? oficjalnych dzia?a?! GeeCON b?dzie mi?dzynarodow? konferencj? po?wi?con? Javie i RIA odbywaj?c? si? w dwa majowe dni 2009 ro...

Wyświetlenia 415

OK 0

NOK 0

Struts 2 - wprowadzenie - materia?y

Jak obiecywa?em, umieszczam materia?y z dzisiejszego "wyk?adu" o Struts 2.Prezentacj? przerobi?em do wersji ultra lekkiej i zamieszczam j? w pdf. ?ród?a budowanej aplikacji udost?pniam w zipie.Drobna ...

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

Wprowadzenie do Struts2 - prezentacja w ramach PJUG

Nadesz?a ta chwila, ?e trzeba si? pojawi? publicznie i co? opowiedzie?;)W najbli?szy czwartek, 8 maja 2008 o godzinie 19 rozpoczn? prezentacj?-wyk?ad b?d?cy wprowadzeniem do tworzenia web-aplikacji p...

Wyświetlenia 416

OK 0

NOK 0

PJUG zaprasza na... Alefa Arendsena

Polish Java User Group zorganizowa?o kolejne, ju? trzecie spotkanie-wyk?ad! Tym razem naszym go?ciem b?dzie Alef Arendsen, jeden z g?ównych konsultantów firmy SpringSource, posiadaj?cy wieloletnie do?...

Wyświetlenia 410

OK 0

NOK 0

Shakira stosuje AOP

Co ma Shakira do AOP? Nic, ale motywem przewodnim, s?owem-kluczem prezentacji, wyg?oszonej przez Andrea Provaglio na zaproszenie Polish Java User Group, by?o "whenever". S?owem le??cym u podstaw proje...

Wyświetlenia 447

OK 0

NOK 0

Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11g - review

This review has also been placed at Amazon (on my behalf) and java.plTitle: Pro Oracle Spatial for Oracle Database 11gAuthor: Ravi Kothuri, Albert Godfrind, Euro BeinatPublisher: ApressGrades:The meri...

Wyświetlenia 430

OK 0

NOK 0

PJUG - spotkanie z Andrea Provaglio

Polish Java User Group ponownie zaprasza na spotkanie Javowe! Tym razem naszym go?ciem b?dzie Andrea Provaglio, który jest konsultantem z ponad 20 letnim sta?em w bran?y IT, specjalizuj?cym si? w arc...

Wyświetlenia 443

OK 0

NOK 0

PL/SQL i kolekcje przez JDBC

Po d?u?szym okresie milczenia przedstawi? pokrótce, w jaki sposób mo?na przekaza? kolekcj? w parametrze procedury PL/SQL przy wykorzystaniu ze Springa i Oracle (9.2). Za?ó?my, ?e mamy w bazie danych p...

Wyświetlenia 453

OK 0

NOK 0

PJUG - po spotkaniu z Jonasem Bonerem

Dzisiaj odby?o si? pierwsze, oficjalne spotkanie-prezentacja w ramach cyklu organizowanego przez PJUG. Go?ciem w Krakowie by? Jonas Boner, który wyg?osi? prezentacj? na temat "How to Use AOP to Clust...

Wyświetlenia 439

OK 0

NOK 0

PJUG - spotkanie z Jonasem Bonerem

Odrodzona Polish Java User Group organizuje spotkanie z Jonasem Bonerem - twórc? ?rodowiska AspectWerkz AOP oraz wspó?twórc? kilku innych projektów (m.in. Eclipse AspectJ i Open Terracotta), obecnie p...

Wyświetlenia 420

OK 0

NOK 0

Last.fm w taglibie

Witam po raz kolejny w okolicach tematu Last.fm i wykorzystania ich serwisów.W poprzednich cz??ciach zosta?y przygotowane klasy pozwalaj?ce na wyci?ganie konkretnych danych z serwisów Last.fm, pakowan...

Wyświetlenia 382

OK 0

NOK 0

Last.fm API i... XSLT

W poprzednim odcinku Ridge zdradzi?, ?e jest kobiet?, na skutek czego Brooke pope?ni?a samobójstwo.XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) jest j?zykiem b?d?cym aplikacj? XML maj?c? opis...

Wyświetlenia 484

OK 0

NOK 0

API last.fm w Javie

B?d?c u?ytkownikiem serwisu Last.fm i wiedz?c o udost?pnianym przez niego API, postanowi?em rzuci? na to okiem i wyskroba? jak?? ma?? zabawk?. Last.fm udost?pnia swoje us?ugi w ró?nych formatach - dla...

Wyświetlenia 446

OK 0

NOK 0

slf4j w akcji

Kolejn? bibliotek?, nad któr? si? ostatnio skupi?em by? slf4j - Simple Logging Facade For Java. Biblioteka dostarcza API, którego zadaniem jest przykrycie w?a?ciwej implementacji systemu logowania i o...

Wyświetlenia 474

OK 0

NOK 0

Banda Czterech vs Head First

Przed przeczytaniem jakiejkolwiek ksi??ki o wzorcach projektowych mia?em ju? o nich pewne poj?cie. Potrzebowa?em ksi??ki, która przybli?y mi wzorce jeszcze bardziej i pozwoli usystematyzowa? wiedz?. P...

Wyświetlenia 453

OK 0

NOK 0

Drzewa Ext JS w formularzu

Ostatnimi czasy sp?dzam troch? czasu nad wykorzystaniem frameworku Ext JS, a w?a?ciwie ze skromnym jego wycinkiem - drzewami z wbudowanym drag'n'drop. Drzewka maj? by? wykorzystane jako cz??? formular...

Wyświetlenia 448

OK 0

NOK 0

?atanie BEA Weblogic 9.2

Sytucja zmusi?a mnie ostatnio do patchowania serwera WebLogic 9.2. Dokumentacja serwera opisywa?a bardzo ?adnie, w jaki sposób nale?y tego dokona? - u?y? Smart Update. Proste? Pozornie. W celach testo...

Wyświetlenia 429

OK 0

NOK 0

Zdj?cia z pierwszego, nieformalnego spotkania reaktywowanego PJUG

Na spotkaniu ja mia?em aparat Zork? 5, zrobi?em kilka zdj??. Zdj?cia zosta?y wykonane, niestety, po opuszczeniu naszego grona przez Ja?ka i A?k?, wi?c ich na zdj?ciach nie ma, a byli;)Zapraszam do obe...

Wyświetlenia 418

OK 0

NOK 0

Jedziemy do rio

Status projektu rio zmieni? si? z pending approval na approved! Zaczynamy zabaw?. W tym momencie w projekt zaanga?owane s? dwie osoby: ja i Radek Holewa. Kodu jeszcze nie ma - projektowanie trwa. Na p...

Wyświetlenia 462

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf