Blog: Programowanie rekreacyjne

Projekt portalu AFOL-SN

Na pocz?tku my?la?em, ?e system który realizuj? jest na tyle ma?y, ?e ?atwo go b?dzie ogarn?? w g?owie. Niestety szybko okaza?o si?, ?e zaczynam kr?ci? si? w kó?ko, bo tak na prawd? nie przemy?la?em d...

Wyświetlenia 1000

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Przesiadka na JDO

Pisz?c aplikacj? przeznaczon? do dzia?ania w chmurze Google App Engine, mamy do wyboru dwa interfejsy dost?pu do danych. S? to JPA i JDO. Mimo, i? App Engine faworyzuje JDO, w Grails popularniejszy zd...

Wyświetlenia 1083

OK 0

NOK 0

Spring ToolSuite + Grails + App Engine = jeszcze wi?cej problemów

Spring ToolSuite nie przestaje mnie zaskakiwa?. Kolejny problem dotyczy sposobu budowania projektu, co prowadzi do konieczno?ci cz?stego czyszczenia i kompilowania ca?o?ci od pocz?tku. Nie musz? chyba...

Wyświetlenia 508

OK 0

NOK 0

Spring ToolSuite + Grails = problem z zale?no?ciami

Spring ToolSuite 2.3.2 wyposa?ony jest w plugin do Grails. Plugin znakomicie upraszcza ?ycie programisty, oferuj?c: pod?wietlanie sk?adni, podpowiadanie kodu a tak?e wygodny dost?p do konsoli Grails. ...

Wyświetlenia 472

OK 0

NOK 0

Rejestracja i logowanie w portalu AFOL-SN

Czas zaprezentowa? pierwsze efekty pracy. Nie s? mo?e powalaj?ce, ale pami?tajmy ?e to moje pierwsze kroki w grails.Szybki przegl?d tego co jest zrobionePortal zosta? w ci?gu ostatnich kilku dni wypos...

Wyświetlenia 442

OK 0

NOK 0

Pu?apka wstrzykiwania zale?no?ci w Grails

Wstrzykiwanie zale?no?ci (ang. dependency injection) to mechanizm upraszczaj?cy zarz?dzanie zale?no?ciami pomi?dzy klasami. Istniej? ró?ne typy wstrzykiwania. Grails stosuj? ca?kowicie zautomatyzowany...

Wyświetlenia 538

OK 0

NOK 0

Upgrade projektu do nowszej wersji Grails

W?a?nie pojawi?a si? kolejna wersja Grails - 1.3.4. Poprawiono sporo b??dów znalezionych w poprzedniej wersji. Warto wi?c prze?wiczy? upgrade istniej?cego projektu na przyk?adzie AFOL-SNJak to zrobi?N...

Wyświetlenia 444

OK 0

NOK 0

AFOL-SN - Czas co? opublikowa?

Po solidnej rozgrzewce mo?na wreszcie przyst?pi? do implementacji. W tym po?cie przedstawi? podstawy tworzenia aplikacji w Grails i instalacji na Google App Engine.Startujemy z implementacj?Skoro mamy...

Wyświetlenia 404

OK 0

NOK 0

Przygotowanie ?rodowiska dla projektu AFOL-SN

Czas zabra? si? za przygotowanie wszystkiego co niezb?dne do rozpocz?cia pracy w projekcie. Tak jak zapowiada?em w poprzednim artykule, portal realizowany b?dzie z wykorzystaniem frameworka Grails. Ja...

Wyświetlenia 371

OK 0

NOK 0

Wprowadzenie do projektu AFOL-SN

AFOL-SN to robocza nazwa projektu portalu spo?eczno?ciowego, adresowanego do mi?o?ników klocków LEGO. AFOL to skrót od "Adult Fan of LEGO". SN oznacza "Social Network". Projekt realizowany jest w rama...

Wyświetlenia 393

OK 0

NOK 0

Daj si? pozna?

Zainspirowany inicjatyw? Pana Macieja Aniserowicza "Daj si? pozna?", postanowi?em spróbowa? w?asnych si?. Wcze?niej ze s?abym skutkiem poszukiwa?em motywacji pozwalaj?cej mi sko?czy? w?asne projekty. ...

Wyświetlenia 413

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf