Blog: 17moments

Scrum w ?yciu codziennym

Wyobra? sobie, ?e kupi?e? na rynku pierwotnym nowe mieszkanie. Za?atwi?e? wszystkie niezb?dne formalno?ci, mieszkanie odebra?e? i jeste? teraz na etapie wyka?czania. Znalaz?e? ekip?, która b?...

Wyświetlenia 851

OK 0

NOK 0

Professional Scrum Product Owner

Dwa lata po szkoleniu Scrum in Depth mia?em okazj? wzi?? udzia? w szkoleniu Professional Scrum Product Owner z Kenem Schwaberem. Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za optymalizacj?...

Wyświetlenia 527

OK 0

NOK 0

Product Owner czy pe?ni?cy obowi?zki?

Formuj?c zespó? scrumowy organizacje cz?sto staj? przed pytaniem, kto powinien pe?ni? rol? W?a?ciciela Produktu (Product Owner) w danym projekcie lub produkcie. I nierzadko napotykaj? pr...

Wyświetlenia 592

OK 0

NOK 0

Product Owner czy pe?ni?cy obowi?zki?

Formuj?c Zespó? Scrumowy organizacje cz?sto staj? przed pytaniem, kto powinien pe?ni? rol? W?a?ciciela Produktu (Product Owner) w danym projekcie lub produkcie. I nierzadko napotykaj? pr...

Wyświetlenia 331

OK 0

NOK 0

Codzienny Scrum a aktualizacja Rejestru Sprintu

Lata temu, kiedy firma dopiero rozpoczyna?a próby ze Scrumem, zespo?y nie by?y ulokowane razem oraz nie u?ywali?my webowego narz?dzia do Scruma, Rejestry Sprintów by?y prowadzone w Exc...

Wyświetlenia 483

OK 0

NOK 0

Codzienny Scrum a aktualizacja Rejestru Sprintu

Lata temu, kiedy firma dopiero rozpoczyna?a próby ze Scrumem, zespo?y nie by?y ulokowane razem oraz nie u?ywa?y ?adnego webowego narz?dzia do Scruma, Rejestry Sprintów by?y prowadzone ...

Wyświetlenia 306

OK 0

NOK 0

W?a?ciciel Produktu to tak?e cz?onek zespo?u

Od zawsze traktowali?my klienta jako t? drug? stron?. Zawsze byli?my „my” i zawsze byli „oni”. Nawet pracuj?c w Scrumie z wewn?trznym klientem, kiedy rol? W?a?ciciela Produkt...

Wyświetlenia 391

OK 0

NOK 0

Czy User Experience mo?na zaprojektowa??

Has?o user experience (UX) od jakiego? ju? czasu jest silne obecne w bran?y interaktywnej i ogólnie w wytwarzaniu oprogramowania. Mówimy o projektowaniu UX, powsta?y stanowis...

Wyświetlenia 458

OK 0

NOK 0

Pr?dko?? a pojemno??

Za?ó?my, ?e dwa zespo?y rozpoczynaj? prac? nad jednym i tym samym Rejestrem Produktu i niezale?nie od siebie pracuj? nad tymi samymi historyjkami u?ytkownika (user stories). Dla uproszczenia ...

Wyświetlenia 464

OK 0

NOK 0

Przegl?d Sprintu to nie (tylko) demo

Na koniec ka?dego Sprintu odbywa si? Przegl?d Sprintu (Sprint Review). Cz?sto spotkanie to okre?la si? potocznie jako Demo, bo Zespó? Deweloperski demonstruje wtedy to, co uda?o si? stworzy? ...

Wyświetlenia 477

OK 0

NOK 0

Optymalna d?ugo?? Sprintu

D?ugo?? iteracji w Scrumie (Sprint) jest ograniczona do jednego miesi?ca kalendarzowego. Chocia? w najnowszej wersji Scrum Guide'a nie ma okre?lonego minimalnego czasu trwania Sprintu, to przyjmuje ...

Wyświetlenia 589

OK 0

NOK 0

Optymalna d?ugo?? Sprintu

D?ugo?? iteracji w Scrumie (Sprint) jest ograniczona do jednego miesi?ca kalendarzowego. Chocia? w najnowszej wersji Scrum Guide’a nie ma okre?lonego minimalnego czasu trwania Sprintu, to przy...

Wyświetlenia 328

OK 0

NOK 0

Nowa wersja Scrum Guide

20 lipca 2011r. na Scrum.org zosta?a opublikowana nowa wersja Scrum Guide. Na razie tylko w j?zyku angielskim, ale spo?eczno?? Scrum zapewne ju? pracuje nad t?umaczeniami na inne j?zyki, w tym polsk...

Wyświetlenia 529

OK 0

NOK 0

Nowa wersja Scrum Guide’a

20 lipca 2011r. na Scrum.org zosta?a opublikowana nowa wersja Scrum Guide’a. Na razie tylko w j?zyku angielskim, ale spo?eczno?? Scrum zapewne ju? pracuje nad t?umaczeniami na inne j?zyki, w t...

Wyświetlenia 333

OK 0

NOK 0

Zespó? w Scrum to kapela rockowa

Zespó? scrumowy powinien by? interdyscyplinarny, tzn. powinien posiada? wszelkie niezb?dne kompetencje (wiedz?, umiej?tno?ci, uprawnienia) do wykonania ca?ej pracy potrzebnej do osi?gni?cia c...

Wyświetlenia 616

OK 0

NOK 0

Zespó? w Scrum to kapela rockowa

Zespó? w Scrum powinien by? interdyscyplinarny, tzn. powinien posiada? wszelkie niezb?dne kompetencje (wiedz?, umiej?tno?ci, uprawnienia itd.) do wykonania ca?ej pracy potrzebnej do osi?gni?c...

Wyświetlenia 339

OK 0

NOK 0

Agile UX — komunikacja w procesie projektowania (prezentacja)

23 listopada 2010 odby? si? w Gda?sku tematyczny 3camp po?wi?cony u?yteczno?ci z okazji World Usability Day, który przypada w listopadzie. Oto nagranie i slajdy z moj? prezentacj?, w kt&oacu...

Wyświetlenia 446

OK 0

NOK 0

Cytaty ze Scrum in Depth z Kenem Schwaberem

W dniach 13-14 maja 2010 r. mia?em okazj? uczestniczy? w szkoleniu Scrum in Depth prowadzonym przez Kena Schwabera. Poni?ej kilka wybranych cytatów z notatek. — Jak przekona? klienta do u?ywania Sc...

Wyświetlenia 495

OK 0

NOK 0

Tankuj do pe?na, czyli dlaczego przebiegów si? nie skraca

Nawi?zanie do tematu z poprzedniego wpisu. Sytuacja w firmie Klient rozwija 8 produktów (serwisów WWW) maj?c do dyspozycji 4 zespo?y projektowe. Przez wi?kszo?? czasu ka?dy z zespo?ów pracuje nad je...

Wyświetlenia 493

OK 0

NOK 0

Dlaczego przebiegi powinny by? sta?e?

Wyd?u?enie przebiegu (sprint) o 1-2 dni, kiedy zespó? widzi, ?e si? nie wyrobi ze wszystkimi pracami na koniec, to cz?sta pokusa dla zespo?ów rozpoczynaj?cych przygod? ze Scrumem. Niektóre zespo?y p...

Wyświetlenia 435

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf