Blog: dev garden

?ród?a IntelliJ Community dost?pne za darmo, inne wersje ta?sze

Firma Jetbrains znana z wysokiej jako?ci ?rodowisk programistycznych (IDE) postanowi?a kilka dni temu wypu?ci? kod ?ród?owy swojego flagowego produktu. Kod ?ród?owy zosta? umieszczony na serwerach Git...

Wyświetlenia 1028

OK 0

NOK 0

SourceTree za darmo od Atlassian

Ledwie kilka dni temu Atlassian zaprezentowa? now? wersj? swojego serwisu hostinguj?cego kod, a znów g?o?no o tej firmie. Tym razem za spraw? przej?cia firmy SourceTree odpowiedzialnej za stworzenie m...

Wyświetlenia 469

OK 0

NOK 0

Atlassian Bitbucket – wreszcie wsparcie dla GIT-a

Jak dowiedzia?em si? przed chwil?, Atlassian wypu?ci? now? wersj? swojego serwisu Bitbucket który s?u?y? jako hosting dla naszych projektów. Jeszcze do niedawna Bitbucket obs?ugiwa? jedynie Mercurial ...

Wyświetlenia 1123

OK 1

NOK 0

Prosta aplikacja RESTful w Struts2 (Convention i REST plugin), Guice i MongoDB

Poniewa? od jakiego? czasu zdobywam wiedz? na temat nowych frameworków i technologii postanowi?em stworzy? w?a?nie projekt który integruje je wszystki. Wykorzystam w nim frameworki Guice oraz Struts2,...

Wyświetlenia 461

OK 0

NOK 0

Nauka wielozadaniowo?ci z IBM

Jaki? czas temu IBM wypu?ci? ma?y poradnik jak tworzy? aplikacje wielozadaniowe, co zrobi? by uchroni? si? przed deadlock-ami, co zrobi? by nie straci? wydajno?ci naszej aplikacji. Wszystko to napisan...

Wyświetlenia 481

OK 0

NOK 0

Wysy?anie wiadomo?ci w Javie: JavaMail i Gmail

Bardzo cz?sto chcemy aby nasza aplikacja mia?a mo?liwo?? wysy?ania maili, czy to aby wys?a? mail aktywacyjny dla nowo zarejestrowanych u?ytkowników czy te? w postaci formularza kontaktowego. Na szcz??...

Wyświetlenia 490

OK 0

NOK 0

Ksi??ka: Wielkie umys?y programowania

Czego James Gosling u?ywa do debugowania? Jaka jest przysz?o?? C++? Dlaczego j?zyk SQL sta? si? popularny? Jak? opini? na temat mechanizmu od?miecania ma Brad Cox? Odpowiedzi na te oraz wiele innych c...

Wyświetlenia 454

OK 0

NOK 0

Gosling odchodzi z Google

Jak podaj? chyba wszystkie zagraniczne blogi twórca Javy James Gosling opu?ci? firm? Google (do której przeszed? po przej?ciu Sun-a przez Oracle). Jak g?osza plotki pan Gosling zaj?? stanowisko g?ówne...

Wyświetlenia 596

OK 0

NOK 0

Jak Twitter przenosi si? do JVM

Jaki? czas temu pisa?em o przenosinach Twittera do JVM. Tym razem prezentuj? film z udzia?em Raffiego Krikoriana który pracuje w Twitterze. Opowiada o tym jak przenosili si? z Ruby do JVM....

Wyświetlenia 587

OK 0

NOK 0

B??dy w JVM 7, zaleca si? wstrzymanie przed migracj?

Nad maszyn? wirtualn? javy zebra?y si? czarne chmury (a mo?e raczej ob?oczki). Jak si? okazuje 7 wersja maszyny wirtualnej Javy (chodzi o wersj? HotSpot Server wydanej zaledwie kilka dni temu) zawiera...

Wyświetlenia 535

OK 0

NOK 0

Twitter przenosi si? do JVM

Twitter to chyba najwi?ksza strona napisana w j?zyku Ruby (framework Ruby On Rails), a na pewno najwi?ksza je?li chodzi o moc obliczeniow? jak? potrzebuje do codziennej pracy. Mo?na powiedzie?, ?e by?...

Wyświetlenia 575

OK 0

NOK 0

Oracle wypuszcza nowy eMagazyn o Javie

Wczoraj na stronach Oracle pojawi? si? wpis zapowiadaj?cy pojawienie si? nowego magazynu traktuj?cego o Javie. Magazyn pojawia? si? b?dzie co dwa miesi?ce, i ma równie? zawiera? artyku?y tworzone prze...

Wyświetlenia 536

OK 0

NOK 0

Serwer za darmo od Amazon

Je?li kto? z was aktualnie potrzebuje niewielkiego serwera do testów, b?d? jak ja do postawienia serwera CI to polecam zajrze? na strony projektu Amazon AWS. Od jakiego? czasu (by? mo?e do?? d?ugiego)...

Wyświetlenia 712

OK 1

NOK 0

Nowo?ci w Eclipse Indigo

Nowy Eclipse ju? na dobre zago?ci? w naszych komputerach, na pierwszy rzut oka zmiany s? niemal niewidoczne, jednak na pozór niezmieniony Eclipse przeszed? wi?ksze zmiany ni? poprzednia wersja. Najcie...

Wyświetlenia 610

OK 0

NOK 0

Eclipse DemoCamp Indigo 2011

Maj ju? si? ko?czy a to oznacza rozpocz?cie sezonu DemoCamp-ów czyli konferencji oko?o Eclipse-owych. W Polsce pierwsze konferencje rozpoczn? si? 30 maja w Poznaniu. Po wi?cej szczegó?ów oraz mo?liwo?...

Wyświetlenia 485

OK 0

NOK 0

Cloud Foundry – chmurki wyrastaj? jak grzyby po deszczu

Nie tak dawno temu przedstawia?em nowy serwis udost?pniaj?cy chmur? obliczeniow? od CloudBees a ju? na horyzoncie pojawia si? nowy zawodnik. Tym razem mamy do czynienia z produktem Cloud Foundry firmy...

Wyświetlenia 494

OK 0

NOK 0

W?asne repozytorium mavena na serwerze www

Tworz?c ma?y modularny projekt natchn??em si? na pewien problem, jak udost?pni? biblioteki wspó?dzielone pomi?dzy projektami. Oczywi?cie mog? po prostu doda? bibliotek? do ?cie?ki ale wi??e si? to z u...

Wyświetlenia 542

OK 0

NOK 0

Oracle Cloud Computing Summit – Warszawa

Oracle przy wspó?pracy z Intel-em organizuje 27 stycznia spotkanie na temat przetwarzania w chmurze. Ka?dy uczestnik b?dzie móg? dowiedzie? si? jak zbudowa? nowoczesn? architektur? przetwarz...

Wyświetlenia 574

OK 0

NOK 0

Hudson-ci „za darmo” – beta od CloudBees

Firma CloudBees od jakiego? czasu prowadzi beta testy swojej us?ugi skierowanej do programistów DEV@cloud.  Us?uga zawiera w chwili obecnej serwer integracji Hudson z w??czon? obs?ug? repozy...

Wyświetlenia 623

OK 0

NOK 0

Hudson-ci „za darmo” – beta od CloudBees

Firma CloudBees od jakiego? czasu prowadzi beta testy swojej us?ugi skierowanej do programistów DEV@cloud.  Us?uga zawiera w chwili obecnej serwer integracji Hudson z w??czon? obs?ug? repozytoriów  GI...

Wyświetlenia 417

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf