Blog: blog.j2ee.info.pl

Apt pinning – prosta instalacja z experimental

Cz?sto jest tak, ?e brakuje nam jakiej? paczki w systemie, a odpowiadaj?ca nam wersja znajduje si? w unstable lub experimental. Mo?na dodawa? pojedynczo porz?dane paczki do /etc/apt/preferences i pó?...

Wyświetlenia 1153

OK 0

NOK 0

Log4j 1.2.15, Maven i zale?no?ci

Dzi? do projektu do??czy?em przy pomocy Mavena Log4j w wersji 1.2.15. Po tym zabiegu projekt przesta? si? kompilowa?. Okaza?o si?, ?e brakuje zale?no?ci Log4j w centralnym repozytorium Mavena, a dok?a...

Wyświetlenia 393

OK 0

NOK 0

J2EE Wzorce projektowe

Ostatnio wpad?a mi w r?ce ksi??ka pod tytu?em “J2EE Wzorce projektowe” autorów: Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks. Nag?ówek na jej ok?adce g?osi: “Ksi??ka ta powinna by? podstawow? ...

Wyświetlenia 387

OK 0

NOK 0

Integracja Eclipse, Spring Framework 3, Maven

Ze wzgl?du na licencje na jakiej jest rozpowszechniany spring, nie mo?e on zosta? umieszczony w globalnym repozytorium mavena. Istnieje jednak repozytorium springsource, które mo?na skonfigurowa? jak ...

Wyświetlenia 327

OK 0

NOK 0

Instalacja Tomcata na debian Lenny oraz jego integracja z Apache2

Przyszed? czas na instalacje Tomcata. Pierwsz? rzecz? jak? nale?y zrobi? to zainstalowa? jdk. 1aptitude install sun-java6-jdk Nast?pnie exportujemy JAVA_HOME edytuj?c /etc/profile w którym dopisujemy ...

Wyświetlenia 410

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf