Blog: WooKasZ's blog

Enkapsuluj swoje wyj?tki

Tyle o tej enkapsulacji, a ma?o kto pisze o tym w kontek?cie wyj?tków. Mo?e najpierw troch? o tym jakie wyj?tki rzuca?. Zgodnie z arkanami sztuki metoda powinna rzuca? wyj?tki _tylko_i_wy??cznie_ isto...

Wyświetlenia 1027

OK 0

NOK 0

Nie zwracaj nulla!

Po raz kolejny siedz? w czyim? kodzie w którym co chwil? jest if: public List <User> usersList() { List<Object[]> users = db.query("SELECT id, name, email FROM users"); if (users =...

Wyświetlenia 696

OK 1

NOK 0

GeeCON 2012 [Film:]

Czwarta edycja GeeCONa zbli?a si? wielkimi krokami! Dla tych co jeszcze nie wiedz? odb?dzie si? w pomi?dzy 16 a 18 Maja w Poznaniu. Dzisiaj na twitterze szumu narobi? nowy film promocyjny podsumowuj...

Wyświetlenia 500

OK 0

NOK 0

Pozna? JUG - Warsztaty z j?zyka Scala

Dzi?ki uprzejmo?ci Grzegorza Balcerka, który zg?osi? pomys? oraz siebie jako ochotnika do poprowadzenia warsztatów, mam przyjemno?? zaprosi? wszystkich na otwarte warsztaty z j?zyka Scala! Scala ...

Wyświetlenia 536

OK 0

NOK 0

(Prawdopodobnie ostatnie) Podsumowanie nowo?ci w Java 7

Wpisów na temat rzeczy, które maj? si? pojawi? w Java 7 ju? kilka u mnie powsta?o (3). Ale ten chyba b?dzie ostatnim, bo termin wydania jest ju? znany i bliski - 28 lipca 2011! Z tej okazji postanowi?...

Wyświetlenia 605

OK 0

NOK 0

Pierwszy Job z Hadoop

Zanim napiszemy pierwszego joba trzeba przygotowa? sobie ?rodowisko. Obs?uga wszystkiego z konsoli mo?e z czasem by? nu??ca (chocia? ja tam lubi?;). Ja do dewelopmentu u?ywam NetBeansa i polecam wtyc...

Wyświetlenia 544

OK 0

NOK 0

Wideo z Pozna?skiego Code Retreat

Troch? czasu min??o od pierwszego Pozna?skiego Code Retreat, ale par? dni temu pojawi? si? w sieci krótki filmik z tej imprezy. Wg mnie jest ?wietny :) Dynamiczny i nawet gdzie? tam mnie wida?! Brawa ...

Wyświetlenia 522

OK 0

NOK 0

Szybka instalacja Apache Hadoop dzi?ki dystrybucji Cloudera

Maj?c w pami?ci trudne do?wiadczenia z czasów studiów z frameworkiem Hadoop, postanowi?em wróci? do tematu dzi?ki prezentacji Eugiene Ciurana podczas tegorocznego GeeCONa. Eugienie opowiedzia? troch? ...

Wyświetlenia 531

OK 0

NOK 0

Eclipse DemoCamp Indigo 2011 - Pozna? [02.06.2011]

Za tydzie? w Poznaniu kolejne spotkanie z cyklu Eclipse DemoCamp! Tym razem ?wi?tujemy wydanie wersji Indigo. Jak zwykle impreza oprócz charakteru naukowego (prezentacje) b?dzie mia?a tak?e aspekt spo...

Wyświetlenia 486

OK 0

NOK 0

Caching Abstract w Spring Framework 3.1 M1

Po krótkiej przerwy wracamy do pisania ;) Przysz?o mi pój?? do pracy i troch? blog si? zakurzy?, ale mam zamiar go systematycznie przeciera? ?ciereczk?, ?eby raz na jaki? czas co? da?o si? przeczyta?....

Wyświetlenia 603

OK 0

NOK 0

Caching Abstract w Spring Framework 3.1 M1

Po krótkiej przerwie wracamy do pisania ;) Przysz?o mi pój?? do pracy i troch? blog si? zakurzy?, ale mam zamiar go systematycznie przeciera? ?ciereczk?, ?eby raz na jaki? czas co? da?o si? przeczyta?...

Wyświetlenia 431

OK 0

NOK 0

Oracle Coherence - tworzenie klastra

?eby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci jakie daje Coherence trzeba utworzy? klaster sk?adaj?cy si? z wielu w?z?ów. Mog? by? one uruchamiane na jednej maszynie lub wielu - zale?nie od potrzeb i mo?liwo?ci...

Wyświetlenia 543

OK 0

NOK 0

Oracle Coherence - dzia?aj?cy przyk?ad

Po krótkim wst?pie do Oracle Coherence, czas uruchomi? prosty przyk?ad z u?yciem Javy. Coherence jest do?? du?y i wymagane jest wprowadzenie w wiele rzeczy zanim b?dzie mo?na go sprawnie u?ywa?, jedna...

Wyświetlenia 493

OK 0

NOK 0

Oracle Coherence - zabawy z in memory data grid

Obieca?em tematyk? o skalowalno?ci w bardziej praktyczny sposób to czas si? z tego wywi?za? i zacz?? pisa?! Przy okazji oczywi?cie samemu si? ucz?c, bo po to g?ównie to miejsce powsta?o. Przy okazji ...

Wyświetlenia 474

OK 0

NOK 0

GeeCON 2011 - Kraków!

Na oficjalnej stronie GeeCONa pojawi?a si? informacja, ?e przysz?oroczna edycja konferencji odb?dzie si? w Krakowie! Wybrana data to 11 do 13 maja, wi?c podobny termin jak w tym i poprzednim roku...

Wyświetlenia 459

OK 0

NOK 0

JMeter - losowe warto?ci w ??daniach/zapytaniach

Cz?sto zdarza si?, ?e chcemy wywo?ywa? strony z parametrami które mieszcz? si? w jakim? przedziale liczbowym, np. productView.php?id=XXX, gdzie XXX jest zmienn?. W JMeter generowanie losowych warto?ci...

Wyświetlenia 484

OK 0

NOK 0

O skalowaniu baz danych s?ów kilka

Cz??? druga o skalowalno?ci. Dzisiaj troch? o bazach danych które sprawiaj? zawsze najwi?cej problemów. Ze wzgl?du na natur? baz danych, to co najbardziej obrywa na serwerze to dyski. Wszelkie zmiany...

Wyświetlenia 480

OK 0

NOK 0

O skalowaniu aplikacji s?ów kilka

W nied?ugim czasie zamierzam troch? szerzej pisa? o skalowalno?ci, wi?c postanowi?em napisa? kilka s?ów wst?pnych na ten temat. Ale spokojnie, planuj? bardziej o produktach i narz?dziach ni? teoriach ...

Wyświetlenia 552

OK 0

NOK 0

Dziwny wyj?tek podczas uruchamiania skryptu JavaFX

Wczoraj w zamian za to, ?e nie mog?em pojawi? si? na Pozna?skim JUGu (troch? si? przezi?bi?em), zabra?em si? za JavaFX. Bardzo ma?o o tym widz? na (Polskich) blogach, wi?c stwierdzi?em, ?e m...

Wyświetlenia 459

OK 0

NOK 0

Spotkanie Pozna? JUG - Processing [24.05.2010]

Znowu info z Poznania :) Kolejne spotkanie si? szykuje! W najbli?szy poniedzia?ek pos?uchamy o Processing -?rodowisku do tworzenia sztuki elektronicznej. Zapowiada si? bardzo widowiskowo:) Oto kr...

Wyświetlenia 460

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf