Blog: Blog Technologiczny ATENA

JavaFx 2.0

Jaki? czas temu opisywali?my w naszym blogu technologi? JavaFX w wersji 1.3 ( http://blog.atena.pl/wprawki-w-javafx ) . Technologie zmieniaj? si? jednak szybciej ni? cokolwiek innego i obecnie JavaFx ...

Wyświetlenia 212

OK 0

NOK 0

JBoss + LDAP

Jak skonfigurowa? w JBossie uwierzytelnianie i autoryzacj? opart? o LDAP ? Na pocz?tek przyk?adowa aplikacja Na potrzeby testów stwórzmy sobie pro?ciutk? aplikacj? i umie??my j? na JBossie. Najpro?cie...

Wyświetlenia 233

OK 0

NOK 0

Wst?p do APEX

Oracle Application Expres ( APEX ) jest to darmowe narz?dzie pozwalaj?ce na szybkie wytwarzanie aplikacji Web’owych opartych na bazie danych Oracle. Zarz?dzanie oraz proces tworzenia aplikacji odbywa ...

Wyświetlenia 350

OK 0

NOK 0

Wst?p do rozproszonej kontroli wersji na przyk?adzie Git’a

W standardowych (centralnych) systemach wersjonowania mamy zazwyczaj jedno g?ówne repozytorium kodu, z którego korzysta ca?y zespó?. Praca w projekcie wi??e si? z ci?g?ym pobieraniem i wgrywaniem zmia...

Wyświetlenia 421

OK 0

NOK 0

Uruchomienie dynamicznej akcji za pomoc? przycisku w technologii APEX

W aplikacjach wykonanych w technologii Apex mamy mo?liwo?? obs?u?enia przycisku wykorzystuj?c do tego celu procesy. Rozwi?zanie to wymaga operacji „submit” podczas ka?dorazowego wykonania ...

Wyświetlenia 289

OK 0

NOK 0

Wprowadzenie do Maven’a

Gdzie ja mam wrzuci? te pliki? Wielk? zalet? j?zyka Java jest jego elastyczno??. Oznacza to mi?dzy innymi, ?e nikt nie mówi nam gdzie maj? by? nasze ?ród?a, do jakiego katalogu maj? trafi? binarki ani...

Wyświetlenia 319

OK 0

NOK 0

Ka?dy z nas mo?e by? hakerem?

Jedn? z najciekawszych prezentacji przedstawionych na tegorocznej konferencji infoShare by?a prezentacja „Narz?dzia Hackerów” Piotra Koniecznego. Ju? sam temat wyk?adu wzbudzi? moje zainte...

Wyświetlenia 304

OK 0

NOK 0

Ró?norodno?? mobilnych systemów operacyjnych – ograniczenie czy szansa?

Wst?p Rynek urz?dze? mobilnych jest zdecydowanie jednym z najszybciej rozwijaj?cych si? na ?wiecie, a co za tym idzie – tak?e zapotrzebowanie na aplikacje jest ogromne. A wraz ze wzrostem mo?liw...

Wyświetlenia 236

OK 0

NOK 0

Google TV – rewolucja w salonie

Jednym z wyk?adów ze ?cie?ki mi?kkiej tegorocznej konferencji Infoshare by?o wyst?pienie Joanny Chwastowskiej (Google), pod tytu?em „Google TV – rewolucja w salonie”. Wyk?ad przeznac...

Wyświetlenia 297

OK 0

NOK 0

Czy clojure da si? lubi??

Po prezentacji Jacka Laskowskiego „Programowanie funkcjonalne funkcyjnie z Clojure praktycznie” na Infoshare 2011 wychodzili?my z mieszanymi uczuciami. Powtarza? si? pogl?d o niedosycie in...

Wyświetlenia 279

OK 0

NOK 0

Frameworki JS – widziane okiem Webmastera

Na rynku istnieje wiele bibliotek JavaScript spe?niaj?cych pojedyncze funkcje. Istniej? tak?e frameworki, które zawieraj? gotowe komponenty i zaprojektowane rozwi?zania. Cz??? z nich jest p?atna, a cz...

Wyświetlenia 415

OK 0

NOK 0

Badanie wydajno?ci repozytorium plików JackRabbit

Apache JackRabbit jest znan? i uznan? bibliotek? implementuj?c? standard JSR-170 czyli repozytorium tre?ci. Potrafi przechowywa? w hierarchiczny sposób z obs?ug? ustrukturyzowanych oraz nieustrukturyz...

Wyświetlenia 295

OK 0

NOK 0

Centrowanie w pionie za pomoc? CSS

Wpis ten po?wi?cony jest centrowaniu w pionie elementów blokowych HTML za pomoc? CSS.  Przedstawi? w nim krótko, jak wycentrowa? dowolnego div-a w innym kontenerze. Rozwi?zanie to uwzgl?dnia wszystkie...

Wyświetlenia 274

OK 0

NOK 0

Wst?p do Google Guice

Guice jest bibliotek? od Google, której ide? stanowi mo?liwo?? zast?pienia ró?nego rodzaju fabryk obiektów, tworzenia obiektów za pomoc? operatora new. Zapewnia ona ponadto mechanizmy zbli?one do depe...

Wyświetlenia 384

OK 0

NOK 0

PRAKTYCZNY ENVERS

Envers jest dodatkiem do Hibernate’a pozwalaj?cym na automatyczne zapisywanie historii zmian encji (audytu). Envers u?ywa poj?cia rewizji – co oznacza, ?e ka?da zmiana dowolnej (audytowalnej) encji tw...

Wyświetlenia 305

OK 0

NOK 0

JavaFX jako GUI do JBoss Seam? Nie ma problemu!

Jaki? czas temu napisa?em artyku? opisuj?cy wst?pne za?o?enia JavyFX. Wtedy te? obieca?em, ?e gdy uda mi si? uruchomi? aplikacj? FXow? na serwerze aplikacyjnym, podziel? si? do?wiadczeniem. W?a?nie na...

Wyświetlenia 245

OK 0

NOK 0

Dba?o?? o jako?? kodu

Wielu programistów, zw?aszcza pocz?tkuj?cych, nie zwraca uwagi na jako?? kodu, który tworz?. Czasami brak nam czasu lub wiedzy na wytworzenie kodu, który poza tym ?e dzia?a, jest czytelny, zrozumia?y ...

Wyświetlenia 428

OK 0

NOK 0

Wprawki w JavaFX

Ro?nie popularno?? aplikacji RIA. Powstaje coraz wi?cej narz?dzi i j?zyków do tworzenia takich aplikacji. W tym artykule postaram si? przedstawi? podstawy JavaFX – j?zyka skryptowego ze stajni S...

Wyświetlenia 351

OK 0

NOK 0

OSGi bez irytacji

Niedawno, tworz?c pluginy do JIRA, natkn??em si? na do?? irytuj?cy problem, który objawia? si? dziwnymi komunikatami o niemo?no?ci zaimportowania niektórych pakietów. Poniewa? pluginami tymi s? modu?y...

Wyświetlenia 191

OK 0

NOK 0

JSR-303 – przepis na fasolk?. Bardzo dobr? poniek?d. Cz. 1

Finalna wersja specyfikacji JSR-303: Bean Validation ukaza?a si? ?wiatu pod koniec ubieg?ego roku (2009). Jest to kolejny przysmak a’la carte z renomowanej kuchni Gavin’a King’a i spó?ki, który doczek...

Wyświetlenia 234

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf