Blog: Blog Technologiczny ATENA

Pieni?dze to nie wszystko, czyli motywacja programisty

Temat tego artyku?u jest lu?no zwi?zany z technologiami i programowaniem. Jednak mimo swej l?ejszej natury, zagadnienie to pozostaje niezmiernie wa?ne. Nurtuje ono specjalistów od HR w setkach organiz...

Wyświetlenia 625

OK 0

NOK 0

Sam zabezpiecz swój tablet i smartfon

Urz?dzenia takie jak smartfony i tablety sta?y si? nieod??cznymi towarzyszami naszej codzienno?ci. Przetwarzamy w nich informacje dotycz?ce naszej pracy i ?ycia prywatnego, dobrze wi?c wiedzie?, jak z...

Wyświetlenia 354

OK 0

NOK 0

5 ciekawostek z portali technologicznych

Nowoczesne technologie zdumiewaj? nas na ka?dym kroku. Tempo innowacji nieustannie przy?piesza i co chwila dowiadujemy si? o mniej lub bardziej efektownych wynalazkach. Ogromna liczba projektów na por...

Wyświetlenia 279

OK 0

NOK 0

Produkty WSO2

Dzisiaj chc? powiedzie? kilka s?ów o grupie produktów brandu WSO2. Pocz?tkowo ?rodek ci??ko?ci dzia?alno?ci firmy WSO2 le?a? w obszarze middleware. Obecnie z komponentów WSO2 „sk?ada?” mo?...

Wyświetlenia 504

OK 0

NOK 0

Export i import danych w formacie XML w bazie danych Oracle

Jeden ze standardowych formatów danych wykorzystywanych przez istniej?ce systemy to format XML. Jego niezale?no?? od platformy sprawia, ?e jest on bardzo cz?sto wykorzystywany jako format wymiany dany...

Wyświetlenia 452

OK 0

NOK 0

Insurance Value Chain – Identyfikacja Obszarów Warto?ci – Klucz do przewagi konkurencyjnej

Poni?szy artyku? zosta? opublikowany w pa?dziernikowej edycji Forum Architektów Ubezpieczeniowych (data publikacji: 22 pa?dziernika 2013). Popularno?? ksi??ki „Business Model Generation” Alexa Ostwerw...

Wyświetlenia 518

OK 0

NOK 0

MQL – Mój pierwszy skrypt

Zapraszam do trzeciej cz??ci kursu po?wi?conego j?zykowi MQL. W pierwszej poznali?my jego podstawy oraz ?rodowisko programistyczne MetaEditor. W drugiej stworzyli?my pierwszy wska?nik analizy technicz...

Wyświetlenia 503

OK 0

NOK 0

MQL – Mój pierwszy wska?nik

W poprzednim artykule „MQL – programowanie robotów handlu automatycznego” przedstawi?em  podstawy j?zyka MQL. Pozwala on tworzy? programy wspieraj?ce inwestowanie na rynkach finansowych. Dzisiaj zbudu...

Wyświetlenia 394

OK 0

NOK 0

Czy twoje uzale?nienie od iPhona jest odnawialne?

Ostatni wybuch popularno?ci technologii mobilnej ma du?y wp?yw na ?wiatowe rynki surowców. Smartfon wydaje si? by? jednak tak ma?ym urz?dzeniem, ?e trudno sobie u?wiadomi? jego wp?yw na ?wiatowy kryzy...

Wyświetlenia 445

OK 0

NOK 0

MQL – programowanie robotów handlu automatycznego

Chcia?by? inwestowa? na rynkach finansowych, ale na przyk?ad pracujesz na etacie i najzwyczajniej w ?wiecie brakuje Ci czasu, by na bie??co ?ledzi? notowania i analizy wykresów? Je?li lubisz programow...

Wyświetlenia 397

OK 0

NOK 0

Atena Aztec Reader – prezentacja us?ugi w chmurze (czyli dlaczego warto zrobi? zdj?cie dowodu rejestracyjnego)

Czy wyobra?acie sobie us?ug? webow?, dzi?ki której by wyliczy? sk?adk? za komunikacyjne ubezpieczenie OC, wystarczy przytrzyma? dowód rejestracyjny przed kamer? internetow?? Albo by wystawi? og?oszeni...

Wyświetlenia 482

OK 0

NOK 0

Android HOW TO: Jak wys?a? powiadomienie?

Powiadomienie, to krótka wiadomo?? pozwalaj?ca informowa? u?ytkownika o pewnych wydarzeniach pochodz?cych z aplikacji, ale b?d?c poza ni?. Jest to bardzo pot??ne narz?dzie, którego wykorzystanie w odp...

Wyświetlenia 374

OK 0

NOK 0

Kolumnowa baza danych – kiedy i dla kogo?

Pracuj?c przy rozwoju hurtowni opartej o tradycyjn? baz? wierszow? (nie zdradzaj?c tajemnicy, powiem, ?e by? to Oracle), wielokrotnie zetkn??em si? z artyku?ami o bazach kolumnowych. Przewa?nie nie pr...

Wyświetlenia 384

OK 0

NOK 0

Oracle APEX – wykorzystanie jQuery ThemeRoller w internetowych aplikacjach mobilnych

Od wersji 4.2 Oracle APEX umo?liwia wytwarzanie internetowych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem jQuery Mobile. Aplikacje te mog? by? uruchamiane na wszystkich systemach operacyjnych oraz s? alterna...

Wyświetlenia 397

OK 0

NOK 0

Wizualna analiza danych, czyli BI nowej generacji

Poj?cie Business Intelligence zosta?o sformu?owane po raz pierwszy w latach 50. ubieg?ego wieku, a prawdziw? popularno?? zdoby?o zaledwie trzy dekady pó?niej. Rozwój informatyki i coraz cz?stsze  stos...

Wyświetlenia 438

OK 0

NOK 0

Interaktywny raport w Apex – jak zrobi? klikalny wiersz

W projektach, w których liczy si? wygl?d aplikacji (czyli zdecydowanej wi?kszo?ci z nich), czasem musimy implementowa? rozwi?zania, których nie ma w APEX, chocia? wydawa?yby si? naturalnymi rozwi?zani...

Wyświetlenia 411

OK 0

NOK 0

Projektowanie GUI w HTML5 : Gauge

HTML5 daje dodatkowe mo?liwo?ci w zakresie tworzenia lekkich komponentów wizualizacyjnych. Lekko?? rozumiemy tu przez brak wymaga? wobec dodatkowych komponentów, takich jak Flash, Silverlight lub SVG,...

Wyświetlenia 400

OK 0

NOK 0

Wst?p do Android Studio

Android Studio to oparte na IntelliJ kompleksowe narz?dzie do wytwarzania aplikacji na system Android. Zaprezentowano je na tegorocznej konferencji Google I/O 2013. Wed?ug jego twórców ma ono znacznie...

Wyświetlenia 531

OK 0

NOK 0

OpenMobster – mobilna chmura

Wszystko mo?emy dzi? umie?ci? w chmurze: aplikacje, us?ugi, dane. Istnieje wiele zdefiniowanych modeli takich us?ug: IaaS, PaaS, SaaS… Ich wspólnym mianownikiem jest zawsze zwi?kszenie elastyczno?? bi...

Wyświetlenia 400

OK 0

NOK 0

Oracle APEX 4.2 – RESTful Web Services

Podczas jednej z konferencji Gartner AADI w Las Vegas Daniel Sholler – dyrektor oraz analityk firmy Gartner, specjalizuj?cy si? w architekturze aplikacji, integracji oraz procesie wytwarzania aplikacj...

Wyświetlenia 468

OK 0

NOK 0

Polskie blogi o JAVIE

                                                                    

dailylog

Wpisów: 34

Ostatni (2014-10-06):
PageLogic

  

jdn.pl

Wpisów: 163

Ostatni (2015-01-09):
Chamberconf